Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 26/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
TO Thầy Thìn                               10D - TO_T 10D - TO_T 10D - TO_T     10D - TO_T 10D - TO_T 10D - TO_T              
TO Thầy Cường 12D - CC 12G - TO 11A - TO         11A - TO   12D - TO                 12G - TO 12G - TO   11A - TO 12G - TO 12D - TO 11A - TO   12D - TO   12D - TO 12D - SH
TO Thầy Kế   10I - TO_T 10I - TO_T 10I - TO_T                       11I - TO_T 11I - TO_T 11I - TO_T                        
TO Thầy Sỹ_T 12M - CC 11G - TO   12M - TO 12M - TO                               12M - TO   11G - TO 11G - TO       12M - TO 11G - TO 12M - SH
TO Cô Huế   10B - TO_T 10B - TO_T 10B - TO_T     11D - TO 11D - TO               10M - TO_T 10M - TO_T 10M - TO_T   11D - TO 10B - TO_T 10B - TO_T 10B - TO_T   11D - TO          
TO Thầy Dũng   10K - TO_T 10K - TO_T 10K - TO_T         11E - TO 11E - TO 10N - TO_T 10N - TO_T 10N - TO_T     11E - TO 11E - TO                          
TO Cô Hằng_T       11C - TO 12K - TO 11P - TO_T 11P - TO_T 11P - TO_T 11C - TO 12K - TO 12K - TO   11C - TO     12K - TO   11C - TO                        
TO Thầy Đường 10C - TO_T 10C - TO_T 10C - TO_T 12C - TO 12C - TO 10C - TO_T 10C - TO_T 10C - TO_T 12C - TO 12C - TO                                        
TO Thầy Thương           11K - TO_T 11K - TO_T 11K - TO_T               10H - TO_T 10H - TO_T 10H - TO_T     11N - TO_T 11N - TO_T 11N - TO_T              
TO Cô Ngọ           12N - TO 12E - TO   12B - TO     12E - TO                 12E - TO 12E - TO   12N - TO 12B - TO 12N - TO 12B - TO 12N - TO 12B - TO  
TO Cô Len   11M - TO_T 11M - TO_T 11M - TO_T   11B - TO   11B - TO     10A - TO_T 10A - TO_T 10A - TO_T               10A - TO_T 10A - TO_T 10A - TO_T 11B - TO 11B - TO          
TO Thầy Quang   12P - TO             12H - TO 12P - TO 12A - TO 12A - TO       12H - TO 12H - TO   12A - TO     12H - TO 12A - TO 12P - TO 12P - TO          
TO Cô Hoa   11H - TO 11H - TO 12I - TO 12I - TO   11H - TO 12I - TO 11H - TO 12I - TO                                        
TO-HẢI_T                                         10P - TO_T 10P - TO_T 10P - TO_T              
TO-THU_T                     10E - TO_T 10E - TO_T 10E - TO_T                         10E - TO_T 10E - TO_T 10E - TO_T    
TO-KHƯƠNG_T                                                   10G - TO_T 10G - TO_T 10G - TO_T    
TI Cô Hiền                                   11N - TIN 11N - TIN       11M - TIN 11M - TIN            
TI Thầy Phúc                                         11P - TIN 11P - TIN                
TI Thầy Thịnh                       11I - TIN 11I - TIN               11K - TIN 11K - TIN                
TI Cô Hải                                                            
LY Thầy Doãn                                                            
LY Thầy Vụ     11B - LY   11D - LY 11M - LY_T 11M - LY_T 11M - LY_T                     12C - LY 12C - LY 11B - LY 11D - LY   12C - LY   10P - LY_T 10P - LY_T 10P - LY_T    
