ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014 MÔN SINH HỌC 12

                                                                                                                                                                                         
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
ĐỀ C­ƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn: Sinh học 12. 
Năm học:  2013- 2014
 
 I. Lý thuyết:
   1/ Gen là gì? Cho ví dụ về gen? Trình bày các đặc điểm của mã di truyền.
     2/ Trình bày quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã.
     3/ Trình bày cấu trúc và chức năng của các loại ARN.
     4/  Đột biến (ĐB) gen là gì? Phân biệt các dạng ĐB điểm. Trình bày nguyên nhân, cơ chế phát sinh và hậu quả của ĐB gen.
     5/ NST là gì? Mô tả cấu trúc hiển vi của một NST điển hình và cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực.
     6/ ĐB cấu trúc NST là gì? Phân biệt các dạng ĐB cấu trúc NST( khái niệm, đặc điểm, hậu quả).
     7/ Trình bày các khái niệm: ĐB lệch bội, ĐB tự đa bội, thể song nhị bội. Trình bày đặc điểm, cơ chế phát sinh các dạng ĐB: thể 1 nhiễm, thể 3 nhiễm, tam bội, tứ bội. Nêu đặc điểm của thể tự đa bội.
    8/ Trình bày nội dung phương pháp nghiên cứu của Menđen, nội dung quy luật phân ly, quy luật phân ly độc lập.
    9/ Thế nào là hiện tượng hoán vị gen? Công thức tính tần số hoán vị gen. Những yếu tố ảnh hưởng đến tần số hoán vị gen, ý nghĩa của việc nghiên cứu tần số hoán vị gen.
   10/ NST giới tính là gì? Phân biệt NST giới tính và NST thường. Đặc điểm di truyền của các tính trạng do gen nằm trên NST giới tính quy định.
   11/ Mức phản ứng là gì? Đặc điểm của mức phản ứng.
   12/ Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn, quần thể giao phối gần, quần thể ngẫu phối thay đổi như thế nào qua các thế hệ? Nêu các điều kiện để quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền Hacdi- Vanbec. Nêu công thức xác định tần số alen, tần số kiểu gen.
   13/ Thế nào là ưu thế lai? Nêu phương pháp tạo ưu thế lai. Vì sao không dùng con lai để làm giống?
   14/ Trình bày quy trình nhân bản cừu Dolly, lai tế bào thực vật, các bước của kĩ thuật chuyển gen.
   15. Cơ chế phát sinh hội chứng Đao ở người. Gánh nặng di truyền là gì? Trong các quần thể người gánh nặng di truyền được biểu hiện như thế nào? Để bảo vệ vốn gen của loài người cần tiến hành những biện pháp gì?
 II. Bài  tập:
Bài 1: Một phân tử ADN có chiều dài 34.106 Ao và có nu loại A chiếm 30% tổng số nu của gen. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần. Hãy  xác định:
  a) Số lượng từng loại nu của gen.
  b) Số lượng từng loại nu môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen.
Bài 2: Một gen nhân đôi 4 lần liên tiếp đã lấy của môi trường 36000 nu để tạo nên các gen con, trong đó có 10800 nu loại G. Hãy tính số lượng từng loại nu của gen.
Bài 3: Biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau:  5'XGA3' mã hoá axit amin Acginin; 5'UXG3' và 5'AGX3' cùng mã hoá axit amin Xêrin. Biết trình tự các nuclêôtit ở một đoạn trên mạch gốc của một gen cấu trúc của sinh vật là 5'GXTTXGXGATXG 3'. Hãy xác định trình tự các axit amin tương ứng được dịch mã.
Bài 4: Một đoạn chuỗi polipeptit là Arg - Gly- Ser - Phe - Val - Asp -  Arg được mã hóa bởi đoạn ADN sau:
-  G  G  X  T  A  G  X  T  G  X  T  T  X  X  T  T  G  G  G  G  A -
-  X  X  G  A  T  X  G  A  X  G  A A  G  G  A A  X  X  X  X  T -
Hãy xác định mạch gốc và đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của mạch.
Bài 5: Một gen có 4800 liên kết hiđrô và có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen mới có 4801 liên kết hiđrô và có khối lượng 108.104 đvC.  Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen sau đột biến .
Bài 6: Gen A dài 4080Å bị đột biến thành gen a. Khi gen a tự nhân đôi một lần, môi trường nội bào đã cung cấp 2398 nuclêôtit. Xác định dạng đột biến đã xảy ra với gen A.
Bài 7: Một gen có 3000 liên kết hiđrô và có số nuclêôtit loại guanin (G) bằng hai lần số nuclêôtit loại ađênin (A). Một  đột biến xảy ra làm cho chiều dài của gen giảm  đi 85Ao. Biết rằng trong số nuclêôtit bị mất có 5 nuclêôtit loại xitôzin (X). Tính số nuclêôtit từng loại của gen sau đột biến .
Bài 8: Gen bình thường có A = 300 nu và tỉ lệ A/G = 2/ 3 . Đột biến đã xảy ra trên 1cặp nu của gen dẫn đến số liên kết hiđrô của gen sau đb còn lại là 1949. Xác định dạng đột biến đã xảy ra và tính số lượng từng loại nu của gen sau đột biến.
Bài 9: Một gen có 3000 nuclêôtit và có tỉ lệ A/G = 2/3. Gen này bị đột biến mất một cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hiđrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là bao nhiêu? 
Bài 10:Xác định dạng ĐB:
a,ABCGHIEFDK---------->ABCGKDFEIH
b,ABCDEFGH         ĐB          ABCDEF
   MNPQR          ------------->   MNPQRGH
c) Cánh teo – mình đen – mắt đen – cánh cụt.
­                               ↓
Cánh teo – mình đen – mắt đen - mình đen – mắt đen – cánh cụt.
 d) Có 4 dòng ruồi giấm có các gen phân bố trên NST số II như sau:
                 Dòng 1 : A B F E D C G H I K
                 Dòng 2 : A B C D E F G H I K
                 Dòng 3 : A B F E H G I D C K
                 Dòng 4 : A B F E H G C D I K
 Trong đó dòng 3 là dòng gốc, cho biết loại ĐB đã sinh ra 3 dòng kia là đb dảo đoạn hãy xác định trật tự phát sinh các dòng đó và giải thích.
Bài 11: Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 dòng có trình tự các gen trên nhiễm sắc thể số III như sau:  dòng 1: ABCDEFGHI ; dòng 2: HEFBAGCDI; dòng 3: ABFEDCGHI; dòng 4: ABFEHGCDI
Cho biết dòng 1 là dòng gốc, mỗi dòng còn lại được phát sinh do một đột biến đảo đoạn.  Xác định trình tự phát sinh các dòng trên. 
Bài 12: Ở 1 loài có 3n = 57 NST. Hãy xác định số lượng NST của các dạng ĐB sau: Thể ba nhiễm, thể một nhiễm, thể tứ bội. Hỏi trong tế bào sinh dưỡng của loài này có bao nhiêu NST?
Bài 13: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:

