Thông báo về việc chuyển lớp đầu năm học 2018-2019

Thông báo về việc chuyển lớp đầu năm học 2018-2019
Trường THPT Đa Phúc thông báo về việc chuyển lớp của học sinh trong năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau: - Đầu năm học 2018-2019 (sau ngày 10/8/2018) nhà trường sẽ điều chuyển học sinh học ở các lớp 10, 11 cũ (tức lớp 11, 12 mới).
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỚP ĐẦU NĂM HỌC

(ÁP DỤNG CHO LỚP 11, 12 MỚI)
 
          Trường THPT Đa Phúc thông báo về việc chuyển lớp của học sinh trong năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
- Đầu năm học 2018-2019 (sau ngày 10/8/2018) nhà trường sẽ điều chuyển học sinh học ở các lớp 10, 11 cũ (tức lớp 11, 12 mới).
- Cuối  HK1 năm học  2018-2019 nhà trường sẽ tiết tục điều chuyển học sinh học ở lớp 10, 11 (mới)
1. Điều kiện lớp chọn chuyển ra lớp thường:
- Hạnh kiểm: Trung bình, Yếu.
- Điều kiện về điểm nhà trường sẽ thông báo chi tiết sau (Phụ thuộc vào số lượng học sinh và điểm của học sinh đăng ký vào lớp chọn A, B, C, D, E).
- Danh sách những học sinh lớp chọn phải chuyển ra lớp thường nhà trường thông báo sau.

3. Chuyển ban đối với lớp thường:
- Học sinh ở lớp thường (11, 12 mới) có nhu cầu chuyển ban (Từ ban A sang ban D và ngược lại) làm đơn nộp cho cô Nhâm VP, hạn cuối nộp đơn 10h00 ngày 07-08-2018 (Trong đơn có ý kiến của phụ huynh học sinh).
* Ghi chú:
- Căn cứ vào số lượng đơn xin chuyển vào lớp chọn, nhà trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp để phù hợp sĩ số.
- Học sinh đủ điều kiện chuyển vào lớp chọn phải viết đơn (có chữ ký của PHHS) nộp cho văn phòng trường (Cô Nhâm) hạn cuối 10h00 thứ Ba, ngày 07-08-2018. (Mẫu đơn có trên trang web của trường).
                                                              Sóc Sơn, ngày 03 tháng 08 năm 2018                         
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
>>> Mẫu đơn chuyển lớp (Thường sang lớp chọn)

(Đơn học sinh chuyển ban học sinh tự viết)

Tác giả bài viết: Admin