Thông báo về chuyển lớp HK2 năm học 2017-2018

Thông báo về chuyển lớp HK2 năm học 2017-2018
Thông báo về việc chuyển lớp đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỚP ĐẦU HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2017 - 2018

          Trường THPT Đa Phúc thông báo về việc chuyển lớp của học sinh trong năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
- Đầu HK2 năm học 2017-2018 nhà trường sẽ điều chuyển học sinh học ở các lớp 10, 11.
- Cuối HK2 năm học 2017-2018 nhà trường sẽ tiếp tục điều chuyển học sinh học ở lớp 10, 11.
1. Chuyển học sinh ở các lớp thường:
- Nhà trường chỉ chuyển học sinh ở các lớp thường từ ban A sang D hoặc ngược lại (không chuyển học sinh các lớp cùng ban).
- Học sinh chuyển lớp do chuyển ban làm đơn cho nhà trường (học sinh tự viết), có xác nhận của thầy cô giáo chủ nhiệm.
2. Chuyển học sinh ở các lớp thường sang lớp chọn, lớp chọn sang lớp chọn:
2.1. Điều kiện lớp chọn chuyển ra lớp thường:
- Hạnh kiểm: Trung bình, Yếu.
- Điều kiện về điểm nhà trường sẽ thông báo chi tiết sau (Phụ thuộc vào số lượng học sinh lớp thường đăng ký vào lớp chọn A, B, C, D, E).
- Danh sách những học sinh lớp chọn phải chuyển ra lớp thường nhà trường thông báo sau.

* Ghi chú:
- Căn cứ vào số lượng đơn xin chuyển vào lớp chọn, nhà trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp để phù hợp sĩ số.
- Học sinh đủ điều kiện chuyển vào lớp chọn phải viết đơn (theo mẫu, có chữ ký của bố, mẹ) nộp cho văn phòng trường (Cô Nhâm) hạn cuối 15h00 thứ 2 ngày 08 - 01 - 2018 (Quá hạn nhà trường sẽ không nhận đơn).

>>> Mẫu đơn của học sinh xin chuyển lớp

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Admin