Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 11I 11K 11M 11N 11P 10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H 10I 10K 10M 10N 10P 10Q 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M 12N 12P 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H
T.2 1 C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
Hường_H
T-Anh
Khanh
Địa
Hằng_Đ

Vụ
Địa
Hiệp

Sỹ_L
Q Phòng
Trưởng
TA WST
WST
Văn
Sâm_V
Tin
Hiền

LY_Ngọc
T-Anh
Oanh
Hoá
Lương
T-Anh
Mẫn
Hoá
Hảo
Hoá
Hạnh_H

LY_Văn
                                     
2
LY_Văn
Văn
C.Hương

Sỹ_L
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
Hường_H
T-Anh
A-My
T-Anh
Huyền
Địa
Hằng_Đ

T-Anh
Oanh
Hoá
Hạnh_H
Hoá
Hảo
TA WST
WST

Thủy_L
Tin
Hiền
GDCD
Thìn_CD
Văn
T.Hương
Hoá
Lương
Q Phòng
Trưởng
Lý_TB
Vụ
  Toán_TB
Huế
  Văn_TB
Tuyến_V
Anh_TB
Mẫn
Toán_TB
Ngọ
Anh_TB
Hồng_A
Thể dục
L.Anh
Q Phòng
Mạnh
Toán_TB
Hằng_T
  Toán_TB
Quang_T
  Văn_TB
Đ.Hương
Toán_TB
TO-THU_T
Thể dục
Hùng
Thể dục
Linh_TD
3 TA WST
WST
C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
T.Hương
GDCD
Thìn_CD
Văn
C.Hương
Toán
Hoa_T
Địa
Hiệp
GDCD
Phượng
T-Anh
A-My

LY_Ngọc

LY_Văn
Tin
Hiền
Văn
Sâm_V
T-Anh
Huyền

Thủy_L
Văn
Hạnh_V
Địa
Hường_Đ
T-Anh
Oanh
Q Phòng
Trưởng
Lý_TB
Vụ
  Toán_TB
Huế
  Văn_TB
Tuyến_V
Anh_TB
Mẫn
Toán_TB
Ngọ
Anh_TB
Hồng_A
Thể dục
L.Anh
Q Phòng
Mạnh
Toán_TB
Hằng_T
  Toán_TB
Quang_T
  Văn_TB
Đ.Hương
Toán_TB
TO-THU_T
Thể dục
Hùng
Thể dục
Linh_TD
4 T-Anh
Thủy_A

LY_Ngọc
Địa
Hiệp

Sỹ_L
Toán
TO-HẢI_T
Sinh
H.Giang
Hoá
Hảo
Văn
Sâm_V
Toán
Hoa_T
Địa
Hường_Đ
TA WST
WST
Văn
Hồng_V

LY_Văn
Tin
Hiền
GDCD
Phượng
Văn
Hạnh_V

Q Phòng
Trưởng
  Lý_TB
Vụ
  Toán_TB
Huế
  Văn_TB
Tuyến_V
Anh_TB
Mẫn
Toán_TB
Ngọ
Anh_TB
Hồng_A
Q Phòng
Mạnh
Thể dục
L.Anh
Toán_TB
Hằng_T
Thể dục
Hùng
Toán_TB
Quang_T
Thể dục
Linh_TD
Văn_TB
Đ.Hương
Toán_TB
TO-THU_T
   
5 Chào cờ
Tuyến_V
Chào cờ
C.Hương
Chào cờ
T.Hương
Chào cờ
Nhung
Chào cờ
Hiệp
Chào cờ
Nguyệt
Chào cờ
Huế
Chào cờ
Hằng_T
Chào cờ
A-My
Chào cờ
Hường_Đ
Chào cờ
Thủy_A
Chào cờ
Hồng_V
Chào cờ
Sâm_V
Chào cờ
Đ.Hương
Chào cờ
Phượng
Chào cờ
H.Giang
Chào cờ
Chào cờ
Oanh
                  Q Phòng
Mạnh
Thể dục
L.Anh
  Thể dục
Hùng
  Thể dục
Linh_TD
       
T.3 1
LY_Văn
Sử
Mùi
Q Phòng
Mạnh
T-Anh
Hồng_A
Hoá
Hường_H
Văn
Hạnh_V
TA WST
WST
Địa
Hằng_Đ
T-Anh
A-My
Toán
Sỹ_T
Tin
Hiền
Văn
Hồng_V
Văn
Sâm_V
Địa
Phương_Đ
Văn
Thủy_V
Toán
Dũng
T-Anh
Huyền
T-Anh
Oanh
                                     
