Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 26/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết P01 P16 P18 P19 P20 P21 P24 P25 TH LÝ TH SINH TH HÓA P.TV P26
T.2 1                          
2 12G - Cường 11C - Hằng_T 12E - Oanh 11B - Vụ 11A - Hảo 12P - A-My 12N - 11E - Nga_A 11D - Huế 12C - Đường 12A - Quang_T    
3 12G - Cường 11C - Hằng_T 12E - Oanh 11B - Vụ 11A - Hảo 12P - A-My 12N - 11E - Nga_A 11D - Huế 12C - Đường 12A - Quang_T    
4 12G - Cường 11C - Hằng_T 12E - Oanh 11B - Vụ 11A - Hảo 12P - A-My 12N - 11E - Nga_A 11D - Huế 12C - Đường 12A - Quang_T    
5                          
T.3 1                          
2               11C - Hạnh_H          
3 12C - Lương 11E - Hạnh_V 11B - Hảo 11H - Hoa_T 12A - LY_Tình 12I - T.Hương 12P - Quang_T 11C - Hạnh_H 12E - Ngọ 12B - 12D - Cường    
4 12C - Lương 11E - Hạnh_V 11B - Hảo 11H - Hoa_T 12A - LY_Tình 12I - T.Hương 12P - Quang_T 11C - Hạnh_H 12E - Ngọ 12B - 12D - Cường    
5 12C - Lương 11E - Hạnh_V 11B - Hảo 11H - Hoa_T 12A - LY_Tình 12I - T.Hương 12P - Quang_T   12E - Ngọ 12B - 12D - Cường    
T.4 1 12E - C.Hương 12A - Nguyệt 12H - Đ.Hương 11H - Hạnh_V 11A - 12D - Thủy_V 11D - Sâm_A 11B - Len 12M - Sỹ_T 12B - Ngọ      
2 12E - C.Hương 12A - Nguyệt 12H - Đ.Hương 11H - Hạnh_V 11A - 12D - Thủy_V 11D - Sâm_A 11B - Len 12M - Sỹ_T 12B - Ngọ 12C - Đường    
3 12E - C.Hương 12A - Nguyệt 12H - Đ.Hương 11H - Hạnh_V 11A - 12D - Thủy_V 11D - Sâm_A 11B - Len 12M - Sỹ_T 12B - Ngọ 12C - Đường    
4 12K - Huyền   12N - Ngọ 12G - Cường 11E - Dũng 12P - Hạnh_H 11G - Oanh 12I - Hoa_T     12C - Đường    
5 12K - Huyền   12N - Ngọ 12G - Cường 11E - Dũng 12P - Hạnh_H 11G - Oanh 12I - Hoa_T          
T.5 1                          
2     11B - Len 12K - Hằng_T                  
3 11A - Cường 12H - Thủy_A 11B - Len 12K - Hằng_T 12G - Hồng_V 12P - Thủy_L 12A - Quang_T 12B - Hảo 12N - Nguyệt 12M - Hường_H 11G - Tuyến_V    
4 11A - Cường 12H - Thủy_A 11B - Len 12K - Hằng_T 12G - Hồng_V 12P - Thủy_L 12A - Quang_T 12B - Hảo 12N - Nguyệt 12M - Hường_H 11G - Tuyến_V    
5 11A - Cường 12H - Thủy_A     12G - Hồng_V 12P - Thủy_L 12A - Quang_T 12B - Hảo 12N - Nguyệt 12M - Hường_H 11G - Tuyến_V    
T.6 1                          
2   11C - Hằng_T         11E - Nga_A       12M - Sỹ_L    
3 12H - Quang_T 11C - Hằng_T 11H - Hồng_A 12K - Sâm_V 12I - Khanh 12B - Ngọ 11E - Nga_A 12D - Cường 11D - Huế 12E - Oanh 12M - Sỹ_L    
4 12H - Quang_T 11C - Hằng_T 11H - Hồng_A 12K - Sâm_V 12I - Khanh 12B - Ngọ 11E - Nga_A 12D - Cường 11D - Huế 12E - Oanh 12M - Sỹ_L    
5 12H - Quang_T   11H - Hồng_A 12K - Sâm_V 12I - Khanh 12B - Ngọ   12D - Cường 11D - Huế 12E - Oanh      
T.7 1                          
2           12C - Vụ              
3 11C - Thủy_L 11A - Cường 11D - Hiếu 12G - Khanh 11E - Dũng 12C - Vụ 12E - Ngọ 12D - A-My   11G - Sỹ_T      
4 11C - Thủy_L 11A - Cường 11D - Hiếu 12G - Khanh 11E - Dũng 12C - Vụ 12E - Ngọ 12D - A-My   11G - Sỹ_T      
5 11C - Thủy_L 11A - Cường 11D - Hiếu 12G - Khanh 11E - Dũng   12E - Ngọ 12D - A-My   11G - Sỹ_T      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 23-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net