Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
TO Thầy Thìn Toán_TB 12D(6) 6 6
TO Thầy Cường Toán 10N(4), 10P(4), 11K(5) 16 16
Toán_TB 11G(3)
TO Cô Huế Toán 10E(4), 10Q(4) 17 17
Toán_TB 12G(3), 11B(6)
TO Thầy Dũng Toán 10K(4), 11I(5), 11N(5) 14 14
TO Cô Hằng_T Toán 10D(4) 16 16
Toán_TB 12I(6), 11C(6)
TO Thầy Đường Toán 10B(4) 16 16
Toán_TB 12C(6), 12N(6)
TO Thầy Thương Toán 10I(4), 11P(5), 11Q(5) 14 14
TO Cô Ngọ Chào cờ 10C(1) 15 15
S.Hoạt 10C(1)
Toán 10C(4)
Toán_TB 12K(3), 11E(6)
TO Cô Len Toán_TB 12A(6), 12E(6), 12M(3) 15 15
TO Thầy Quang Toán 10A(4) 13 13
Toán_TB 12B(6), 12H(3)
TO Cô Hoa Toán 11H(5) 20 20
Toán_TB 12P(3), 11A(6), 11D(6)
TO-HẢI_T Toán 10H(4), 10M(4) 8 8
TO-THU_T Toán 11M(5) 5 5
TO-KHƯƠNG_T Toán 10G(4) 4 4
TI Cô Hiền Tin 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 11Q(1) 7 7
TI Thầy Phúc 0 0
TI Thầy Thịnh Tin 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10M(2), 10N(2), 10P(2), 10Q(2) 14 14
TI Cô Hải Tin 10A(2), 10B(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2) 12 12
LY Thầy Vụ Chào cờ 10A(1) 14 14
S.Hoạt 10A(1)
10A(3), 10P(3)
Lý_TB 12P(3), 11C(3)
LY Thầy Sỹ_L 10E(2), 10H(2), 10M(2), 11N(3) 18 18
Lý_TB 12M(3), 12N(3), 11B(3)
LY Cô Hà Chào cờ 11P(1) 13 13
S.Hoạt 11P(1)
10B(3), 10K(2), 10Q(3), 11P(3)
LY Thầy Thủy_L 10C(3), 10D(2), 11K(2), 11M(3) 16 16
Lý_TB 12A(3), 12C(3)
LY Cô Hạnh_L Chào cờ 10N(1) 13 13
S.Hoạt 10N(1)
10G(2), 10N(3)
Lý_TB 12B(3), 11A(3)
LY_Ngọc 11H(2), 11I(2) 4 4
LY_Văn 10I(2), 11Q(3) 5 5
CN Dũng_KT C Nghệ C 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 11Q(1) 7 7
CN Thầy Nghị 0 0
HO Cô V.Anh Chào cờ 10P(1) 16 16
S.Hoạt 10P(1)
Hoá 10D(2), 10G(2), 10H(2), 10P(2)
Hóa_TB 12B(3), 12N(3)
HO Cô Hạnh_H Chào cờ 10B(1) 11 11
S.Hoạt 10B(1)
Hoá 10B(2), 10I(2), 11P(2)
Hóa_TB 12A(3)
HO Cô Lương Hoá 11K(2), 11Q(2) 7 7
Hóa_TB 11B(3)
HO Cô Nguyệt Hóa_TB 12C(3), 11A(3), 11C(3) 9 9
HO Cô Hảo Chào cờ 10Q(1) 14 14
S.Hoạt 10Q(1)
Hoá 10A(2), 10C(2), 10Q(2), 11H(2), 11I(2), 11N(2)
HO Cô Hường Hoá 10E(2), 10K(2), 10M(2), 10N(2) 14 14
Hóa_TB 12M(3), 12P(3)
HO-Quang_H Hoá 11M(2) 2 2
HO Cô Tươi 0 0
SI Cô Hoàn Chào cờ 10M(1) 7 7
S.Hoạt 10M(1)
Sinh 10B(1), 10H(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1)
SI Cô T.Giang_S Sinh 11H(1), 11M(1), 11Q(1) 3 3
SI Cô Tuyến_S Chào cờ 10I(1) 6 6
S.Hoạt 10I(1)
Sinh 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10I(1)
SI Cô H.Giang Chào cờ 11N(1) 5 5
S.Hoạt 11N(1)
Sinh 11I(1), 11K(1), 11N(1)
SI Cô Hồng Chào cờ 10K(1) 7 7
S.Hoạt 10K(1)
Sinh 10A(1), 10C(1), 10K(1), 10Q(1), 11P(1)
CN Cô Nội C Nghệ N 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1) 13 13
VA Cô Nhung Văn 10H(4), 10I(4) 8 8
VA Cô Thủy_V Văn 11M(4) 10 10
