Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
TO Thầy Thìn     HOP HOP HOP     11D - TO_T 11D - TO_T 11D - TO_T                         11D - TO_T 11D - TO_T 11D - TO_T          
TO Thầy Cường             10G - TO 10K - TO   10G - TO 12A - TO_T 12A - TO_T 12A - TO_T 10K - TO     12K - TO_T 12K - TO_T 12K - TO_T 10K - TO     12A - TO_T 12A - TO_T 12A - TO_T 10G - TO 10G - TO   10K - TO  
TO Thầy Sỹ_T           10E - TO   11N - TO     10E - TO 11N - TO 11N - TO 10E - TO             10H - TO 11N - TO   10E - TO 10H - TO 11N - TO   10H - TO 10H - TO  
TO Cô Huế   12D - TO_T 12D - TO_T 12D - TO_T 10B - CC       10B - TO 10B - TO 12N - TO_T 12N - TO_T 12N - TO_T     10B - TO 12D - TO_T 12D - TO_T 12D - TO_T                   10B - TO 10B - SH
TO Thầy Dũng           10N - TO   11I - TO 11I - TO 10I - TO     11I - TO 10I - TO   10I - TO 10N - TO 10I - TO   10N - TO   11I - TO 11I - TO   10N - TO          
TO Cô Hằng_T   12P - TO_T 12P - TO_T 12P - TO_T 10C - CC             10C - TO 10C - TO 12C - TO_T 12C - TO_T             12C - TO_T 12C - TO_T 12C - TO_T     10C - TO   10C - TO 10C - SH
TO Thầy Đường     HOP HOP HOP     11C - TO_T 11C - TO_T 11C - TO_T 12B - TO_T 12B - TO_T 12B - TO_T 11C - TO_T 11C - TO_T                         12B - TO_T 12B - TO_T 12B - TO_T
TO Thầy Thương                 10Q - TO 10Q - TO 10P - TO 10M - TO 10P - TO 10Q - TO             10P - TO   10M - TO 10P - TO   10Q - TO   10M - TO 10M - TO  
TO Cô Ngọ   12I - TO_T 12I - TO_T 12I - TO_T     11A - TO_T 11A - TO_T 11A - TO_T 11K - TO     11K - TO 12G - TO_T 12G - TO_T                 11K - TO 11K - TO   11K - TO 11A - TO_T 11A - TO_T 11A - TO_T
TO Cô Len                                                            
TO Thầy Quang   11B - TO_T 11B - TO_T 11B - TO_T     11M - TO 12M - TO_T 12M - TO_T 12M - TO_T   11M - TO   12E - TO_T 12E - TO_T       11M - TO 11M - TO 11M - TO 11B - TO_T 11B - TO_T 11B - TO_T     12E - TO_T 12E - TO_T 12E - TO_T  
TO Cô Hoa     10A - TO 10D - TO       10A - TO 10D - TO 10A - TO 10A - TO   10D - TO 12H - TO_T 12H - TO_T             10D - TO 12H - TO_T 12H - TO_T 12H - TO_T          
TO-HẢI_T       11P - TO         11P - TO 11P - TO 11P - TO 11P - TO                                    
TO-THU_T   11E - TO_T 11E - TO_T 11E - TO_T             11E - TO_T 11E - TO_T 11E - TO_T                   11H - TO_T 11H - TO_T 11H - TO_T          
TO-KHƯƠNG_T                                                       11G - TO_T 11G - TO_T 11G - TO_T
TI Cô Hiền 10G - TIN 10M - TIN 10H - TIN 10K - TIN   10G - TIN 10A - TIN   10E - TIN 10E - TIN 10I - TIN 10I - TIN 10K - TIN 10M - TIN   10Q - TIN   10A - TIN 10H - TIN 10Q - TIN   HOP HOP HOP            
TI Thầy Phúc             11I - TIN   11M - TIN 11N - TIN                 11K - TIN 11P - TIN   HOP HOP HOP            
TI Thầy Thịnh             10C - TIN 10P - TIN 10P - TIN   10N - TIN 10N - TIN 10B - TIN 10B - TIN     10C - TIN 10D - TIN 10D - TIN     HOP HOP HOP            
TI Cô Hải                                           HOP HOP HOP            