2 Tin
Phúc
T-Anh
Châm
Toán
Quang_T
T-Anh
Hồng_A
Sinh
Hoàn
Tin
Hiền
Văn
Hồng_V
Tin
Thịnh
T-Anh
A-My
Văn
Sâm_V
Toán
Cường
Địa
Hằng_Đ
Hoá
Nguyệt
T-Anh
Huyền
Văn
Thủy_V
C Nghệ N
Nội
TA WST
WST

LY_Văn
    Hóa_TB
Hạnh_H
Q Phòng
Trưởng
Thể dục
Lẫy
          Hóa_TB
Hường_H
  Toán_TB
Ngọ
Thể dục
Linh_TD
        Văn_TB
Nhuận
3 Toán
Dũng
Q Phòng
Mạnh
Sử
Mùi
Toán
Sỹ_T
TA WST
WST
Toán
Hoa_T
Văn
Hồng_V
T-Anh
P.Lan
Văn
Thủy_V
Hoá
Nguyệt
Địa
Hằng_Đ
C Nghệ N
Nội
T-Anh
Oanh
Toán
Cường
Địa
Phương_Đ
T-Anh
Mẫn
Tin
Thịnh
Hoá
Lương
    Hóa_TB
Hạnh_H
Q Phòng
Trưởng
Thể dục
Lẫy
Anh_TB
Khanh
Văn_TB
Hạnh_V
Văn_TB
Nhung
  Toán_TB
Quang_T
Hóa_TB
Hường_H
  Toán_TB
Ngọ
Thể dục
Linh_TD
Toán_TB
Đường
Toán_TB
Thìn
    Văn_TB
Nhuận
4 Toán
Dũng
T-Anh
Châm
Tin
Phúc
Sinh
Hoàn
Toán
TO-HẢI_T
Hoá
Nguyệt
Toán
Huế
T-Anh
P.Lan
Toán
Hoa_T
Tin
Hiền
T-Anh
Thủy_A
T-Anh
A-My
Địa
Phương_Đ
Hoá
Lương
C Nghệ N
Nội
TA WST
WST
Tin
Thịnh
Toán
Thương
    Hóa_TB
Hạnh_H
Thể dục
Lẫy
Q Phòng
Mạnh
Anh_TB
Khanh
Văn_TB
Hạnh_V
Văn_TB
Nhung
  Toán_TB
Quang_T
Hóa_TB
Hường_H
  Toán_TB
Ngọ
  Toán_TB
Đường
Toán_TB
Thìn
Thể dục
Linh_TD
  Văn_TB
Nhuận
5 T-Anh
Thủy_A
Toán
Ngọ
Sinh
Hoàn
Tin
Phúc
Toán
TO-HẢI_T
Toán
Hoa_T
Toán
Huế
Hoá
Nguyệt
C Nghệ N
Nội
Tin
Hiền
Toán
Cường
T-Anh
A-My
Toán
Dũng
T-Anh
Huyền
T-Anh
Mẫn
Địa
Phương_Đ
Hoá
Hạnh_H
Toán
Thương
      Thể dục
Lẫy
Q Phòng
Mạnh
Anh_TB
Khanh
Văn_TB
Hạnh_V
Văn_TB
Nhung
  Toán_TB
Quang_T
        Toán_TB
Đường
Toán_TB
Thìn
Thể dục
Linh_TD
   
T.4 1 Văn
Tuyến_V
Văn
C.Hương
Hoá
Hường_H

Sỹ_L
Toán
TO-HẢI_T
Toán
Hoa_T
Hoá
Hảo
Hoá
Nguyệt

Toán
Sỹ_T
GDCD
Thìn_CD
Địa
Hằng_Đ
Tin
Hiền
Sử
Yến
Q Phòng
Trưởng
Tin
Thịnh
Toán
Thương
Địa
Hường_Đ
Toán_TB
Cường
Toán_TB
Đường
  Văn_TB
Hiếu
        Văn_TB
Nhuận
Lý_TB
Vụ
Toán_TB
Huế
Hóa_TB
Hạnh_H
      Anh_TB
Sâm_A
Toán_TB
TO-THU_T
Văn_TB
T.Hương
 
2 Hoá
Hường_H
Văn
C.Hương
Toán
Quang_T
Toán
Sỹ_T
Toán
TO-HẢI_T
Sử
Yến

Sỹ_L
Toán
Hằng_T
Địa
Hường_Đ
Hoá
Nguyệt
Địa
Hằng_Đ
Hoá
Hảo
Tin
Hiền

Thủy_L
Toán
Thương
Tin
Thịnh

Văn
Thủy_V
Toán_TB
Cường
Toán_TB
Đường
Q Phòng
Trưởng
Văn_TB
Hiếu
      Thể dục
Lẫy
Văn_TB
Nhuận
Lý_TB
Vụ
Toán_TB
Huế
Hóa_TB
Hạnh_H
      Anh_TB
Sâm_A
Toán_TB
TO-THU_T
Văn_TB
T.Hương
 
3 Toán
Dũng
Toán
Ngọ

Sỹ_L
Toán
Sỹ_T
GDCD
Thìn_CD

Hạnh_L
Tin
Thịnh
Toán
Hằng_T
Toán
Hoa_T
Địa
Hường_Đ
Văn
Hồng_V
Sử
Yến
Hoá
Nguyệt
Tin
Hiền

Thủy_L
Hoá
Hảo
Toán
Thương
Văn
Thủy_V
Toán_TB
Cường
Toán_TB
Đường
Q Phòng
Trưởng
Văn_TB
Hiếu
      Thể dục
Lẫy
Văn_TB
Nhuận
Lý_TB
Vụ
Toán_TB
Huế
Hóa_TB
Hạnh_H
      Anh_TB
Sâm_A
Toán_TB
TO-THU_T
Văn_TB
T.Hương
 
4     Anh_TB
Khanh
    Hoá
Nguyệt
Tin
Thịnh

Vụ
Văn
Thủy_V
Toán
Sỹ_T
Văn
Hồng_V
Q Phòng
Trưởng
Toán
Dũng
Toán
Cường
Tin
Hiền

Sỹ_L
Sử
Yến
Toán
Thương
Thể dục
Lẫy
  Toán_TB
Hằng_T
Anh_TB
Nga_A
Toán_TB
Quang_T
Toán_TB
Ngọ
Toán_TB
Hoa_T
Q Phòng
Mạnh
        Lý_TB
Thủy_L
Lý_TB
Hạnh_L
Toán_TB
Đường
       
5     Anh_TB
Khanh
                              Thể dục
Lẫy
  Toán_TB
Hằng_T
Anh_TB
Nga_A
Toán_TB
Quang_T
Toán_TB
Ngọ
Toán_TB
Hoa_T
Q Phòng
Mạnh
        Lý_TB
Thủy_L
Lý_TB
Hạnh_L
Toán_TB
Đường
       
T.5 1 Văn
Tuyến_V
Sinh
Hoàn
T-Anh
Khanh
TA WST
WST
T-Anh
Nga_A
Văn
Hạnh_V
Toán
Huế

Vụ
Văn
Thủy_V
Văn
Sâm_V
Hoá
Hạnh_H
T-Anh
A-My
Toán
Dũng
Q Phòng
Trưởng
Địa
Phương_Đ

Sỹ_L
GDCD
Thìn_CD
Tin
Hiền
                                     
2 Văn
Tuyến_V
Hoá
Hường_H
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
V.Anh

Vụ
TA WST
WST

Sỹ_L
Tin
Thịnh
Văn
Thủy_V
Văn
Sâm_V
Q Phòng
Trưởng
T-Anh
A-My
GDCD
Thìn_CD
Địa
Phương_Đ
Sử
Mùi
Toán
Dũng
T-Anh
Huyền
C Nghệ N
Nội
  Hóa_TB
Hảo
Thể dục
Lẫy
Toán_TB
Huế
Văn_TB
Hạnh_V
  Q Phòng
Mạnh
  Toán_TB
Cường
      Hóa_TB
Hạnh_H
    Thể dục
Linh_TD
  Anh_TB
Nga_A
Anh_TB
Hồng_A
3 Sinh
Hoàn

LY_Ngọc
Hoá
Hường_H
Sử
Mùi
C Nghệ C
Dũng_KT
Tin
Hiền
T-Anh
Huyền
T-Anh
P.Lan
Tin
Thịnh
Q Phòng
Trưởng
Văn
Hồng_V
GDCD
Thìn_CD
Toán
Dũng
TA WST
WST
Văn
Thủy_V
T-Anh
Mẫn
C Nghệ N
Nội
Địa
Hường_Đ
Lý_TB
Hóa_TB
Hảo
Thể dục
Lẫy
Toán_TB
Huế
Văn_TB
Hạnh_V
  Q Phòng
Mạnh
Anh_TB
Khanh
Toán_TB
Cường
Hóa_TB
V.Anh
    Hóa_TB
Hạnh_H
    Thể dục
Linh_TD
  Anh_TB
Nga_A
Anh_TB
Hồng_A
4 Hoá
Hường_H
Tin
Phúc
Toán
Quang_T
Văn
Nhung
Q Phòng
Mạnh
C Nghệ N
Nội
Địa
Hiệp
Văn
Sâm_V
Tin
Thịnh