LY Thầy Sỹ_L   10M - LY_T 10M - LY_T 10M - LY_T 12G - LY 12E - LY 12M - LY 12G - LY 12I - LY 12M - LY           10N - LY_T 10N - LY_T 10N - LY_T 12M - LY 12E - LY   12G - LY   12K - LY 12K - LY 12I - LY 12K - LY 12E - LY 12I - LY  
LY Cô Hà 12B - CC   12N - LY 12B - LY 12H - LY   11A - LY 12H - LY   12B - LY 12H - LY 12N - LY 11A - LY     12N - LY         12B - LY                 12B - SH
LY Thầy Thủy_L           10A - LY_T 10A - LY_T 10A - LY_T     12D - LY         10C - LY_T 10C - LY_T 10C - LY_T 12P - LY   12D - LY   11H - LY 11C - LY 12D - LY 11C - LY 11H - LY 12P - LY 12P - LY  
LY Cô Hạnh_L 11G - CC   11E - LY     11N - LY_T 11N - LY_T 11N - LY_T   11G - LY 11P - LY_T 11P - LY_T 11P - LY_T     10B - LY_T 10B - LY_T 10B - LY_T                 11E - LY 11G - LY   11G - SH
LY_Tình                               12A - LY 12A - LY       12A - LY                  
LY_Văn                                                            
CN Dũng_KT   11A - KTCN 11D - KTCN 11H - KTCN 11B - KTCN 11C - KTCN 12I - KTCN 11C - KTCN 12K - KTCN   11A - KTCN 11D - KTCN       11B - KTCN 12M - KTCN 11H - KTCN 12H - KTCN                      
CN Thầy Nghị           12C - KTCN 12P - KTCN 12A - KTCN 11G - KTCN   11G - KTCN   11E - KTCN HOP   12D - KTCN 12E - KTCN 12N - KTCN     12G - KTCN 12B - KTCN 11E - KTCN              
HO Cô V.Anh       11E - HOA 11E - HOA 10N - HO_T 10N - HO_T 10N - HO_T               11M - HO_T 11M - HO_T 11M - HO_T               10B - HO_T 10B - HO_T 10B - HO_T 11E - HOA  
HO Cô Hạnh_H   10A - HO_T 10A - HO_T 10A - HO_T 11C - HOA 12P - HOA 11C - HOA       11C - HOA 12P - HOA       11P - HO_T 11P - HO_T 11P - HO_T                        
HO Cô Lương                     12C - HOA   12C - HOA                                  
HO Cô Nguyệt 12N - CC 12I - HOA                     12A - HOA     12I - HOA 12N - HOA 12E - HOA     10C - HO_T 10C - HO_T 10C - HO_T 12A - HOA 12E - HOA       12N - HOA 12N - SH
HO Cô Hảo 11A - CC 11B - HOA 12D - HOA     11D - HOA 12H - HOA 12B - HOA     11B - HOA 11A - HOA 12D - HOA     12B - HOA   12H - HOA 11D - HOA 11A - HOA           11B - HOA 11D - HOA 11A - HOA   11A - SH
HO Cô Hường   11N - HO_T 11N - HO_T 11N - HO_T   12M - HOA   12K - HOA 12G - HOA   10P - HO_T 10P - HO_T 10P - HO_T         12G - HOA 12K - HOA 12M - HOA                    
HO-Quang_H     11G - HOA 11G - HOA 11H - HOA                               11G - HOA 11H - HOA       10M - HO_T 10M - HO_T 10M - HO_T 11H - HOA  
HO Cô Tươi                                                            
SI Cô Hoàn 11H - CC 12A - SINH                 11H - SINH 11C - SINH                           11H - SINH 11C - SINH 12H - SINH 12M - SINH 11H - SH
SI Cô T.Giang_S                                         12I - SINH 12D - SINH 12N - SINH              
SI Cô Tuyến_S 11E - CC 11E - SINH                                                   11E - SINH   11E - SH
SI Cô H.Giang 12G - CC 12E - SINH 12C - SINH                                                   12G - SINH 12G - SH