LY Thầy Vụ 11P - LY 12B - LY_T 12B - LY_T 12B - LY_T     HOP HOP HOP   12M - LY_T 12M - LY_T 12M - LY_T 10C - LY   10C - LY 11P - LY       11P - LY 10C - LY                
LY Thầy Sỹ_L 10B - LY 11M - LY   11N - LY     HOP HOP HOP   11N - LY 10B - LY 11M - LY 10N - LY   10N - LY 10B - LY       11N - LY 11M - LY 10N - LY              
LY Cô Hà   10D - LY   10P - LY 10P - CC   HOP HOP HOP   10D - LY 10P - LY           12A - LY_T 12A - LY_T 12A - LY_T 10D - LY 10P - LY               10P - SH
LY Thầy Thủy_L   10K - LY 10M - LY       HOP HOP HOP     10K - LY 10M - LY 11A - LY_T 11A - LY_T             11C - LY_T 11C - LY_T 11C - LY_T 10M - LY 10K - LY 12C - LY_T 12C - LY_T 12C - LY_T  
LY Cô Hạnh_L             HOP HOP HOP       10A - LY 11B - LY_T 11B - LY_T           10A - LY   12P - LY_T 12P - LY_T 12P - LY_T   10A - LY 12N - LY_T 12N - LY_T 12N - LY_T
LY_Ngọc 10H - LY   10E - LY 11K - LY     HOP HOP HOP                 11K - LY 10E - LY 10H - LY 10E - LY 11K - LY   10H - LY            
LY_Văn 10Q - LY 11I - LY 10G - LY 10I - LY   11I - LY 10Q - LY HOP HOP                       10Q - LY 10I - LY 10G - LY   11I - LY 10I - LY   10G - LY    
CN Dũng_KT 11I - KTCN 11N - KTCN 11K - KTCN                 HOP HOP HOP     11M - KTCN 11P - KTCN                        
CN Thầy Nghị                       HOP HOP HOP                                
HO Cô V.Anh                                 11N - HOA 12M - HO_T 12M - HO_T 12M - HO_T   HOP HOP HOP     11N - HOA 11B - HO_T 11B - HO_T 11B - HO_T
HO Cô Hạnh_H 10P - HOA 10G - HOA         12C - HO_T 12C - HO_T 12C - HO_T 10P - HOA 12P - HO_T 12P - HO_T 12P - HO_T     10G - HOA 11A - HO_T 11A - HO_T 11A - HO_T     HOP HOP HOP            
HO Cô Lương 10K - HOA 10Q - HOA HOP HOP HOP     10Q - HOA 10K - HOA                         HOP HOP HOP            
HO Cô Nguyệt         10A - CC   10I - HOA 10E - HOA 10A - HOA 10C - HOA 10C - HOA 10E - HOA 10I - HOA 10A - HOA               HOP HOP HOP     11C - HO_T 11C - HO_T 11C - HO_T 10A - SH
HO Cô Hảo 10N - HOA 10H - HOA   10B - HOA             10B - HOA 10H - HOA 10N - HOA       12B - HO_T 12B - HO_T 12B - HO_T     HOP HOP HOP       12A - HO_T 12A - HO_T 12A - HO_T
HO Cô Hường 11K - HOA 11P - HOA       11P - HOA 12N - HO_T 12N - HO_T 12N - HO_T   11M - HOA 11I - HOA         11K - HOA 11M - HOA 11I - HOA     HOP HOP HOP            
HO-Quang_H                                           HOP HOP 10M - HOA 10D - HOA 10D - HOA 10M - HOA      
HO Cô Tươi     HOP HOP HOP                                                  
SI Cô Hoàn             11P - SINH   11N - SINH 11M - SINH   HOP HOP HOP   11K - SINH   11I - SINH                        
SI Cô T.Giang_S     HOP HOP               HOP HOP HOP                                
SI Cô Tuyến_S                       HOP HOP HOP                                
SI Cô H.Giang       10A - SINH 10N - CC             HOP HOP HOP             10C - SINH 10B - SINH   10K - SINH 10I - SINH 10M - SINH 10Q - SINH   10N - SINH 10N - SH
SI Cô Hồng     HOP HOP               HOP HOP HOP                 10H - SINH 10G - SINH 10P - SINH   10E - SINH 10D - SINH    
CN Cô Nội             10N - KTNN 10H - KTNN 10M - KTNN 10D - KTNN   HOP HOP HOP     10Q - KTNN 10P - KTNN 10A - KTNN 10G - KTNN     10C - KTNN 10I - KTNN 10K - KTNN   10B - KTNN 10E - KTNN    
VA Cô Nhung     HOP HOP 11N - CC     12I - VA_T 12I - VA_T 12I - VA_T                 11N - VAN 11N - VAN               11N - VAN 11N - VAN 11N - SH
VA Cô Thủy_V           10M - VAN 10M - VAN 10D - VAN       10Q - VAN 10Q - VAN 10D - VAN   10D - VAN 10D - VAN 10M - VAN 10M - VAN     11E - VA_T 11E - VA_T 11E - VA_T       10Q - VAN 10Q - VAN  
VA Cô Tuyến_V   12G - VA_T 12G - VA_T 12G - VA_T 11I - CC           11I - VAN         11I - VAN 11I - VAN                       11I - VAN 11I - SH
VA Cô Hiếu                     12D - VA_T 12D - VA_T 12D - VA_T                                  
VA Cô Đ.Hương   11D - VA_T 11D - VA_T 11D - VA_T 10K - CC                                 10K - VAN 10K - VAN       10K - VAN 10K - VAN   10K - SH
VA Cô T.Hương   10P - VAN 11M - VAN   11M - CC           11G - VA_T 11G - VA_T 11G - VA_T                   10P - VAN 11M - VAN 11M - VAN   10P - VAN 10P - VAN 11M - VAN 11M - SH
VA Cô Nhuận             11H - VA_T 11H - VA_T 11H - VA_T   12K - VA_T 12K - VA_T 12K - VA_T                                  
VA Cô Hạnh_V     10N - VAN 10N - VAN   10A - VAN   12H - VA_T 12H - VA_T 12H - VA_T           10A - VAN 12E - VA_T 12E - VA_T 12E - VA_T   10N - VAN 10N - VAN   10A - VAN 10A - VAN          
VA Cô Hồng_V       10H - VAN 10H - CC 10H - VAN 10B - VAN 10B - VAN         10G - VAN 10G - VAN       10G - VAN 10G - VAN 10B - VAN           10H - VAN 10H - VAN 10B - VAN   10H - SH
VA Cô C.Hương   11K - VAN 11P - VAN   11K - CC           11K - VAN 11K - VAN                       11P - VAN 11P - VAN     11K - VAN 11P - VAN 11K - SH
VA Sâm_V 10E - VAN   10I - VAN 10C - VAN 10I - CC 10I - VAN 10E - VAN                 10E - VAN 10E - VAN   10C - VAN 10C - VAN           10C - VAN   10I - VAN 10I - VAN 10I - SH
TA Cô Khanh 11M - TA   HOP HOP HOP     12G - ANHTB 12G - ANHTB 12G - ANHTB   HOP HOP 11M - ANHTB 11M - ANHTB 11M - TA   12I - ANHTB 12I - ANHTB 12I - ANHTB           11M - TA 11M - TA      
TA Cô Lan     HOP HOP HOP     10C - TA 10C - TA     HOP HOP HOP       10C - TA                   10C - TA    
TA Cô A My   10A - TA 10D - TA   10D - CC 10D - TA 10D - TA   10H - TA 10H - TA   HOP HOP HOP   10H - TA 10H - TA     10A - TA           10A - TA 10D - TA 10A - TA   10D - SH
TA Cô Oanh 10I - TA 10E - TA 10Q - TA   10Q - CC 10Q - TA   10I - TA       HOP HOP HOP         10I - TA 10E - TA 10I - TA   10E - TA 10Q - TA 10Q - TA       10E - TA 10Q - SH
TA Cô Huyền   10B - TA 10K - TA     10P - TA 10K - TA     10K - TA       HOP     10P - TA 10B - TA 10K - TA 10P - TA     10B - TA 10B - TA   10P - TA 11E - ANHTB 11E - ANHTB 11E - ANHTB  
TA Cô Hồng_A   12K - ANHTB 12K - ANHTB 12K - ANHTB   11N - TA 11N - TA         HOP HOP HOP     11H - ANHTB 11H - ANHTB 11H - ANHTB       11N - TA   11N - TA          
TA Cô Sâm_A                     11D - ANHTB 11D - ANHTB 11D - ANHTB HOP                                
TA Cô Mẫn 10M - TA 12H - ANHTB 12H - ANHTB 12H - ANHTB       10N - TA   10M - TA   HOP HOP HOP       10N - TA   10M - TA   10M - TA   10N - TA   10N - TA   12H - ANHTB 12H - ANHTB 12H - ANHTB
TA Cô Thủy_A       11I - TA 10G - CC       10G - TA 11I - TA   HOP HOP HOP             10G - TA 10G - TA       11I - TA   11I - TA 10G - TA 10G - SH
TA Cô Châm             11K - TA   11K - TA     HOP HOP HOP             11K - TA   11K - TA              
TA Cô Nga_A                       HOP HOP 12D - ANHTB 12D - ANHTB 11P - TA 11G - ANHTB 11G - ANHTB 11G - ANHTB     11P - TA 12E - ANHTB 12E - ANHTB 12E - ANHTB 11P - TA 11P - TA      
TA Teacher WST 10D - WST 10I - WST 11I - WST 10G - WST   10B - WST 10P - WST 11P - WST 10N - WST             11N - WST 10A - WST 10K - WST 10Q - WST 11K - WST 10M - WST 10H - WST 11M - WST 10C - WST 10E - WST          
TD Thầy Hùng   11G - TD 11G - TD 11A - TD 11A - TD                                                  
TD Cô Lẫy             12E - TD 12E - TD 12D - TD 12D - TD   12I - TD 12I - TD 12A - TD 12A - TD   12C - TD 12C - TD 12H - TD 12H - TD   12B - TD 12B - TD 12G - TD 12G - TD          
TD Thầy Linh_TD   11H - TD 11H - TD 11C - TD 11C - TD   11B - TD 11B - TD 11E - TD 11E - TD             11D - TD 11D - TD                        
TD Cô Lan L.Anh   12M - TD 12M - TD 12N - TD 12N - TD                                           12K - TD 12K - TD 12P - TD 12P - TD
QP Thầy Trưởng 10C - QP 12A - QP 12A - QP 10Q - QP     12D - QP 12D - QP     10M - QP 12C - QP 12C - QP 10H - QP   10K - QP 10G - QP 10E - QP 10P - QP     10A - QP 10I - QP 12B - QP 12B - QP 10B - QP 10N - QP   10D - QP  
QP Thầy Mạnh   12N - QP 12N - QP 12M - QP 12M - QP 11M - QP   11K - QP 12E - QP 12E - QP       12I - QP 12I - QP   12H - QP 12H - QP 11P - QP   11I - QP 12G - QP 12G - QP 11N - QP     12P - QP 12P - QP 12K - QP 12K - QP
DI Cô Hằng_Đ 11N - DIA 10C - DIA HOP HOP HOP 10C - DIA 10H - DIA 10G - DIA     10H - DIA 10G - DIA                   HOP HOP HOP            
DI Cô Phương_Đ     HOP HOP HOP 10K - DIA   10M - DIA 10I - DIA 10N - DIA           10M - DIA 10K - DIA   10N - DIA 10I - DIA   HOP HOP HOP            
DI Cô Hường     10P - DIA 10E - DIA 10E - CC           10Q - DIA 10D - DIA 10E - DIA         10Q - DIA   10D - DIA   HOP HOP HOP         10P - DIA 10E - SH
DI Cô Hiệp 10A - DIA   10B - DIA 11M - DIA 11P - CC                           10B - DIA 11I - DIA   HOP HOP HOP   11K - DIA   11P - DIA 10A - DIA 11P - SH
SU Cô Yến   HOP HOP HOP             10K - SU 10A - SU 10H - SU 10P - SU               10Q - SU 10D - SU   10G - SU 10E - SU 10I - SU 10N - SU    
SU Linh_S   HOP HOP HOP                                                    
SU Cô Mùi   HOP HOP HOP   11K - SU   11M - SU                 10M - SU 11N - SU     10B - SU   11P - SU 11I - SU 10C - SU          
GD Cô Phượng     10C - GDCD 10M - GDCD 10M - CC   HOP HOP HOP                           10A - GDCD 10D - GDCD 10B - GDCD         10M - SH
GD Cô Nga_CD             HOP HOP HOP                                   11I - GDCD 11M - GDCD 11K - GDCD  
GD Cô Thìn_CD   10N - GDCD 11N - GDCD       HOP HOP HOP HOP 10G - GDCD   11P - GDCD     10P - GDCD 10I - GDCD 10H - GDCD     10K - GDCD 10E - GDCD 10Q - GDCD              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn