Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

Thời khóa biểu giáo viên: TO Cô Huế

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B - CC 12G - TO 12G - TO HOP 10Q - TO_T 10E - TO_T
2 10E - TO_T   12G - TO HOP 10Q - TO_T 10E - TO_T
3 10E - TO_T 11B - TO 11B - TO   10Q - TO_T 10E - TO_T
4 10E - TO_T 11B - TO   12G - TO 12G - TO  
5       11B - TO 11B - TO 11B - SH

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10Q - TO        
2 11B - TO_T 10Q - TO   10Q - TO 10E - TO 10E - TO
3 11B - TO_T     12G - TO_T 10Q - TO 11B - TO_T
4 11B - TO_T 10E - TO   12G - TO_T 10E - TO 11B - TO_T
5       12G - TO_T   11B - TO_T

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net