SI Cô Hồng 11B - CC   12P - SINH 11D - SINH 11A - SINH                     11G - SINH 11B - SINH 11G - SINH       12K - SINH 11B - SINH     12B - SINH   11D - SINH 11A - SINH 11B - SH
CN Cô Nội                                                            
VA Cô Nhung   11I - VA_T 11I - VA_T 11I - VA_T                                                    
VA Cô Thủy_V   12M - VAN 12M - VAN 12D - VAN 12D - VAN             12M - VAN 12M - VAN     10E - VA_T 10E - VA_T 10E - VA_T   12D - VAN           12M - VAN 12M - VAN 12D - VAN    
VA Cô Tuyến_V                       11G - VAN 11G - VAN     11C - VAN 11C - VAN       10I - VA_T 10I - VA_T 10I - VA_T     11G - VAN 11G - VAN 11C - VAN 11C - VAN  
VA Cô Hiếu 11D - CC 11D - VAN                 10G - VA_T 10G - VA_T 10G - VA_T     11D - VAN 11D - VAN   11B - VAN 11B - VAN           11D - VAN   11B - VAN 11B - VAN 11D - SH
VA Cô Đ.Hương 12A - CC   12A - VAN 12A - VAN   12A - VAN 12A - VAN       10D - VA_T 10D - VA_T 10D - VA_T         12A - VAN         12H - VAN 12H - VAN   12H - VAN 12H - VAN 12A - VAN   12A - SH
VA Cô T.Hương                     12I - VAN 12I - VAN             12I - VAN 12I - VAN                    
VA Cô Nhuận                 11A - VAN 11A - VAN 11K - VA_T 11K - VA_T 11K - VA_T               10H - VA_T 10H - VA_T 10H - VA_T     11A - VAN 11A - VAN      
VA Cô Hạnh_V       12N - VAN 12N - VAN   11E - VAN   12N - VAN 12N - VAN 12N - VAN   12N - VAN     11H - VAN 11H - VAN 11E - VAN     11E - VAN 11E - VAN   11H - VAN 11H - VAN          
VA Cô Hồng_V 12C - CC   12G - VAN               12G - VAN 12G - VAN         12C - VAN 12C - VAN     12C - VAN 12C - VAN       12G - VAN   12C - VAN 12C - VAN 12C - SH
VA Cô C.Hương           10K - VA_T 10K - VA_T 10K - VA_T   12E - VAN     12E - VAN                         12E - VAN 12E - VAN      
VA Sâm_V 12K - CC 12K - VAN       12B - VAN 12B - VAN       12B - VAN 12B - VAN       12P - VAN 12P - VAN 12B - VAN   12B - VAN 12P - VAN 12P - VAN 12K - VAN     12P - VAN 12P - VAN 12K - VAN 12K - VAN 12K - SH
TA Cô Khanh     12I - TA 12G - TA   12I - TA 12G - TA   12A - TA   10M - ANHTB 10M - ANHTB 10M - ANHTB                 12A - TA 12I - TA 12G - TA 12A - TA 12A - TA 12I - TA 12G - TA 12A - TA  
TA Cô Lan                                                            
TA Cô A My       11B - TA 12P - TA 12D - TA 11B - TA 12C - TA 12P - TA   12P - TA 12D - TA 11B - TA     12C - TA 12D - TA 12D - TA   12P - TA   11B - TA 12P - TA   12C - TA 12C - TA 12C - TA      
TA Cô Oanh 12E - CC 11C - TA 12E - TA     11G - TA     12E - TA 11C - TA           12E - TA 11G - TA   11G - TA 11C - TA 11C - TA 11G - TA   12E - TA           12E - SH
TA Cô Huyền   12B - TA 12K - TA 12K - TA 12B - TA 12K - TA 12K - TA 12M - TA     12M - TA   12B - TA     12M - TA 12B - TA 12M - TA     10E - ANHTB 10E - ANHTB 10E - ANHTB 12B - TA 12M - TA          
TA Cô Hồng_A   11K - ANHTB 11K - ANHTB 11K - ANHTB   11H - TA   11H - TA       11H - TA       11A - TA 11A - TA       11H - TA   11A - TA 11A - TA            
TA Cô Sâm_A           10D - ANHTB 10D - ANHTB 10D - ANHTB   11D - TA     11D - TA               11D - TA   11D - TA              
TA Cô Mẫn                                                            
TA Cô Thủy_A 12H - CC 12N - TA 12H - TA     12H - TA 12N - TA 12N - TA     10I - ANHTB 10I - ANHTB 10I - ANHTB           12N - TA 12H - TA             12N - TA   12H - TA 12H - SH
TA Cô Châm           11I - ANHTB 11I - ANHTB 11I - ANHTB                                   10K - ANHTB 10K - ANHTB 10K - ANHTB    
TA Cô Nga_A                     11E - TA 11E - TA             11E - TA 11E - TA 10G - ANHTB 10G - ANHTB 10G - ANHTB     10H - ANHTB 10H - ANHTB 10H - ANHTB    
TA Teacher WST             11G - WST 11E - WST 11D - WST 11B - WST               11A - WST 11C - WST 11H - WST                    
TD Thầy Hùng 10P - TD 10P - TD 10N - TD 10N - TD                                                    
TD Cô Lẫy                                         11I - TD 11I - TD 10M - TD 10M - TD            
TD Thầy Linh_TD 10E - TD 10E - TD 10H - TD 10H - TD   10I - TD 10I - TD 10B - TD 10B - TD   10K - TD 10K - TD       10G - TD 10G - TD 10A - TD 10A - TD             10C - TD 10C - TD 10D - TD 10D - TD  
TD Cô Lan L.Anh                               11N - TD 11N - TD 11K - TD 11K - TD   11M - TD 11M - TD 11P - TD 11P - TD            
QP Thầy Trưởng                         11H - QP         11B - QP 11A - QP 11G - QP     11C - QP 11D - QP 11E - QP          
QP Thầy Mạnh                                                            
DI Cô Hằng_Đ   12C - DIA   12H - DIA 12E - DIA 11A - DIA 12C - DIA 12E - DIA   12H - DIA 12E - DIA 11B - DIA 12H - DIA                                  
DI Cô Phương_Đ           11E - DIA   12P - DIA 12D - DIA 12A - DIA               12P - DIA 12D - DIA 12A - DIA     12D - DIA   11C - DIA          
DI Cô Hường               11G - DIA 12M - DIA 12G - DIA     12G - DIA       12G - DIA 11D - DIA 11H - DIA 12N - DIA     12M - DIA   12N - DIA          
DI Cô Hiệp                       12K - DIA 12I - DIA         12I - DIA 12B - DIA 12K - DIA 12K - DIA 12I - DIA 12B - DIA              
SU Cô Yến     12B - SU 12E - SU 12A - SU                               11A - SU 12N - SU 12E - SU   11G - SU          
SU Linh_S                       12C - SU 12K - SU       12I - SU 12K - SU           12M - SU 12I - SU          
SU Cô Mùi           12G - SU 12D - SU 12D - SU 11B - SU 11H - SU 11D - SU 12H - SU 12P - SU               12H - SU 11C - SU   11E - SU 12G - SU          
GD Cô Phượng 12P - CC 12D - GDCD   12P - GDCD                                 12N - GDCD   12C - GDCD     12D - GDCD 12A - GDCD 12B - GDCD   12P - SH
GD Cô Nga_CD 11C - CC   11C - GDCD 11A - GDCD 11G - GDCD                                         11E - GDCD 11B - GDCD 11H - GDCD 11D - GDCD 11C - SH
GD Cô Thìn_CD 12I - CC 12H - GDCD                           12G - GDCD 12K - GDCD   12E - GDCD     12M - GDCD   12I - GDCD 12H - GDCD 12K - GDCD 12G - GDCD 12I - GDCD 12E - GDCD 12I - SH

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 23-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net