CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11- PHẦN TỪ TRƯỜNG

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG IV – TỪ TRƯỜNG MÔN VẬT LÝ LỚP 11
 
                                                                
 

  Câu 1.                  Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dòng điện I = 5 (A) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2(N). Góc α hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là:
A. 300                                         B. 900                 C. 600                         D. 0,50                               
C
  Câu 2.                  Hai d©y dÉn th¼ng dµi song song c¸ch nhau 10 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng c­êng ®é 5 (A) ng­îc chiÒu nhau. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu hai dßng ®iÖn mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ:
A. 1.10-5 (T)              B. 1.10-5 (T)                                C. 2.10-5 (T)                         D. 1.10-5 (T)             
B
  Câu 3.                  Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là:
A. 2.10-6(T)                   B. 4.10-7(T)                            C. 2.10-8(T)                   D. 4.10-6(T)                     
A
  Câu 4.                  Một ống dây hình trụ dài 20 cm, cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 A, cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 31,4.10-4 T. Số vòng dây của ống dây là
A. 250                           B. 497                                  C. 100                                       D. 150                  
A
  Câu 5.                  Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2 = 1 (A) ng­uîc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña hai d©y vµ c¸ch ®Òu hai d©y. C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ:
A. 7,5.10-7 (T)                        B. 5,0.10-7 (T)                    C. 7,5.10-6 (T)                     D. 5,0.10-6 (T)            
C
  Câu 6.                  Mét sîi d©y ®ång cã ®­­êng kÝnh 0,8 (mm), líp s¬n c¸ch ®iÖn bªn ngoµi rÊt máng. Dïng sîi d©y nµy ®Ó quÊn mét èng d©y cã dµi l = 40 (cm). Sè vßng d©y trªn mçi mÐt chiÒu dµi cña èng d©y lµ:
A. 1379                                     B. 936                             C. 1250                              D. 1125           
C
  Câu 7.                  Một ống dây dài 20cm gồm 200 vòng dây cảm ứng từ bên trong ống dây là 6Л.10-4T thì cường độ dòng điện đi qua ống dây là:
A. 15A                               B. 150A                                      C. 6.67A                   D. 1,5A         
D
  Câu 8.                  Tương tác giữa nam châm với hạt mang điện chuyển động là.
A. Tương tác điện                  B. Tương tác hấp dẫn          C. Tương tác cơ học             D. Tương tác từ             
D
  Câu 9.                  Phát biểu nào sau đây là sai?
Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:
A. có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.     
B. có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.           
C. có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.           
D. có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.           
B
  Câu 10.                  Phát biểu nào sau đây là đúng?
Vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
A. vuông góc với đường sức từ.                          B. không có hướng xác định.             
C. cùng hướng của đường sức từ.                         D. cùng hướng của lực từ.           
C
  Câu 11.                  Cho hai dây dẫn thẳng rất dài đặt song song cách nhau 20cm có cùng dòng điện I chạy qua. Nếu lực từ tác dụng lên 1 mét chiều dài của dây dẫn là 250.10-7N thì cường độ dòng điện có giá trị là:
A. I=25A                              B. I=5A                         C. I=50A                              D. I=2,5A               
B
  Câu 12.                  Một khung dây tròn bán kính R = 10 (cm), gồm 50 vòng dây có dòng điện 10 (A) chạy qua, đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây là:
A. B = 1,256.10-4 (T).            B. B = 2.10-3 (T).           C. B = 3,14.10-3 (T).           D. B = 6,28.10-3 (T).      
C
  Câu 13.                  Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều đẩy nhau.           
B. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai dòng điện và vuông góc với hai dòng điện.           
C. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ của hai dòng điện.     
D. Hai dòng điện thẳng song song  ngược chiều hút nhau, cùng chiều đẩy nhau.
D
  Câu 14.                  Một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T). Điểm M cách dây một khoảng
A. 2,5 (cm)                           B. 10 (cm)                            C. 25 (cm)             D. 5 (cm)                    
A
  Câu 15.                  Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau cách nhau 40 (cm). Trong hai dây có hai dòng điện cùng cường độ I1 = I2 = 100 (A), cùng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách  dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 (cm) có độ lớn là:
A. B= 13,3.10-5 (T)               B. B= 24.10-5 (T)                    C. B= 2.10-4 (T)                  D. B= 0 (T)           
A
  Câu 16.                  Hai ®iÓm M vµ N gÇn mét dßng ®iÖn th¼ng dµi. Kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn dßng ®iÖn lín gÊp hai lÇn kho¶ng c¸ch tõ N ®Õn dßng ®iÖn. §é lín cña c¶m øng tõ t¹i M vµ N lµ BM vµ BN th×
A. 1                       B. BM = 2BN                   C. BM = 4BN                     D. 1                    
A
  Câu 17.                  Cảm ứng từ của dòng điện chạy qua một vòng dây tròn tại tâm của vòng dây sẽ thay đổi như thế nào khi ta tăng đồng thời cả cường độ dòng điện và bán kính vòng dây lên 2 lần?
A. Tăng lên 2 lần.                    B. Tăng lên 4 lần.            C. Không thay đổi.            D. Tăng lên 6 lần.  
C
  Câu 18.                  Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 (T). Cường độ dòng điện chạy trên dây là:
A. I=20 (A)                               B. I=30 (A)                  C. I=10 (A)                                 D. I=50 (A)           
C
  Câu 19.                  Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua. Hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau đây là không đúng?
A. Véctơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau.                    
B. Véctơ cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau.          
 C. M và N đều nằm trên một đường sức từ.           
     D. Cảm ứng từ tại M và N có độ lớn bằng nhau.
A
  Câu 20.                  Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. C¶m øng tõ lµ ®¹i l­­îng ®Æc tru­ng cho tõ tr­­êng vÒ mÆt t¸c dông lùc
B. §é lín cña c¶m øng tõ ®­­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 1 kh«ng phô thuéc vµo c­­êng ®é dßng ®iÖn I vµ chiÒu ®µi ®o¹n d©y dÉn ®Æt trong tõ tr­­êng             
C. C¶m øng tõ lµ ®¹i l­­îng vect¬           
D. §é lín cña c¶m øng tõ ®­­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 1 phô thuéc vµo c­­êng ®é dßng ®iÖn I vµ chiÒu dµi ®o¹n d©y dÉn ®Æt trong tõ tr­­êng     
 
D
  Câu 21.                  Chọn câu phát biểu sai
A. Từ trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích chuyển động            
B. Điện tích chuyển động trong điện trường thì chịu tác dụng của lực từ             
C. Điện tích điểm đứng yên trong từ trường thì không chịu tác dụng của lực từ      
D. Tương tác giữa điện tích q1 chuyển động và nam châm thẳng là tương tác từ.     
B
  Câu 22.                  Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 (A) cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6T. Đường kính của dòng điện đó là
A. 10 cm.                                   B. 22 cm.                  C. 20 cm.                      D. 26 cm.                
C
  Câu 23.                  Phát biểu nào sau đây là sai
Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện
A. Cùng hướng với từ trường                                         B. Tỷ lệ với cường độ dòng điện                                      C. Tỷ lệ với cảm ứng từ                                                       D. Vuông góc với phần tử dòng điện             
A
  Câu 24.                  Một đoạn dây dẫn dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75(A). Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-2 N. Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là
A. 1,2 T.                  B. 0,4 T.                                          C. 0,8 T.                          D. 1,0 T.              
C
  Câu 25.                  Chọn câu phát biểu sai
A. Điện tích điểm chuyển động gây ra từ trường            
B. Từ trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh hạt mang điện chuyển động      
C. Tương tác giữa điện tích điểm q1 đứng yên và điện tích điểm q2 chuyển động là tương tác từ      
D. Điện tích điểm đứng yên gây ra điện trường       
C