Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
TO Thầy Thìn Toán 12D(5) 5 5
TO Thầy Cường Toán 11G(5) 14 14
Toán_TB 10N(3), 10P(3), 11K(3)
TO Cô Huế Chào cờ 11B(1) 21 21
S.Hoạt 11B(1)
Toán 12G(5), 11B(5)
Toán_TB 10E(6), 10Q(3)
TO Thầy Dũng Toán_TB 10K(3), 11I(3), 11N(3) 9 9
TO Cô Hằng_T Chào cờ 11C(1) 18 18
S.Hoạt 11C(1)
Toán 12I(5), 11C(5)
Toán_TB 10D(6)
TO Thầy Đường Chào cờ 12C(1) 18 18
S.Hoạt 12C(1)
Toán 12C(5), 12N(5)
Toán_TB 10B(6)
TO Thầy Thương Toán_TB 10I(3), 11P(3), 11Q(3) 9 9
TO Cô Ngọ Toán 12K(5), 11E(5) 16 16
Toán_TB 10C(6)
TO Cô Len Chào cờ 12A(1) 17 17
S.Hoạt 12A(1)
Toán 12A(5), 12E(5), 12M(5)
TO Thầy Quang Toán 12B(5), 12H(5) 16 16
Toán_TB 10A(6)
TO Cô Hoa Toán 12P(5), 11A(5), 11D(5) 18 18
Toán_TB 11H(3)
TO-HẢI_T Toán_TB 10H(3), 10M(3) 6 6
TO-THU_T Toán_TB 11M(3) 3 3
TO-KHƯƠNG_T Toán_TB 10G(3) 3 3
TI Cô Hiền Tin 12A(2), 12E(2), 12N(2), 11C(1) 7 7
TI Thầy Phúc Tin 12C(2), 12G(2), 12H(2), 12I(2), 12K(2), 12M(2), 11A(1), 11B(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1) 17 17
TI Thầy Thịnh Tin 12D(2) 2 2
TI Cô Hải Tin 12B(2), 12P(2) 4 4
LY Thầy Vụ 12G(2), 12H(2), 12P(2), 11C(3) 15 15
Lý_TB 10A(3), 10P(3)
LY Thầy Sỹ_L 12K(2), 12M(2), 12N(2), 11B(3) 12 12
Lý_TB 11N(3)
LY Cô Hà 11D(2) 11 11
Lý_TB 10B(3), 10Q(3), 11P(3)
LY Thầy Thủy_L 12A(2), 12C(2), 12E(2) 12 12
Lý_TB 10C(3), 11M(3)
LY Cô Hạnh_L 12B(2), 12D(2), 11A(3) 10 10
Lý_TB 10N(3)
LY_Ngọc 11E(2) 2 2
LY_Văn 12I(2), 11G(2) 7 7
Lý_TB 11Q(3)
CN Dũng_KT C Nghệ C 12K(1), 12M(1), 12N(1), 12P(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11G(1) 8 8
CN Thầy Nghị C Nghệ C 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12G(1), 12H(1), 12I(1), 11D(1), 11E(1) 10 10
HO Cô V.Anh Hoá 12B(2), 12E(2), 12N(2) 9 9
Hóa_TB 10P(3)
HO Cô Hạnh_H Hoá 12A(2), 11E(2), 11G(2) 12 12
Hóa_TB 10B(3), 11P(3)
HO Cô Lương Hoá 11B(2) 5 5
Hóa_TB 11Q(3)
HO Cô Nguyệt Chào cờ 11A(1) 12 12
S.Hoạt 11A(1)
Hoá 12C(2), 12G(2), 12H(2), 11A(2), 11C(2)
HO Cô Hảo Hóa_TB 10C(3), 10Q(3), 11N(3) 9 9
HO Cô Hường Hoá 12I(2), 12K(2), 12M(2), 12P(2) 11 11
Hóa_TB 10N(3)
HO-Quang_H Hoá 12D(2), 11D(2) 7 7
Hóa_TB 11M(3)
HO Cô Tươi 0 0
SI Cô Hoàn Sinh 12I(2), 12K(2) 4 4
SI Cô T.Giang_S Chào cờ 12B(1) 10 10
S.Hoạt 12B(1)
Sinh 12B(2), 12C(2), 12G(2), 12N(2)
SI Cô Tuyến_S 0 0
SI Cô H.Giang Sinh 12D(2), 12E(2), 12P(2), 11A(1), 11B(1), 11C(1) 9 9
SI Cô Hồng Sinh 12A(2), 12H(2), 12M(2), 11D(1), 11E(1), 11G(1) 9 9
CN Cô Nội 0 0
VA Cô Nhung Chào cờ 12N(1) 16 16
S.Hoạt 12N(1)
Văn 12C(4), 12N(4)
Văn_TB 10H(3), 10I(3)
VA Cô Thủy_V Chào cờ 12E(1) 11 11
S.Hoạt 12E(1)
Văn 12E(4), 11D(5)
VA Cô Tuyến_V Chào cờ 12I(1) 10 10
S.Hoạt 12I(1)
Văn 12I(4), 12P(4)
VA Cô Hiếu Văn_TB 10D(3), 10K(3) 6 6
VA Cô Đ.Hương Văn 12A(4), 12D(4) 11 11
Văn_TB 11K(3)
VA Cô T.Hương Chào cờ 12M(1) 13 13
S.Hoạt 12M(1)
Văn 12G(4), 12M(4)
Văn_TB 10M(3)
VA Cô Hạnh_V Văn 11A(4) 7 7
Văn_TB 10E(3)
VA Cô Hồng_V Văn 11B(4), 11G(5) 12 12
Văn_TB 11H(3)
VA Cô C.Hương Chào cờ 12K(1) 14 14
S.Hoạt 12K(1)
Văn 12B(4), 12H(4), 12K(4)
VA Sâm_V Văn 11C(4), 11E(5) 12 12
Văn_TB 11I(3)
VA Cô Hằng_V Văn_TB 10G(3) 3 3
TA Cô Khanh T-Anh 12M(4) 10 10
Anh_TB 10E(3), 10M(3)
TA Cô Lan T-Anh 11C(4) 4 4
TA Cô A My Chào cờ 11D(1) 13 13
S.Hoạt 11D(1)
T-Anh 11A(4), 11D(4)
Anh_TB 11H(3)
TA Cô Oanh T-Anh 11E(4) 7 7
Anh_TB 11I(3)
TA Cô Huyền T-Anh 12E(4), 11B(4) 11 11
Anh_TB 11K(3)
TA Cô Hồng_A T-Anh 12H(4), 12N(4) 11 11
Anh_TB 10H(3)
TA Cô Sâm_A Chào cờ 12D(1) 13 13
S.Hoạt 12D(1)
T-Anh 12C(4), 12D(4)
Anh_TB 10A(3)
TA Cô Mẫn Anh_TB 10I(6), 10K(3) 9 9
TA Cô Thủy_A Chào cờ 11G(1) 14 14
S.Hoạt 11G(1)
T-Anh 12B(4), 12I(4), 11G(4)
TA Cô Châm T-Anh 12A(4), 12K(4) 11 11
Anh_TB 10G(3)
TA Cô Nga_A Chào cờ 12G(1) 13 13
S.Hoạt 12G(1)
T-Anh 12G(4), 12P(4)
Anh_TB 10D(3)
TA Teacher WST TA WST 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1) 6 6
TD Thầy Hùng Thể dục 11H(2), 11I(2), 11K(2), 11M(2), 11N(2) 10 10
TD Cô Lẫy Thể dục 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2), 10N(2), 10P(2), 10Q(2) 22 22
TD Thầy Linh_TD Thể dục 10A(2), 10B(2) 4 4
TD Cô Lan L.Anh Thể dục 11P(2), 11Q(2) 4 4
QP Thầy Trưởng Q Phòng 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1) 6 6
QP Thầy Mạnh 0 0
DI Cô Hằng_Đ Chào cờ 12H(1) 5 5
S.Hoạt 12H(1)
Địa 12E(1), 12H(1), 12N(1)
DI Cô Phương_Đ Địa 12A(1), 12B(1), 12D(1), 11C(1), 11G(1) 5 5
DI Cô Hường Chào cờ 11E(1) 7 7
S.Hoạt 11E(1)
Địa 12I(1), 12K(1), 12M(1), 11A(1), 11E(1)
DI Cô Hiệp Chào cờ 12P(1) 7 7
S.Hoạt 12P(1)
Địa 12C(1), 12G(1), 12P(1), 11B(1), 11D(1)
SU Cô Yến Sử 12E(2), 12H(2), 12I(2), 12N(2), 11A(1), 11E(1) 10 10
SU Linh_S Sử 12A(2), 12B(2), 12G(2), 12P(2), 11B(1), 11C(1) 10 10
SU Cô Mùi Sử 12C(2), 12D(2), 12K(2), 12M(2), 11D(1), 11G(1) 10 10
GD Cô Phượng GDCD 12A(1), 12I(1), 12K(1), 12M(1), 11G(1) 5 5
GD Cô Nga_CD GDCD 12B(1), 12D(1), 12E(1), 12N(1), 11D(1), 11E(1) 6 6
GD Cô Thìn_CD GDCD 12C(1), 12G(1), 12H(1), 12P(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1) 7 7

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 02-11-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net