Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết P17 P18 P19 P20 P21 P24 P25 TH LÝ TH SINH TH HÓA P.TV P26 P TAM 01 P TAM 02
T.2 1                            
2 11E - TO-THU_T 11D - Đ.Hương 11B - Quang_T 12I - Ngọ 12H - Mẫn 12P - Hằng_T 12K - Hồng_A 12D - Huế 12G - Tuyến_V 12B - Vụ        
3 11E - TO-THU_T 11D - Đ.Hương 11B - Quang_T 12I - Ngọ 12H - Mẫn 12P - Hằng_T 12K - Hồng_A 12D - Huế 12G - Tuyến_V 12B - Vụ        
4 11E - TO-THU_T 11D - Đ.Hương 11B - Quang_T 12I - Ngọ 12H - Mẫn 12P - Hằng_T 12K - Hồng_A 12D - Huế 12G - Tuyến_V 12B - Vụ        
5                            
T.3 1                            
2 12N - Hường_H 12C - Hạnh_H   11H - Nhuận 11A - Ngọ                  
3 12N - Hường_H 12C - Hạnh_H 12G - Khanh 11H - Nhuận 11A - Ngọ 11D - Thìn 12H - Hạnh_V 11C - Đường 12I - Nhung 12M - Quang_T        
4 12N - Hường_H 12C - Hạnh_H 12G - Khanh 11H - Nhuận 11A - Ngọ 11D - Thìn 12H - Hạnh_V 11C - Đường 12I - Nhung 12M - Quang_T        
5     12G - Khanh     11D - Thìn 12H - Hạnh_V 11C - Đường 12I - Nhung 12M - Quang_T        
T.4 1 12D - Hiếu 12K - Nhuận 12A - Cường 12B - Đường 12M - Vụ 12P - Hạnh_H 11G - T.Hương 12N - Huế 11D - Sâm_A 11E - TO-THU_T        
2 12D - Hiếu 12K - Nhuận 12A - Cường 12B - Đường 12M - Vụ 12P - Hạnh_H 11G - T.Hương 12N - Huế 11D - Sâm_A 11E - TO-THU_T        
3 12D - Hiếu 12K - Nhuận 12A - Cường 12B - Đường 12M - Vụ 12P - Hạnh_H 11G - T.Hương 12N - Huế 11D - Sâm_A 11E - TO-THU_T        
4 12D - Nga_A 12C - Hằng_T 12E - Quang_T 11C - Đường 12H - Hoa_T 12G - Ngọ 11B - Hạnh_L 11A - Thủy_L 11M - Khanh          
5 12D - Nga_A 12C - Hằng_T 12E - Quang_T 11C - Đường 12H - Hoa_T 12G - Ngọ 11B - Hạnh_L 11A - Thủy_L 11M - Khanh          
T.5 1                            
2 12D - Huế 11A - Hạnh_H     12B - Hảo 12K - Cường 12E - Hạnh_V   11G - Nga_A 11H - Hồng_A        
3 12D - Huế 11A - Hạnh_H 12I - Khanh 12M - V.Anh 12B - Hảo 12K - Cường 12E - Hạnh_V 12A - 11G - Nga_A 11H - Hồng_A        
4 12D - Huế 11A - Hạnh_H 12I - Khanh 12M - V.Anh 12B - Hảo 12K - Cường 12E - Hạnh_V 12A - 11G - Nga_A 11H - Hồng_A        
5     12I - Khanh 12M - V.Anh       12A -            
T.6 1                            
2   12C - Hằng_T   11C - Thủy_L       11B - Quang_T 11E - Thủy_V          
3 12A - Cường 12C - Hằng_T 11H - TO-THU_T 11C - Thủy_L 12E - Nga_A 12H - Hoa_T 11D - Thìn 11B - Quang_T 11E - Thủy_V 12P - Hạnh_L        
4 12A - Cường 12C - Hằng_T 11H - TO-THU_T 11C - Thủy_L 12E - Nga_A 12H - Hoa_T 11D - Thìn 11B - Quang_T 11E - Thủy_V 12P - Hạnh_L        
5 12A - Cường   11H - TO-THU_T   12E - Nga_A 12H - Hoa_T 11D - Thìn     12P - Hạnh_L        
T.7 1                            
2       11C - Nguyệt     11E - Huyền 12C - Thủy_L 12E - Quang_T          
3 12H - Mẫn 12A - Hảo 11B - V.Anh 11C - Nguyệt 11A - Ngọ 12N - Hạnh_L 11E - Huyền 12C - Thủy_L 12E - Quang_T 12B - Đường 11G - TO-KHƯƠNG_T      
4 12H - Mẫn 12A - Hảo 11B - V.Anh 11C - Nguyệt 11A - Ngọ 12N - Hạnh_L 11E - Huyền 12C - Thủy_L 12E - Quang_T 12B - Đường 11G - TO-KHƯƠNG_T      
5 12H - Mẫn 12A - Hảo 11B - V.Anh   11A - Ngọ 12N - Hạnh_L       12B - Đường 11G - TO-KHƯƠNG_T      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn