Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 21/01/2019

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A 45 1 11I 44
2 12B 45 2 11K 50
3 12C 43 3 11M 50
4 12D 44 4 11N 50
5 12E 46 5 11P 50
6 12G 43 6 10A 48
7 12H 50 7 10B 46
8 12I 44 8 10C 48
9 12K 46 9 10D 47
10 12M 46 10 10E 41
11 12N 47 11 10G 44
12 12P 50 12 10H 46
13 11A 48 13 10I 46
14 11B 46 14 10K 44
15 11C 48 15 10M 45
16 11D 47 16 10N 41
17 11E 41 17 10P 50
18 11G 44 18 10Q 50
19 11H 46 19 12A 50
20 10A 50 20 12B 50
21 10B 50 21 12C 50
22 10C 50 22 12D 45
23 10D 45 23 12E 50
24 10E 50 24 12G 50
25 10G 50 25 12H 50
26 10H 50 26 12I 50
27 10I 50 27 12K 46
28 10K 44 28 12M 46
29 10M 45 29 12N 47
30 10N 41 30 12P 50
31 10P 50 31 11A 45
32 10Q 50 32 11B 45
33 11I 44 33 11C 43
34 11K 50 34 11D 44
35 11M 50 35 11E 46
36 11N 50 36 11G 43
37 11P 50 37 11H 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 18-01-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn