Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 26/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
TO Thầy Thìn     HOP HOP HOP       10D - TO 10D - TO   10D - TO 10D - TO                                  
TO Thầy Cường   12G - TO_T 12G - TO_T 12G - TO_T       12D - TO_T 12D - TO_T 12D - TO_T       12G - TO_T 12G - TO_T     11A - TO_T 11A - TO_T 11A - TO_T     12D - TO_T 12D - TO_T 12D - TO_T     11A - TO_T 11A - TO_T 11A - TO_T
TO Thầy Kế     11I - TO 10I - TO 11I - CC                     10I - TO   10I - TO 11I - TO             10I - TO   11I - TO 11I - TO 11I - SH
TO Thầy Sỹ_T                     12M - TO_T 12M - TO_T 12M - TO_T                             11G - TO_T 11G - TO_T 11G - TO_T
TO Cô Huế   11D - TO_T 11D - TO_T 11D - TO_T   10B - TO 10B - TO 10M - TO 10M - TO       10B - TO 10M - TO         10B - TO 10M - TO     11D - TO_T 11D - TO_T 11D - TO_T          
TO Thầy Dũng 10K - TO 10N - TO       10N - TO 10K - TO             11E - TO_T 11E - TO_T   10N - TO   10K - TO 10K - TO           10N - TO   11E - TO_T 11E - TO_T 11E - TO_T
TO Cô Hằng_T   11C - TO_T 11C - TO_T 11C - TO_T                       11P - TO 12K - TO_T 12K - TO_T 12K - TO_T 11P - TO 11P - TO 11C - TO_T 11C - TO_T 11C - TO_T 11P - TO          
TO Thầy Đường 10C - TO 12C - TO_T 12C - TO_T 12C - TO_T 10C - CC       10C - TO 10C - TO 10C - TO 12C - TO_T 12C - TO_T 12C - TO_T                               10C - SH
TO Thầy Thương           10H - TO   11N - TO     11K - TO   10H - TO       11N - TO   10H - TO 11N - TO     11N - TO 11K - TO 10H - TO 11K - TO   11K - TO    
TO Cô Ngọ     HOP HOP HOP     12E - TO_T 12E - TO_T 12E - TO_T 12B - TO_T 12B - TO_T 12B - TO_T 12N - TO_T 12N - TO_T               12B - TO_T 12B - TO_T 12B - TO_T     12E - TO_T 12E - TO_T 12E - TO_T
TO Cô Len 10A - TO 10A - TO   11M - TO 10A - CC           11B - TO_T 11B - TO_T 11B - TO_T 10A - TO     11B - TO_T 11B - TO_T 11B - TO_T 11M - TO           10A - TO 11M - TO   11M - TO 10A - SH
TO Thầy Quang   12A - TO_T 12A - TO_T 12A - TO_T       12P - TO_T 12P - TO_T 12P - TO_T               12A - TO_T 12A - TO_T 12A - TO_T     12H - TO_T 12H - TO_T 12H - TO_T          
TO Cô Hoa               11H - TO_T 11H - TO_T 11H - TO_T       12I - TO_T 12I - TO_T                              
TO-HẢI_T                     10P - TO 10P - TO             10P - TO 10P - TO                    
TO-THU_T                                         10E - TO   10E - TO     10E - TO 10E - TO      
TO-KHƯƠNG_T           10G - TO 10G - TO                               10G - TO   10G - TO          
TI Cô Hiền 10E - TIN 10P - TIN 10H - TIN 10G - TIN   10P - TIN 10H - TIN 10E - TIN   10G - TIN             11E - TIN 11E - TIN 11H - TIN 11H - TIN                    
TI Thầy Phúc                                           11B - TIN 11B - TIN 11A - TIN 11A - TIN          
TI Thầy Thịnh 10I - TIN 10B - TIN 10B - TIN 10A - TIN     11G - TIN 11G - TIN 11D - TIN 11D - TIN 10N - TIN 10N - TIN 10A - TIN 11C - TIN 11C - TIN 10K - TIN 10K - TIN 10M - TIN 10M - TIN   10I - TIN 10D - TIN 10D - TIN 10C - TIN 10C - TIN          
TI Cô Hải                                                            
LY Thầy Doãn                                                            
LY Thầy Vụ   11B - LY_T 11B - LY_T 11B - LY_T 11M - CC       10K - LY 10P - LY     10K - LY 10P - LY                 11M - LY 10P - LY 10K - LY 11M - LY 12C - LY_T 12C - LY_T 12C - LY_T 11M - SH
LY Thầy Sỹ_L           10M - LY 10N - LY       10M - LY   10N - LY     10N - LY 10M - LY         12M - LY_T 12M - LY_T 12M - LY_T            
LY Cô Hà   12N - LY_T 12N - LY_T 12N - LY_T       12B - LY_T 12B - LY_T 12B - LY_T 11A - LY_T 11A - LY_T 11A - LY_T                                  
LY Thầy Thủy_L             10A - LY 10C - LY   10E - LY 10E - LY 10A - LY 10E - LY 10C - LY   10A - LY   12P - LY_T 12P - LY_T 12P - LY_T           10C - LY   11C - LY_T 11C - LY_T 11C - LY_T
LY Cô Hạnh_L   10D - LY 10D - LY                           10B - LY 11N - LY 11P - LY 10D - LY   10B - LY 11P - LY       11N - LY   10B - LY  
LY_Tình               12A - LY_T 12A - LY_T 12A - LY_T                                        
LY_Văn 11K - LY 10G - LY   10H - LY             10H - LY 10G - LY 10I - LY               11I - LY 11K - LY   10H - LY 10I - LY 11I - LY 10I - LY 10G - LY    
CN Dũng_KT   11N - KTCN 11P - KTCN 11I - KTCN   11N - KTCN 11K - KTCN 11P - KTCN 11M - KTCN             11K - KTCN 11M - KTCN 11I - KTCN                        
CN Thầy Nghị                                                            
HO Cô V.Anh       10N - HOA 11K - CC 10E - HOA 11M - HOA 10B - HOA   11M - HOA           10B - HOA   11K - HOA 10E - HOA 11K - HOA             10N - HOA 11M - HOA 11K - HOA 11K - SH
HO Cô Hạnh_H     10A - HOA 11P - HOA 11P - CC 11P - HOA 11C - HO_T 11C - HO_T 11C - HO_T   10A - HOA 11P - HOA   12P - HO_T 12P - HO_T                             11P - SH
HO Cô Lương     HOP HOP HOP     12C - HO_T 12C - HO_T 12C - HO_T                                        
HO Cô Nguyệt                     12A - HO_T 12A - HO_T 12A - HO_T     10C - HOA 10I - HOA 12N - HO_T 12N - HO_T 12N - HO_T   10I - HOA 10C - HOA              
HO Cô Hảo   11A - HO_T 11A - HO_T 11A - HO_T       11B - HO_T 11B - HO_T 11B - HO_T               12B - HO_T 12B - HO_T 12B - HO_T                    
HO Cô Hường   11I - HOA 11N - HOA       11I - HOA 10P - HOA 10H - HOA   11I - HOA 10K - HOA 11N - HOA         12M - HO_T 12M - HO_T 12M - HO_T 10P - HOA 10K - HOA 10H - HOA 11N - HOA            
HO-Quang_H                                         10D - HOA 10G - HOA   10M - HOA   10G - HOA   10M - HOA 10D - HOA  
HO Cô Tươi     HOP HOP HOP                                                  
SI Cô Hoàn 11N - SINH 11K - SINH       11I - SINH   11K - SINH 11P - SINH                                   11I - SINH 11P - SINH 11N - SINH  
SI Cô T.Giang_S     HOP HOP 10B - CC           10I - SINH 10B - SINH 10C - SINH                         10H - SINH 10G - SINH 10A - SINH 10K - SINH 10B - SH
SI Cô Tuyến_S 10P - KTNN 10C - KTNN         10P - KTNN 10D - KTNN   10N - KTNN 10D - KTNN 10E - KTNN   10N - KTNN   10E - KTNN 10C - KTNN                          
