Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2015-2016
TKB có tác dụng từ: 24/08/2015

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A 48 1 11H 50
2 12B 46 2 11I 44
3 12C 48 3 11K 44
4 12D 47 4 11M 45
5 12E 41 5 11N 41
6 12G 44 6 10A 50
7 12H 46 7 10B 50
8 12I 46 8 10C 50
9 12K 46 9 10D 45
10 12M 46 10 10E 50
11 12N 47 11 10G 50
12 12P 50 12 10H 50
13 11A 45 13 10I 50
14 11B 45 14 10K 50
15 11C 43 15 10M 50
16 11D 44 16 10N 50
17 11E 46 17 10P 50
18 11G 43 18 12A 48
19 10A 50 19 12B 46
20 10B 50 20 12C 48
21 10C 50 21 12D 47
22 10D 45 22 12E 41
23 10E 50 23 12G 44
24 10G 50 24 12H 46
25 10H 50 25 12I 46
26 10I 50 26 12K 46
27 10K 50 27 12M 46
28 10M 50 28 12N 47
29 10N 50 29 12P 50
30 10P 50 30 11A 45
31 11H 50 31 11B 45
32 11I 44 32 11C 43
33 11K 44 33 11D 44
34 11M 45 34 11E 46
35 11N 41 35 11G 43

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 23-08-2015

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net