LY_Ngọc
Văn
Hồng_V
Tin
Hiền
T-Anh
Oanh
T-Anh
Huyền
Văn
Thủy_V
Địa
Phương_Đ
Q Phòng
Trưởng
TA WST
WST
Lý_TB
Hóa_TB
Hảo
  Toán_TB
Huế
Văn_TB
Hạnh_V
  Thể dục
Lẫy
Anh_TB
Khanh
Toán_TB
Cường
Hóa_TB
V.Anh
    Hóa_TB
Hạnh_H
        Anh_TB
Nga_A
Anh_TB
Hồng_A
5 Địa
Hiệp
TA WST
WST
Toán
Quang_T
Văn
Nhung
Tin
Phúc
T-Anh
A-My
Văn
Hồng_V
Văn
Sâm_V
Địa
Hường_Đ
T-Anh
Oanh
C Nghệ N
Nội

LY_Ngọc
Địa
Phương_Đ
Toán
Cường
T-Anh
Mẫn
Toán
Dũng
T-Anh
Huyền
Tin
Hiền
Lý_TB
          Thể dục
Lẫy
Anh_TB
Khanh
  Hóa_TB
V.Anh
                 
T.6 1 Q Phòng
Mạnh
T-Anh
Châm
Toán
Quang_T

Sỹ_L

Vụ

Hạnh_L
Sử
Mùi
Sinh
H.Giang


LY_Ngọc
T-Anh
Thủy_A
Toán
Sỹ_T
T-Anh
Oanh
GDCD
Thìn_CD
TA WST
WST
Văn
Hạnh_V
Toán
Thương

LY_Văn
                                     
2 Toán
Dũng

LY_Ngọc

Sỹ_L
Toán
Sỹ_T
T-Anh
Nga_A
Q Phòng
Trưởng
Sinh
H.Giang

Vụ
Toán
Hoa_T
GDCD
Thìn_CD
T-Anh
Thủy_A
TA WST
WST

LY_Văn
Văn
Đ.Hương
T-Anh
Mẫn
Văn
Hạnh_V

Sử
Yến
  Thể dục
Lẫy
Toán_TB
Hằng_T
    Q Phòng
Mạnh
              Toán_TB
Quang_T
Lý_TB
Thủy_L
  Văn_TB
Thủy_V
   
3 Toán
Dũng
T-Anh
Châm
TA WST
WST
T-Anh
Hồng_A
Sử
Mùi
GDCD
Phượng
T-Anh
Huyền
C Nghệ N
Nội
Sử
Yến
T-Anh
Oanh

LY_Văn
Sinh
Hồng_S
Q Phòng
Trưởng
Văn
Đ.Hương
Toán
Thương

Sỹ_L
Văn
T.Hương
GDCD
Thìn_CD
Toán_TB
Cường
Thể dục
Lẫy
Toán_TB
Hằng_T
  Anh_TB
Nga_A
Q Phòng
Mạnh
Toán_TB
Hoa_T
        Lý_TB
Hạnh_L
  Toán_TB
Quang_T
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Thìn
Văn_TB
Thủy_V
  Toán_TB
TO-THU_T
4 Sử
Mùi
Toán
Ngọ
Văn
T.Hương
Q Phòng
Mạnh
Văn
C.Hương
Văn
Hạnh_V
T-Anh
Huyền
TA WST
WST
GDCD
Phượng
Toán
Sỹ_T
Sinh
Hồng_S

LY_Ngọc
C Nghệ N
Nội
Sinh
H.Giang
Hoá
HO-Quang_H
T-Anh
Mẫn
Toán
Thương
T-Anh
Oanh
Toán_TB
Cường
Q Phòng
Trưởng
Toán_TB
Hằng_T
  Anh_TB
Nga_A
Thể dục
Lẫy
Toán_TB
Hoa_T
        Lý_TB
Hạnh_L
  Toán_TB
Quang_T
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Thìn
Văn_TB
Thủy_V
  Toán_TB
TO-THU_T
5
LY_Văn
Toán
Ngọ
Văn
T.Hương
T-Anh
Hồng_A
Văn
C.Hương
Văn
Hạnh_V
GDCD
Phượng
Sử
Mùi
Hoá
HO-Quang_H
TA WST
WST
Sử
Yến
Toán
Sỹ_T
Sinh
H.Giang
C Nghệ N
Nội

