Kết quả đợt thi đua số 2

Kết quả đợt thi đua số 2
...
Khối sáng.
Không có mô tả ảnh.
Khối chiều
Không có mô tả ảnh.