Văn_TB 12E(3), 11D(3)
VA Cô Tuyến_V Văn 10A(3), 10N(3) 9 9
Văn_TB 12I(3)
VA Cô Hiếu Chào cờ 10D(1) 16 16
S.Hoạt 10D(1)
Văn 10B(3), 10D(4), 10K(4), 10Q(3)
VA Cô Đ.Hương Chào cờ 11K(1) 10 10
S.Hoạt 11K(1)
Văn 11K(5)
Văn_TB 12D(3)
VA Cô T.Hương Văn 10M(4) 7 7
Văn_TB 12G(3)
VA Cô Hạnh_V Chào cờ 10E(1) 10 10
S.Hoạt 10E(1)
Văn 10E(4), 11N(4)
VA Cô Hồng_V Chào cờ 11H(1) 10 10
S.Hoạt 11H(1)
Văn 11H(5)
Văn_TB 11G(3)
VA Cô C.Hương Văn 10P(3) 9 9
Văn_TB 12H(3), 12K(3)
VA Sâm_V Chào cờ 11I(1) 10 10
S.Hoạt 11I(1)
Văn 11I(5)
Văn_TB 11E(3)
VA Cô Hằng_V Chào cờ 10G(1) 17 17
S.Hoạt 10G(1)
Văn 10C(3), 10G(4), 11P(4), 11Q(4)
TA Cô Khanh T-Anh 10E(4), 10M(4) 11 11
Anh_TB 12M(3)
TA Cô Lan 0 0
TA Cô A My T-Anh 11H(4) 7 7
Anh_TB 11D(3)
TA Cô Oanh Chào cờ 11Q(1) 13 13
S.Hoạt 11Q(1)
T-Anh 11I(4), 11Q(4)
Anh_TB 11E(3)
TA Cô Huyền T-Anh 11K(4), 11P(4) 11 11
Anh_TB 12E(3)
TA Cô Hồng_A T-Anh 10B(4), 10H(4) 11 11
Anh_TB 12H(3)
TA Cô Sâm_A T-Anh 10A(4) 7 7
Anh_TB 12D(3)
TA Cô Mẫn T-Anh 10C(4), 10I(4), 10K(4), 11M(4), 11N(4) 20 20
TA Cô Thủy_A T-Anh 10N(4) 10 10
Anh_TB 12I(3), 11G(3)
TA Cô Châm T-Anh 10G(4), 10P(4) 11 11
Anh_TB 12K(3)
TA Cô Nga_A T-Anh 10D(4), 10Q(4) 11 11
Anh_TB 12G(3)
TA Teacher WST TA WST 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 11Q(1) 20 20
TD Thầy Hùng Thể dục 12A(2), 12G(2), 12N(2), 12P(2), 11D(2), 11E(2) 12 12
TD Cô Lẫy 0 0
TD Thầy Linh_TD Thể dục 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12E(2), 12H(2), 12I(2), 12K(2), 12M(2) 16 16
TD Cô Lan L.Anh Thể dục 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11G(2) 8 8
QP Thầy Trưởng Q Phòng 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 11Q(1), 12H(1), 12I(1), 12K(1), 12M(1), 12N(1), 12P(1) 13 13
QP Thầy Mạnh Q Phòng 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1), 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12G(1) 19 19
DI Cô Hằng_Đ Địa 10C(2), 10E(2), 10K(2), 10M(2), 10P(2) 10 10
DI Cô Phương_Đ Địa 10A(2), 10Q(2), 11H(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11Q(1) 9 9
DI Cô Hường Địa 10H(2), 10I(2), 11I(1), 11P(1) 6 6
DI Cô Hiệp Địa 10B(2), 10D(2), 10G(2), 10N(2) 8 8
SU Cô Yến Sử 10B(1), 10E(1), 10G(1), 11H(1), 11M(1), 11Q(1) 6 6
SU Linh_S Sử 10A(1), 10C(1), 10I(1), 11I(1), 11K(1), 11N(1), 11P(1) 7 7
SU Cô Mùi Sử 10D(1), 10H(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1) 7 7
GD Cô Phượng Chào cờ 11M(1) 6 6
S.Hoạt 11M(1)
GDCD 10A(1), 10B(1), 10C(1), 11M(1)
GD Cô Nga_CD Chào cờ 10H(1) 9 9
S.Hoạt 10H(1)
GDCD 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1)
GD Cô Thìn_CD GDCD 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1), 11N(1), 11P(1), 11Q(1) 9 9

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net