Thủy_L
Toán
Dũng
Sinh
Hồng_S
T-Anh
Oanh
Toán_TB
Cường
Q Phòng
Trưởng
    Anh_TB
Nga_A
Thể dục
Lẫy
Toán_TB
Hoa_T
        Lý_TB
Hạnh_L
      Toán_TB
Thìn
    Toán_TB
TO-THU_T
T.7 1 T-Anh
Thủy_A
Địa
Hiệp
T-Anh
Khanh
Toán
Sỹ_T
T-Anh
Nga_A
T-Anh
A-My
Q Phòng
Trưởng
Văn
Sâm_V
Hoá
HO-Quang_H
Sử
Yến
Toán
Cường
Văn
Hồng_V

LY_Văn

Thủy_L
Sinh
H.Giang
T-Anh
Mẫn
T-Anh
Huyền
Toán
Thương
                                     
2 GDCD
Nga_CD
Toán
Ngọ
T-Anh
Khanh
Hoá
V.Anh
T-Anh
Nga_A

Hạnh_L
C Nghệ N
Nội
Toán
Hằng_T
T-Anh
A-My
Sinh
Hồng_S
Toán
Cường
Văn
Hồng_V
Sử
Yến
Văn
Đ.Hương
Hoá
HO-Quang_H
Q Phòng
Trưởng
Văn
T.Hương
Sinh
H.Giang
    Lý_TB
Thủy_L
  Toán_TB
Quang_T
      Thể dục
L.Anh
    Q Phòng
Mạnh
    Hóa_TB
Nguyệt
  Anh_TB
Huyền
   
3 T-Anh
Thủy_A
Văn
C.Hương
GDCD
Nga_CD
Văn
Nhung
Địa
Hiệp
T-Anh
A-My
Văn
Hồng_V
T-Anh
P.Lan
Sinh
Hồng_S
C Nghệ N
Nội

LY_Văn
Toán
Sỹ_T
Văn
Sâm_V
Văn
Đ.Hương
Toán
Thương
Sử
Yến
Văn
T.Hương
Văn
Thủy_V
Hóa_TB
Hảo
Toán_TB
Đường
Lý_TB
Thủy_L
  Toán_TB
Quang_T
  Anh_TB
Mẫn
  Thể dục
L.Anh
  Lý_TB
Hạnh_L
Q Phòng
Mạnh
Toán_TB
Ngọ
Hóa_TB
V.Anh
Hóa_TB
Nguyệt
  Anh_TB
Huyền
Toán_TB
TO-KHƯƠNG_T
 
4 Văn
Tuyến_V
GDCD
Nga_CD
Văn
T.Hương
Văn
Nhung
Văn
C.Hương
Địa
Hiệp
Toán
Huế
Toán
Hằng_T
Q Phòng
Trưởng
T-Anh
Oanh
T-Anh
Thủy_A
Toán
Sỹ_T
Văn
Sâm_V
Toán
Cường
Toán
Thương
Sinh
H.Giang
Địa
Hường_Đ
Văn
Thủy_V
Hóa_TB
Hảo
Toán_TB
Đường
Lý_TB
Thủy_L
  Toán_TB
Quang_T
  Anh_TB
Mẫn
  Q Phòng
Mạnh
  Lý_TB
Hạnh_L
Thể dục
L.Anh
Toán_TB
Ngọ
Hóa_TB
V.Anh
Hóa_TB
Nguyệt
  Anh_TB
Huyền
Toán_TB
TO-KHƯƠNG_T
 
5 S.Hoạt
Tuyến_V
S.Hoạt
C.Hương
S.Hoạt
T.Hương
S.Hoạt
Nhung
S.Hoạt
Hiệp
S.Hoạt
Nguyệt
S.Hoạt
Huế
S.Hoạt
Hằng_T
S.Hoạt
A-My
S.Hoạt
Hường_Đ
S.Hoạt
Thủy_A
S.Hoạt
Hồng_V
S.Hoạt
Sâm_V
S.Hoạt
Đ.Hương
S.Hoạt
Phượng
S.Hoạt
H.Giang
S.Hoạt
S.Hoạt
Oanh
Hóa_TB
Hảo
Toán_TB
Đường
        Anh_TB
Mẫn
  Q Phòng
Mạnh
  Lý_TB
Hạnh_L
Thể dục
L.Anh
Toán_TB
Ngọ
Hóa_TB
V.Anh
      Toán_TB
TO-KHƯƠNG_T
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn