Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
TO Thầy Thìn   11D - TO 11D - TO                 11D - TO           11D - TO   11D - TO                    
TO Thầy Cường   10G - TO_T 10G - TO_T 10G - TO_T 12A - TO     12A - TO 12A - TO 12K - TO     12K - TO     HOP HOP HOP 12K - TO 12A - TO     12A - TO 12K - TO 12K - TO 10K - TO_T 10K - TO_T 10K - TO_T    
TO Thầy Sỹ_T   10E - TO_T 10E - TO_T 10E - TO_T   10H - TO_T 10H - TO_T 10H - TO_T               HOP HOP HOP     10E - TO_T 10E - TO_T 10E - TO_T     11N - TO_T 11N - TO_T 11N - TO_T    
TO Cô Huế   10B - TO_T 10B - TO_T 10B - TO_T     12D - TO 12N - TO 12D - TO 12N - TO 10B - TO_T 10B - TO_T 10B - TO_T     HOP HOP HOP       12N - TO 12N - TO   12D - TO 12D - TO 12D - TO 12N - TO    
TO Thầy Dũng           10N - TO_T 10N - TO_T 10N - TO_T     11I - TO_T 11I - TO_T 11I - TO_T     HOP HOP HOP     10I - TO_T 10I - TO_T 10I - TO_T              
TO Cô Hằng_T   10C - TO_T 10C - TO_T 10C - TO_T   12P - TO 12P - TO 12C - TO   12C - TO 12P - TO   12C - TO     HOP HOP HOP     10C - TO_T 10C - TO_T 10C - TO_T 12P - TO   12P - TO 12C - TO 12C - TO    
TO Thầy Đường 11C - CC 11C - TO 11C - TO     12B - TO 12B - TO   11C - TO             HOP HOP HOP       12B - TO 12B - TO 11C - TO 11C - TO       12B - TO 11C - SH
TO Thầy Thương                     10M - TO_T 10M - TO_T 10M - TO_T     HOP HOP HOP     10Q - TO_T 10Q - TO_T 10Q - TO_T     10P - TO_T 10P - TO_T 10P - TO_T    
TO Cô Ngọ 11A - CC   11A - TO 12G - TO 11A - TO 12G - TO   12G - TO 12I - TO 11A - TO 11K - TO_T 11K - TO_T 11K - TO_T     HOP HOP HOP 12G - TO 12I - TO 12I - TO   12G - TO 12I - TO 11A - TO   12I - TO   11A - TO 11A - SH
TO Cô Len                                                            
TO Thầy Quang       12M - TO 12M - TO 12E - TO   12M - TO 12E - TO 11B - TO 11M - TO_T 11M - TO_T 11M - TO_T     HOP HOP HOP 11B - TO 11B - TO 12E - TO 12M - TO 12E - TO     11B - TO 12E - TO 11B - TO 12M - TO  
TO Cô Hoa 10A - TO_T 10A - TO_T 10A - TO_T 12H - TO 12H - TO 10D - TO_T 10D - TO_T 10D - TO_T 12H - TO 12H - TO 10A - TO_T 10A - TO_T 10A - TO_T     HOP HOP HOP     10D - TO_T 10D - TO_T 10D - TO_T   12H - TO          
TO-HẢI_T                               11P - TO_T 11P - TO_T 11P - TO_T                        
TO-THU_T             11E - TO 11E - TO 11H - TO 11H - TO           HOP HOP HOP     11E - TO 11H - TO       11E - TO 11E - TO 11H - TO 11H - TO  
TO-KHƯƠNG_T       11G - TO 11G - TO                     HOP HOP HOP     11G - TO 11G - TO             11G - TO  
TI Cô Hiền                       11A - TIN 11B - TIN                                  
TI Thầy Phúc     12A - TIN 11H - TIN 12I - TIN           12E - TIN 12E - TIN 12G - TIN     11E - TIN 11G - TIN 12G - TIN     11D - TIN   11C - TIN 12A - TIN 12I - TIN          
TI Thầy Thịnh       12K - TIN 12K - TIN           12B - TIN 12B - TIN 12D - TIN               12C - TIN 12C - TIN 12D - TIN              
TI Cô Hải   12N - TIN 12M - TIN 12P - TIN 12P - TIN   12H - TIN 12H - TIN 12N - TIN 12M - TIN                                        
LY Thầy Vụ 12M - CC 12M - LY   12B - LY   10C - LY_T 10C - LY_T 10C - LY_T   12D - LY                     12M - LY 12D - LY   12B - LY   11P - LY_T 11P - LY_T 11P - LY_T   12M - SH
LY Thầy Sỹ_L   10N - LY_T 10N - LY_T 10N - LY_T       12I - LY 12K - LY 12E - LY           10B - LY_T 10B - LY_T 10B - LY_T   12K - LY 11N - LY_T 11N - LY_T 11N - LY_T   12E - LY 11M - LY_T 11M - LY_T 11M - LY_T 12I - LY  
LY Cô Hà           10P - LY_T 10P - LY_T 10P - LY_T   12A - LY     12A - LY                                  
LY Thầy Thủy_L     12C - LY 11A - LY 11E - LY 10M - LY_T 10M - LY_T 10M - LY_T   11C - LY 11E - LY           11C - LY 11A - LY   11E - LY       12H - LY 12C - LY 12H - LY 11C - LY 11A - LY    
LY Cô Hạnh_L 12G - CC   12N - LY 11D - LY 12G - LY 11B - LY 12G - LY   11D - LY 12P - LY           10A - LY_T 10A - LY_T 10A - LY_T   12P - LY 12N - LY 11D - LY 11B - LY           11B - LY 12G - SH
LY_Ngọc   11H - LY 11G - LY     11H - LY   11G - LY                                   11H - LY 11G - LY      
LY_Văn                                                   10Q - LY_T 10Q - LY_T 10Q - LY_T    
CN Dũng_KT             11H - KTCN 11C - KTCN 12M - KTCN 11D - KTCN 12A - KTCN 12P - KTCN           11E - KTCN 11G - KTCN 12N - KTCN                    
CN Thầy Nghị           12C - KTCN 12I - KTCN 12E - KTCN               12H - KTCN 11B - KTCN 12D - KTCN     12B - KTCN 12G - KTCN 12K - KTCN 11A - KTCN            
HO Cô V.Anh 12K - CC 11N - HO_T 11N - HO_T 11N - HO_T               12K - HOA 12E - HOA       11E - HOA 11B - HOA   12M - HOA 12K - HOA 11B - HOA 11E - HOA   12M - HOA       12E - HOA 12K - SH
HO Cô Hạnh_H 12P - CC 12C - HOA       11A - HOA   12P - HOA     10P - HO_T 10P - HO_T 10P - HO_T     11A - HOA 12C - HOA 12P - HOA                       12P - SH
HO Cô Lương                     10Q - HO_T 10Q - HO_T 10Q - HO_T                                  
HO Cô Nguyệt                     11C - HOA 11G - HOA       10C - HO_T 10C - HO_T 10C - HO_T 11C - HOA   10A - HO_T 10A - HO_T 10A - HO_T 11G - HOA            
HO Cô Hảo 12A - CC 12D - HOA 12B - HOA 12A - HOA                           12B - HOA 12A - HOA 12D - HOA 10N - HO_T 10N - HO_T 10N - HO_T     10B - HO_T 10B - HO_T 10B - HO_T   12A - SH
HO Cô Hường   11P - HO_T 11P - HO_T 11P - HO_T         12G - HOA 12I - HOA 11H - HOA 12N - HOA 12I - HOA     11H - HOA   12N - HOA     11M - HO_T 11M - HO_T 11M - HO_T   12G - HOA          
HO-Quang_H   10M - HO_T 10M - HO_T 10M - HO_T                                     12H - HOA   11D - HOA 11D - HOA   12H - HOA    
HO Cô Tươi                                                            
SI Cô Hoàn 12H - CC 12H - SINH 12P - SINH   12C - SINH                                         12C - SINH   12P - SINH 12H - SINH 12H - SH
SI Cô T.Giang_S 11B - CC 11A - SINH 11B - SINH 11C - SINH             12K - SINH 11H - SINH 12N - SINH     12I - SINH 12N - SINH                     12I - SINH 12K - SINH 11B - SH
SI Cô Tuyến_S 12E - CC 12G - SINH                           12D - SINH 12E - SINH       12D - SINH 12E - SINH             12G - SINH 12E - SH
SI Cô H.Giang               11D - SINH 11E - SINH 11G - SINH                                        
SI Cô Hồng 12B - CC 12A - SINH                                           12M - SINH 12B - SINH 12M - SINH 12B - SINH   12A - SINH 12B - SH
CN Cô Nội 12N - CC                                                         12N - SH
VA Cô Nhung   12P - VAN 12I - VAN 12I - VAN 11C - VAN 11C - VAN 11C - VAN                 12P - VAN 12P - VAN 12I - VAN 12I - VAN   HOP HOP HOP     11C - VAN 12P - VAN      
VA Cô Thủy_V 11E - CC 11E - VAN 11E - VAN               10D - VA_T 10D - VA_T 10D - VA_T               HOP HOP HOP         11E - VAN 11E - VAN 11E - SH
VA Cô Tuyến_V   11I - VA_T 11I - VA_T 11I - VA_T             12C - VAN 12C - VAN       12G - VAN 12G - VAN 12C - VAN 12C - VAN   HOP HOP HOP     12G - VAN 12G - VAN      
VA Cô Hiếu 12D - CC 12B - VAN   12D - VAN 12D - VAN           12D - VAN 12M - VAN 12M - VAN     12M - VAN 12M - VAN   12B - VAN 12B - VAN HOP HOP HOP         12B - VAN 12D - VAN 12D - SH
VA Cô Đ.Hương           10K - VA_T 10K - VA_T 10K - VA_T               11D - VAN 11D - VAN   11A - VAN 11A - VAN HOP HOP HOP     11A - VAN 11A - VAN 11D - VAN 11D - VAN  
VA Cô T.Hương           11G - VAN 11G - VAN                           HOP HOP HOP     11G - VAN   11G - VAN    
VA Cô Nhuận 11H - CC 12K - VAN 12K - VAN   11H - VAN 12A - VAN 12A - VAN 12K - VAN               12A - VAN 12A - VAN   11H - VAN 11H - VAN HOP HOP HOP       11H - VAN 12K - VAN   11H - SH
VA Cô Hạnh_V       12E - VAN 12E - VAN 12H - VAN 12E - VAN       12H - VAN 12H - VAN       12E - VAN 12H - VAN       HOP HOP HOP              
VA Cô Hồng_V           10G - VA_T 10G - VA_T 10G - VA_T               10H - VA_T 10H - VA_T 10H - VA_T     HOP HOP HOP              
VA Cô C.Hương                     11B - VAN 11B - VAN                 HOP HOP HOP 11B - VAN 11B - VAN 11K - VA_T 11K - VA_T 11K - VA_T    
VA Sâm_V           12N - VAN 12N - VAN       10E - VA_T 10E - VA_T 10E - VA_T     10I - VA_T 10I - VA_T 10I - VA_T     HOP HOP HOP     12N - VAN 12N - VAN      
TA Cô Khanh 12I - CC   12G - TA 12C - TA   12I - TA     12C - TA 12G - TA 12G - TA 12I - TA       12C - TA 12I - TA                 12I - TA   12G - TA 12C - TA 12I - SH
TA Cô Lan                                                            
TA Cô A My                               10D - ANHTB 10D - ANHTB 10D - ANHTB     10H - ANHTB 10H - ANHTB 10H - ANHTB              
TA Cô Oanh           10E - ANHTB 10E - ANHTB 10E - ANHTB               10Q - ANHTB 10Q - ANHTB 10Q - ANHTB               10I - ANHTB 10I - ANHTB 10I - ANHTB    
TA Cô Huyền                         11E - TA     10K - ANHTB 10K - ANHTB 10K - ANHTB 11E - TA         11E - TA 11E - TA          
TA Cô Hồng_A     11H - TA 11B - TA 11B - TA 12K - TA 12K - TA   11B - TA             11B - TA 11H - TA 12A - TA     12A - TA 12K - TA   11H - TA 11H - TA 12K - TA 12A - TA 12A - TA    
TA Cô Sâm_A 11D - CC   12D - TA     11D - TA 11D - TA 12D - TA     11D - TA 11C - TA 11C - TA       12D - TA   12D - TA 11C - TA             11D - TA   11C - TA 11D - SH
TA Cô Mẫn                 12B - TA 12B - TA           12B - TA 12B - TA 12H - TA   12H - TA 12H - TA 12H - TA                
TA Cô Thủy_A           11I - ANHTB 11I - ANHTB 11I - ANHTB 12P - TA       12P - TA               12P - TA 12P - TA       10G - ANHTB 10G - ANHTB 10G - ANHTB    
TA Cô Châm       12N - TA 12N - TA 12M - TA 12M - TA 11A - TA     12N - TA   11A - TA     11K - ANHTB 11K - ANHTB 11K - ANHTB 12M - TA   11A - TA 11A - TA 12M - TA 12N - TA            
TA Cô Nga_A 11G - CC 12E - TA                     11G - TA     11G - TA   12E - TA 12E - TA       11G - TA   11G - TA     12E - TA   11G - SH
TA Teacher WST             11B - WST 11H - WST 11A - WST 11E - WST               11C - WST 11D - WST 11G - WST                    
TD Thầy Hùng 10D - TD 10D - TD 10I - TD 10I - TD   11N - TD 11N - TD 11P - TD 11P - TD   HOP HOP HOP               10K - TD 10K - TD 10G - TD 10G - TD   10E - TD 10E - TD 10H - TD 10H - TD  
TD Cô Lẫy   11M - TD 11M - TD               HOP HOP HOP                                  
TD Thầy Linh_TD                     HOP HOP HOP     10N - TD 10N - TD 10M - TD 10M - TD   11K - TD 11K - TD 11I - TD 11I - TD            
TD Cô Lan L.Anh 10Q - TD 10Q - TD 10P - TD 10P - TD   10B - TD 10B - TD 10A - TD 10A - TD   HOP HOP HOP                         10C - TD 10C - TD      
QP Thầy Trưởng                               HOP HOP HOP                        
QP Thầy Mạnh                     11G - QP 11E - QP 11H - QP     HOP HOP HOP     11B - QP 11C - QP 11A - QP 11D - QP            
DI Cô Hằng_Đ   11B - DIA 12H - DIA               11A - DIA 12A - DIA 12B - DIA                                  
DI Cô Phương_Đ                     12M - DIA   11D - DIA HOP HOP           11H - DIA 11E - DIA 12C - DIA 12E - DIA            
DI Cô Hường                                             12I - DIA 12D - DIA 12N - DIA          
DI Cô Hiệp                               11C - DIA 12K - DIA 11G - DIA           12G - DIA 12P - DIA          
SU Cô Yến                       12G - SU 12H - SU               12G - SU 12A - SU       12A - SU 12H - SU      
SU Linh_S   12I - SU   11E - SU 11D - SU 12D - SU 12C - SU 12B - SU 11G - SU   12I - SU 12D - SU         11A - SU 11H - SU 12P - SU 12C - SU           12B - SU 11B - SU 11C - SU 12P - SU  
SU Cô Mùi                               12K - SU   12M - SU 12N - SU 12E - SU           12E - SU 12K - SU 12M - SU 12N - SU  
GD Cô Phượng                               12N - GDCD   12K - GDCD 12H - GDCD 12G - GDCD   12I - GDCD 12P - GDCD              
GD Cô Nga_CD 12C - CC 11G - GDCD 12E - GDCD   12B - GDCD                                   11H - GDCD 12C - GDCD 12A - GDCD   12M - GDCD 12D - GDCD   12C - SH
GD Cô Thìn_CD           11E - GDCD 11A - GDCD 11B - GDCD                         11C - GDCD   11D - GDCD              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn