Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2017

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2017
Đơn vị: Trường THPT Đa Phúc Biểu số 3
Chương 422 (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2017
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
Số
TT
Nội dung Dự toán năm  ĐVT: Triệu đồng
Ước thực hiện quý 3 So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
I Dự toán chi ngân sách nhà nước        
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 10,726 2,303 21 23
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10,007 2,286 22.84 27.00
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 719 18 2.43 4
 


Ngày 13 tháng 10 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Tươi
 

Tác giả bài viết: Đồng Thị Hồng Lê