Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(3), T-Anh(4), Toán(4), Văn(3), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10B Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(3), T-Anh(4), Toán(4), Văn(3), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10C Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(3), T-Anh(4), Toán(4), Văn(3), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10D Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(2), T-Anh(4), Toán(4), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10E Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(2), T-Anh(4), Toán(4), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10G Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(2), T-Anh(4), Toán(4), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10H Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(2), T-Anh(4), Toán(4), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10I Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(2), T-Anh(4), Toán(4), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10K Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(2), T-Anh(4), Toán(4), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10M Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(2), T-Anh(4), Toán(4), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10N Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(3), T-Anh(4), Toán(4), Văn(3), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10P Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(3), T-Anh(4), Toán(4), Văn(3), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
10Q Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(3), T-Anh(4), Toán(4), Văn(3), Sinh(1), Sử(1), Địa(2), Tin(2), GDCD(1), C Nghệ N(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
11H Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(2), T-Anh(4), Toán(5), Văn(5), Sinh(1), Sử(1), Địa(1), Tin(1), GDCD(1), C Nghệ C(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
11I Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(2), T-Anh(4), Toán(5), Văn(5), Sinh(1), Sử(1), Địa(1), Tin(1), GDCD(1), C Nghệ C(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
11K Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(2), T-Anh(4), Toán(5), Văn(5), Sinh(1), Sử(1), Địa(1), Tin(1), GDCD(1), C Nghệ C(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
11M Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(3), T-Anh(4), Toán(5), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(1), Tin(1), GDCD(1), C Nghệ C(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
11N Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(3), T-Anh(4), Toán(5), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(1), Tin(1), GDCD(1), C Nghệ C(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
11P Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(3), T-Anh(4), Toán(5), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(1), Tin(1), GDCD(1), C Nghệ C(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
11Q Chào cờ(1), S.Hoạt(1), Hoá(2), Lý(3), T-Anh(4), Toán(5), Văn(4), Sinh(1), Sử(1), Địa(1), Tin(1), GDCD(1), C Nghệ C(1), Q Phòng(1), TA WST(1) 28
12A Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(6), Lý_TB(3), Hóa_TB(3) 15
12B Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(6), Lý_TB(3), Hóa_TB(3) 15
12C Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(6), Lý_TB(3), Hóa_TB(3) 15
12D Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(6), Văn_TB(3), Anh_TB(3) 15
12E Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(6), Văn_TB(3), Anh_TB(3) 15
12G Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(3), Văn_TB(3), Anh_TB(3) 12
12H Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(3), Văn_TB(3), Anh_TB(3) 12
12I Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(6), Văn_TB(3), Anh_TB(3) 15
12K Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(3), Văn_TB(3), Anh_TB(3) 12
12M Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(3), Lý_TB(3), Hóa_TB(3), Anh_TB(3) 15
12N Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(6), Lý_TB(3), Hóa_TB(3) 15
12P Q Phòng(1), Thể dục(2), Toán_TB(3), Lý_TB(3), Hóa_TB(3) 12
11A Thể dục(2), Toán_TB(6), Lý_TB(3), Hóa_TB(3) 14
11B Thể dục(2), Toán_TB(6), Lý_TB(3), Hóa_TB(3) 14
11C Thể dục(2), Toán_TB(6), Lý_TB(3), Hóa_TB(3) 14
11D Thể dục(2), Toán_TB(6), Văn_TB(3), Anh_TB(3) 14
11E Thể dục(2), Toán_TB(6), Văn_TB(3), Anh_TB(3) 14
11G Thể dục(2), Toán_TB(3), Văn_TB(3), Anh_TB(3) 11

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net