Thể đột biến I II III IV V VI
Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng 48 84 72 36 60 108
 
      Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp ở mỗi  tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong các thể đột biến trên, hãy xác định các thể đột biến đa bội chẵn.
Bài 14: Khi lai chuột lông đen, ngắn với chuột lông trắng dài thu được F1 đồng loạt chuột lông đen , ngắn.

  1. Có thể rút ra kết luận gì biết bố mẹ ban đầu là thuần chủng,  mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen di truyền độc lập.
  2. Cho các chuột F1 giao phối với nhau hãy xđ F2.
  3. Làm thế nào để xđ được 1 con chuột lông đen, ngắn là thuần chủng.
Bài 15: Ở chó, màu lông đen là trội so với lông trắng, lông ngắn là trội so với lông dài.Các tính trạng này được quy định bởi 2 cặp gen phân li độc lập.Hãy phân tích các kết qủa phép lai sau đây và xác định kiểu gen của bố mẹ trong mỗi phép lai sau:
Phép lai Kiểu hình của P Kiểu hình của đời con
Đen,ngắn đen,dài Trắng,ngắn Trắng, dài
1 Đen, ngắn  x Đen, ngắn 89 31 29 11
2 Đen, ngắn  x Đen, dài 18 19 0 0
3 Đen, ngắn  x Đen, dài 29 31 9 11
4 Đen, ngắn  x trắng,ngắn 20 0 21 0
 