SI Cô H.Giang                               10P - SINH   10D - SINH     10M - SINH   10N - SINH 10E - SINH            
SI Cô Hồng     HOP HOP                                 11M - SINH 11M - SINH                
CN Cô Nội   10M - KTNN 10G - KTNN 10K - KTNN 11N - CC 10I - KTNN 10I - KTNN 10A - KTNN     10B - KTNN 10M - KTNN           10K - KTNN 10A - KTNN 10H - KTNN           10B - KTNN 10H - KTNN   10G - KTNN 11N - SH
VA Cô Nhung 11P - VAN 11P - VAN HOP HOP 10N - CC 10C - VAN   10N - VAN 11I - VAN 11I - VAN           11I - VAN 11I - VAN   10C - VAN 10C - VAN           11P - VAN 11P - VAN 10N - VAN 10N - VAN 10N - SH
VA Cô Thủy_V       10E - VAN 10E - CC           12D - VA_T 12D - VA_T 12D - VA_T                             10E - VAN 10E - VAN 10E - SH
VA Cô Tuyến_V   10I - VAN 10I - VAN   10I - CC                         11G - VA_T 11G - VA_T 11G - VA_T                 10I - VAN 10I - SH
VA Cô Hiếu 11M - VAN 11M - VAN                 11M - VAN 11M - VAN 10G - VAN       10G - VAN 10G - VAN                   11D - VA_T 11D - VA_T 11D - VA_T
VA Cô Đ.Hương                     12H - VA_T 12H - VA_T 12H - VA_T     10D - VAN 10A - VAN 10A - VAN                 10D - VAN 10D - VAN 10A - VAN  
VA Cô T.Hương     10M - VAN 10M - VAN 10M - CC     12I - VA_T 12I - VA_T 12I - VA_T                                     10M - VAN 10M - SH
VA Cô Nhuận     11K - VAN 11K - VAN 10H - CC                               10H - VAN 10P - VAN 10P - VAN   11K - VAN 10P - VAN 11K - VAN 10H - VAN 10H - VAN 10H - SH
VA Cô Hạnh_V     HOP HOP HOP     11E - VA_T 11E - VA_T 11E - VA_T 11H - VA_T 11H - VA_T 11H - VA_T                                  
VA Cô Hồng_V                                   12G - VA_T 12G - VA_T 12G - VA_T                    
VA Cô C.Hương   10K - VAN 10K - VAN 10B - VAN 10K - CC           12E - VA_T 12E - VA_T 12E - VA_T                         10K - VAN 10B - VAN 10B - VAN   10K - SH
VA Sâm_V                 11N - VAN 11N - VAN 11N - VAN 11N - VAN                     12K - VA_T 12K - VA_T 12K - VA_T          
TA Cô Khanh 10M - TA   HOP HOP HOP         10M - TA                       10M - TA 12I - ANHTB 12I - ANHTB 12I - ANHTB 10M - TA   12G - ANHTB 12G - ANHTB 12G - ANHTB
TA Cô Lan     HOP HOP HOP         10B - TA       10B - TA                   10B - TA 10B - TA          
TA Cô A My   12P - ANHTB 12P - ANHTB 12P - ANHTB                                               12D - ANHTB 12D - ANHTB 12D - ANHTB
TA Cô Oanh   12E - ANHTB 12E - ANHTB 12E - ANHTB                   11G - ANHTB 11G - ANHTB               12E - ANHTB 12E - ANHTB 12E - ANHTB          
TA Cô Huyền     10E - TA                     12K - ANHTB 12K - ANHTB             10E - TA     10E - TA          
TA Cô Hồng_A 10N - TA   11M - TA     11K - TA   11M - TA 10N - TA 11K - TA   11K - TA 11M - TA         10N - TA 11M - TA 10N - TA 11K - TA   11H - ANHTB 11H - ANHTB 11H - ANHTB          
TA Cô Sâm_A       10C - TA 10D - CC           11D - ANHTB 11D - ANHTB 11D - ANHTB               10C - TA     10D - TA 10D - TA 10D - TA 10C - TA   10C - TA 10D - SH
TA Cô Mẫn                                                            
TA Cô Thủy_A             11P - TA   10I - TA 10I - TA 11P - TA 10I - TA 11P - TA         12H - ANHTB 12H - ANHTB 12H - ANHTB               10I - TA 11P - TA  
TA Cô Châm             11N - TA 10K - TA 10A - TA 10A - TA     11I - TA 10K - TA         11N - TA 11I - TA 10A - TA 10A - TA 11I - TA 10K - TA 11I - TA 11N - TA 10K - TA 11N - TA    
TA Cô Nga_A 10G - TA 11E - ANHTB 11E - ANHTB 11E - ANHTB 10G - CC           10G - TA 10H - TA 10P - TA 10H - TA     10H - TA 10H - TA 10G - TA 10G - TA   11E - ANHTB 11E - ANHTB 11E - ANHTB 10P - TA   10P - TA 10P - TA   10G - SH
TA Teacher WST 11I - WST 10H - WST 10P - WST 10D - WST   10K - WST 10M - WST 10G - WST 10B - WST             11M - WST 10E - WST 10C - WST 11K - WST 10A - WST 11N - WST 10N - WST 10I - WST 11P - WST            
TD Thầy Hùng     12D - TD 12D - TD     12K - TD 12K - TD 12M - TD 12M - TD             12C - TD 12C - TD 12I - TD 12I - TD   12P - TD 12P - TD 12N - TD 12N - TD          
TD Cô Lẫy             11D - TD 11D - TD 11G - TD 11G - TD   11C - TD 11C - TD       11H - TD 11H - TD 11E - TD 11E - TD   11A - TD 11A - TD 11B - TD 11B - TD          
TD Thầy Linh_TD                                                            
TD Cô Lan L.Anh   12B - TD 12B - TD 12H - TD 12H - TD                         12E - TD 12E - TD     12G - TD 12G - TD 12A - TD 12A - TD          
QP Thầy Trưởng   12D - QP 12H - QP 12B - QP       12M - QP 12K - QP       12P - QP 12A - QP     12E - QP 12I - QP 12C - QP       12N - QP 12G - QP            
QP Thầy Mạnh 10H - QP   10C - QP 11N - QP   11M - QP 10D - QP 10I - QP 10E - QP 10K - QP   11I - QP 11K - QP 10G - QP   10M - QP 10P - QP 10B - QP     10N - QP 11P - QP 10A - QP              
DI Cô Hằng_Đ     HOP HOP HOP                                                  
DI Cô Phương_Đ 10D - DIA 10E - DIA HOP HOP HOP     10H - DIA 10G - DIA                                          
DI Cô Hường               11I - DIA 11K - DIA 11P - DIA                           11M - DIA 11N - DIA          
DI Cô Hiệp 10B - DIA   10N - DIA 10P - DIA 10P - CC                               10K - DIA   10M - DIA 10I - DIA     10A - DIA 10C - DIA   10P - SH
SU Cô Yến           10A - SU 10E - SU                     10E - SU 10N - SU 10B - SU     10B - SU 10N - SU 10A - SU          
SU Linh_S           10D - SU 10C - SU   10P - SU 10H - SU 10K - SU 10C - SU 10M - SU 10I - SU   10G - SU 10D - SU 10P - SU 10I - SU     10H - SU 10K - SU 10G - SU 10M - SU          
SU Cô Mùi                               11N - SU 11P - SU 11M - SU       11I - SU 11K - SU              
GD Cô Phượng                                     10D - GDCD 10I - GDCD 10B - GDCD 10C - GDCD   10A - GDCD 10N - GDCD   10M - GDCD 10K - GDCD 10P - GDCD  
GD Cô Nga_CD                               10H - GDCD 11K - GDCD 11P - GDCD   10E - GDCD 10G - GDCD 11N - GDCD   11I - GDCD 11M - GDCD          
GD Cô Thìn_CD                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 23-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net