Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI SÁNG

Ngày Tiết P01 P16 P18 P19 P20 P21 P24 P25 TH LÝ TH SINH TH HÓA P.TV P26
T.2 1                     10C - Đường    
2     11N - Hường_H 11M - Len 10I - Kế 10K - Dũng 11K - Hồng_A 10M - Sỹ_L 10B - Huế 11I - Nhung 10C - Đường 10A - Hạnh_H  
3     11N - Hường_H 11M - Len 10I - Kế 10K - Dũng 11K - Hồng_A 10M - Sỹ_L 10B - Huế 11I - Nhung 10C - Đường 10A - Hạnh_H  
4     11N - Hường_H 11M - Len 10I - Kế 10K - Dũng 11K - Hồng_A 10M - Sỹ_L 10B - Huế 11I - Nhung   10A - Hạnh_H  
5                          
T.3 1     11I - Châm 10C - Đường 11P - Hằng_T 10K - C.Hương 10N - V.Anh 10A - Thủy_L 10D - Sâm_A 11M - Vụ 11N - Hạnh_L 11K - Thương  
2     11I - Châm 10C - Đường 11P - Hằng_T 10K - C.Hương 10N - V.Anh 10A - Thủy_L 10D - Sâm_A 11M - Vụ 11N - Hạnh_L 11K - Thương  
3     11I - Châm 10C - Đường 11P - Hằng_T 10K - C.Hương 10N - V.Anh 10A - Thủy_L 10D - Sâm_A 11M - Vụ 11N - Hạnh_L 11K - Thương  
4                          
5                          
T.4 1     10A - Len 11P - Hạnh_L 10P - Hường_H 10N - Dũng 10I - Thủy_A 10E - TO-THU_T 10M - Khanh 10D - Đ.Hương 11K - Nhuận 10G - Hiếu  
2     10A - Len 11P - Hạnh_L 10P - Hường_H 10N - Dũng 10I - Thủy_A 10E - TO-THU_T 10M - Khanh 10D - Đ.Hương 11K - Nhuận 10G - Hiếu  
3     10A - Len 11P - Hạnh_L 10P - Hường_H 10N - Dũng 10I - Thủy_A 10E - TO-THU_T 10M - Khanh 10D - Đ.Hương 11K - Nhuận 10G - Hiếu  
4                          
5                          
T.5 1     10C - Thủy_L 11I - Kế 10D - Thìn 10H - Thương 10E - Thủy_V 10M - Huế 10B - Hạnh_L 10N - Sỹ_L 11M - V.Anh 11P - Hạnh_H  
2     10C - Thủy_L 11I - Kế 10D - Thìn 10H - Thương 10E - Thủy_V 10M - Huế 10B - Hạnh_L 10N - Sỹ_L 11M - V.Anh 11P - Hạnh_H  
3     10C - Thủy_L 11I - Kế 10D - Thìn 10H - Thương 10E - Thủy_V 10M - Huế 10B - Hạnh_L 10N - Sỹ_L 11M - V.Anh 11P - Hạnh_H  
4                          
5                          
T.6 1     10E - Huyền 10G - Nga_A 10D - Thìn 11N - Thương 10A - Len 10H - Nhuận 10B - Huế 10C - Nguyệt 10I - Tuyến_V 10P - TO-HẢI_T  
2     10E - Huyền 10G - Nga_A 10D - Thìn 11N - Thương 10A - Len 10H - Nhuận 10B - Huế 10C - Nguyệt 10I - Tuyến_V 10P - TO-HẢI_T  
3     10E - Huyền 10G - Nga_A 10D - Thìn 11N - Thương 10A - Len 10H - Nhuận 10B - Huế 10C - Nguyệt 10I - Tuyến_V 10P - TO-HẢI_T  
4                          
5                          
T.7 1     10K - Châm 10E - TO-THU_T 10G - TO-KHƯƠNG_T 10B - V.Anh 10H - Nga_A 10P - Vụ 10M - HO-Quang_H        
2     10K - Châm 10E - TO-THU_T 10G - TO-KHƯƠNG_T 10B - V.Anh 10H - Nga_A 10P - Vụ 10M - HO-Quang_H        
3     10K - Châm 10E - TO-THU_T 10G - TO-KHƯƠNG_T 10B - V.Anh 10H - Nga_A 10P - Vụ 10M - HO-Quang_H        
4                          
5                          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net