Thông báo chuyển lớp đầu học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo chuyển lớp đầu học kỳ 2 năm học 2018-2019
Trường THPT Đa Phúc thông báo về việc chuyển lớp của học sinh trong năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau: - Đầu HK2 năm học 2018-2019 nhà trường sẽ điều chuyển học sinh học ở các lớp 10, 11.

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỚP ĐẦU HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2018 - 2019

            Trường THPT Đa Phúc thông báo về việc chuyển lớp của học sinh trong năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
- Đầu HK2 năm học 2018-2019 nhà trường sẽ điều chuyển học sinh học ở các lớp 10, 11.
- Cuối HK2 năm học 2018-2019 nhà trường sẽ tiếp tục điều chuyển học sinh học ở lớp 10, 11.
1. Chuyển học sinh ở các lớp thường:
- Nhà trường chỉ chuyển học sinh ở các lớp thường từ ban A sang D hoặc ngược lại (không chuyển học sinh các lớp cùng ban). Đơn học sinh tự làm (không có mẫu).
- Học sinh chuyển lớp do chuyển ban làm đơn cho nhà trường (học sinh tự viết), có xác nhận của thầy cô giáo chủ nhiệm.
2. Chuyển học sinh ở các lớp thường sang lớp chọn, lớp chọn sang lớp chọn:
2.1. Điều kiện lớp chọn chuyển ra lớp thường:
- Hạnh kiểm: Trung bình, Yếu.
- Điều kiện về điểm nhà trường sẽ thông báo chi tiết sau (Phụ thuộc vào số lượng học sinh lớp thường đăng ký vào lớp chọn A, B, C, D, E).
- Danh sách những học sinh lớp chọn phải chuyển ra lớp thường nhà trường thông báo sau.
2.2. Điều kiện chuyển vào lớp chọn:


* Ghi chú:
- Căn cứ vào số lượng đơn xin chuyển vào lớp chọn, nhà trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp để phù hợp sĩ số.
- Học sinh đủ điều kiện chuyển vào lớp viết đơn (theo mẫu, có chữ ký của bố, mẹ, GVCN) nộp cho văn phòng trường (Cô Nhâm) hạn cuối 15h00 thứ 5 ngày 03 - 01 - 2019 (Quá hạn nhà trường sẽ không nhận đơn).
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG


>>> Tải mẫu đơn (Từ lớp thường xin vào lớp chọn).

>
>> Tải thông báo chuyển lớp.

Tác giả bài viết: Admin