Bài 16: Mỗi cặp trong 3 cặp gen A a, Bb và Dd quy định 1 tính trạng khác nhau và plđl. Các gen kí hiệu bằng chữ in hoa là trội so với các gen kí hiệu bằng chữ thường. Hãy xđ:
 a) Tỉ lệ loại giao tử ABD từ cá thể A aBbDd.
b) Tỉ lệ loại giao tử ABD từ cá thể A ABBDd.
c) Tỉ lệ loại hợp tử  AABBDD từ phép lai AaBbDd x  AaBbDd.
d) Tỉ lệ loại hợp tử  AABBdd từ phép lai aaBbDd x  AabbDd.
e) Tỉ lệ loại kiểu hình A- B- D- từ phép lai AaBbDd x  AaBbDd.
g) Tỉ lệ loại kiểu hình aa B- D- từ phép lai AaBbDD x  AaBbdd.
 h) Tỉ lệ loại kiểu hình A- B- dd từ phép lai AaBbDd x  AaBbdd.
Bài 17: Ở một loài động vật, gen quy định độ dài cánh nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn. Cho các con đực cánh dài giao phối ngẫu nhiên với các con cái cánh ngắn (P), thu được F1 gồm 75% số con cánh dài, 25% số con cánh ngắn. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 số con cánh ngắn chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?
Bài 18 :  Cho  biết  các  cặp  gen  nằm  trên  các  cặp  nhiễm  sắc  thể  khác  nhau.  Theo  lí  thuyết,  phép  lai AaBbDD x aaBbDd thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen dị hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ  bao nhiêu?
Bài 19: Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X quy định. Bố mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường kiểu gen dị hợp . Họ sinh được 2 người con gái. Hỏi con gái của họ có bị bệnh máu khó đông hay không?
Bài 20: Ở chim, tính trạng độ dài lông đuôi do gen nằm trên NST X quy định, và lông đuôi dài là trội so với lông đuôi ngắn. Cho chim mái lông đuôi ngắn giao phối với chim trống lông đuôi dài thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2. Hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2.
Bài 21 : Cho 2 quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền là:
    QT1: có tần số của alen a = 0,3;   QT2: có  tần số của alen a = 0,4
Hỏi QT nào có tỷ lệ dị hợp cao hơn ? giải thích.
Bài 22 : Ở bò, gen A quy định lông đỏ; a quy định lông khoang. Biết tính trạng lông đỏ là trội hoàn toàn so với  tính trạng lông khoang. Một quần thể bò đang ở trạng thái cân bằng di truyền có: 64% bò lông đỏ; 36% bò lông khoang. Hãy tính tần số các alen và viết CTDT của QT.
Bài 23: Một quần thể Sóc đang ở trạng thái cân bằng di truyền có: 900 sóc nâu đồng hợp, 300 sóc nâu dị hợp, 300 sóc trắng. Hãy tính tần số tương đối của các alen của gen qui định màu sắc lông Sóc. Biết không có đột biến, không có tác động của chọn lọc tự nhiên, gen qui định màu sắc lông Sóc có 2 alen, gen trội là trội hoàn toàn.
Bài 24:  Hãy xác định quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền:
   QT1 : 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa.          QT2 : 0,7 AA : 0,2 Aa : 0,1aa.
   QT3 : 0,04 AA : 0,32 Aa : 0,64 aa.    QT4 : 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa.
Bài 25: Một QT có 100% cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua 3 thế hệ. Tính theo lý thuyết thì tỉ lệ các KG ở thế hệ thứ 3 sẽ là như thế nào?
Bài 26:  Một QT người ở trạng thái cân bằng di truyền, trung bình cứ 10000 người thì có 1 người bị bệnh bạch tạng(aa). Hãy tính tỷ lệ % các cá thể dị hợp, tính xác suất để 1 cặp vợ chồng bình thường sinh ra con bị bạch tạng.
Bài 27: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45 AA : 0,30 Aa : 0,25aa. Cho biết các các thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lý thuyết thì tỷ lệ các kiểu gen thu được ở F1 sẽ là bao nhiêu?
Bài 28: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể tự thụ phấn có tần số các kiểu gen là 0,6AA : 0,4Aa. Biết rằng không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần thể tính theo lí thuyết, hãy tính tỉ lệ cây hoa đỏ ở F1.
Bài 29: Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một gen có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm tỉ lệ 16%. Hãy xác định thành phần kiểu gen của quần thể (P).
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Tổ Tự Nhiên