Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 11I 11K 11M 11N 11P 10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H 10I 10K 10M 10N 10P 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M 12N 12P 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H
T.2 1 TA WST
WST

LY_Văn
Văn
Hiếu
Sinh
Hoàn
Văn
Nhung
Toán
Len
Địa
Hiệp
Toán
Đường
Địa
Phương_Đ
Tin
Hiền
C Nghệ N
Nội
Q Phòng
Mạnh
Tin
Thịnh
Toán
Dũng
T-Anh
Khanh
T-Anh
Hồng_A
C Nghệ N
Tuyến_S
                                     
2 Hoá
Hường_H
Sinh
Hoàn
Văn
Hiếu
C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
Nhung
Toán
Len
Tin
Thịnh
C Nghệ N
Tuyến_S

Hạnh_L
Địa
Phương_Đ

LY_Văn
TA WST
WST
Văn
Tuyến_V
Văn
C.Hương
C Nghệ N
Nội
Toán
Dũng
Tin
Hiền
Toán_TB
Quang_T
Thể dục
L.Anh
Toán_TB
Đường
Q Phòng
Trưởng
Anh_TB
Oanh
Toán_TB
Cường
        Lý_TB
Anh_TB
A-My
Hóa_TB
Hảo
Lý_TB
Vụ
Toán_TB
Hằng_T
Toán_TB
Huế
Anh_TB
Nga_A
   
3 Toán
Kế
Văn
Nhuận
T-Anh
Hồng_A
Hoá
Hường_H
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
Hạnh_H
Tin
Thịnh
Q Phòng
Mạnh

Hạnh_L
T-Anh
Huyền
C Nghệ N
Nội
Tin
Hiền
Văn
Tuyến_V
Văn
C.Hương
Văn
T.Hương
Địa
Hiệp
TA WST
WST
Toán_TB
Quang_T
Thể dục
L.Anh
Toán_TB
Đường
Thể dục
Hùng
Anh_TB
Oanh
Toán_TB
Cường
Q Phòng
Trưởng
      Lý_TB
Anh_TB
A-My
Hóa_TB
Hảo
Lý_TB
Vụ
Toán_TB
Hằng_T
Toán_TB
Huế
Anh_TB
Nga_A
   
4 C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
Nhuận
Toán
Len
Q Phòng
Mạnh
Hoá
Hạnh_H
Tin
Thịnh
Văn
C.Hương
T-Anh
Sâm_A
TA WST
WST
Văn
Thủy_V
Tin
Hiền

LY_Văn
Toán
Kế
C Nghệ N
Nội
Văn
T.Hương
Hoá
V.Anh
Địa
Hiệp
Toán_TB
Quang_T
Q Phòng
Trưởng
Toán_TB
Đường
Thể dục
Hùng
Anh_TB
Oanh
Toán_TB
Cường
Thể dục
L.Anh
      Lý_TB
Anh_TB
A-My
Hóa_TB
Hảo
Lý_TB
Vụ
Toán_TB
Hằng_T
Toán_TB
Huế
Anh_TB
Nga_A
   
5 Chào cờ
Kế
Chào cờ
V.Anh
Chào cờ
Vụ
Chào cờ
Nội
Chào cờ
Hạnh_H
Chào cờ
Len
Chào cờ
T.Giang_S
Chào cờ
Đường
Chào cờ
Sâm_A
Chào cờ
Thủy_V
Chào cờ
Nga_A
Chào cờ
Nhuận
Chào cờ
Tuyến_V
Chào cờ
C.Hương
Chào cờ
T.Hương
Chào cờ
Nhung
Chào cờ
Hiệp
            Thể dục
L.Anh
                       
T.3 1 Sinh
Hoàn
T-Anh
Hồng_A
Q Phòng
Mạnh
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
Hạnh_H
Sử
Yến
Toán
Huế
Văn
Nhung
Sử
Linh_S
Hoá
V.Anh
Toán
TO-KHƯƠNG_T
Hoá
Hường_H
C Nghệ N
Nội
TA WST
WST

Sỹ_L
Toán
Dũng
Tin
Hiền
                                     
2 Hoá
Hường_H
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
V.Anh
T-Anh
Châm
T-Anh
Thủy_A

Thủy_L
Toán
Huế
Sử
Linh_S
Q Phòng
Mạnh
Sử
Yến
Toán
TO-KHƯƠNG_T
Tin
Hiền
C Nghệ N
Nội
Toán
Dũng
TA WST
WST

Sỹ_L
C Nghệ N
Tuyến_S
                Thể dục
Hùng
          Hóa_TB
Hạnh_H
Thể dục
Lẫy
  Tin
Thịnh
 
3 Địa
Hường_Đ
Sinh
Hoàn
T-Anh
Hồng_A
Toán
Thương
C Nghệ C
Dũng_KT
C Nghệ N
Nội
Hoá
V.Anh

Thủy_L
C Nghệ N
Tuyến_S
Tin
Hiền
TA WST
WST
Địa
Phương_Đ
Q Phòng
Mạnh
T-Anh
Châm
Toán
Huế
Văn
Nhung
Hoá
Hường_H
Lý_TB
LY_Tình
Lý_TB
Hóa_TB
Lương
Toán_TB
Cường
Toán_TB
Ngọ
    Văn_TB
T.Hương
Thể dục
Hùng
Q Phòng
Trưởng
  Toán_TB
Quang_T
  Hóa_TB
Hảo
Hóa_TB
Hạnh_H
Thể dục
Lẫy
Văn_TB
Hạnh_V
Tin
Thịnh
Toán_TB
Hoa_T
4 Văn
Nhung
Địa
Hường_Đ
C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
Sâm_V
Sinh
Hoàn
T-Anh
Châm
TA WST
WST
Toán
Đường
Toán
Thìn

Thủy_L
Địa
Phương_Đ
Sử
Linh_S
T-Anh
Thủy_A
Q Phòng
Mạnh
Toán
Huế
T-Anh
Hồng_A

Vụ
Lý_TB
LY_Tình
Lý_TB
Hóa_TB
Lương
Toán_TB
Cường
Toán_TB
Ngọ
    Văn_TB
T.Hương
Q Phòng
Trưởng
Thể dục
Hùng
  Toán_TB
Quang_T
  Hóa_TB
Hảo
Hóa_TB
Hạnh_H
Tin
Thịnh
Văn_TB
Hạnh_V
Thể dục
Lẫy
Toán_TB
Hoa_T
5 Văn
Nhung
T-Anh
Hồng_A
Hoá
V.Anh
Văn
Sâm_V
Địa
Hường_Đ
T-Anh
Châm
T-Anh
P.Lan
Toán
Đường
Toán
Thìn
Q Phòng
Mạnh
Tin
Hiền
Toán
Thương
T-Anh
Thủy_A

Vụ
T-Anh
Khanh
C Nghệ N
Tuyến_S
Sử
Linh_S
Lý_TB
LY_Tình
Lý_TB
Hóa_TB
Lương
Toán_TB
Cường
Toán_TB
Ngọ
    Văn_TB
T.Hương
  Thể dục
Hùng
  Toán_TB
Quang_T
  Hóa_TB
Hảo
  Tin
Thịnh
Văn_TB
Hạnh_V
Thể dục
Lẫy
Toán_TB
Hoa_T
T.4 1 Hoá
Hường_H
Toán
Thương
Văn
Hiếu
Văn
Sâm_V
T-Anh
Thủy_A
Hoá
Hạnh_H
C Nghệ N
Nội
Toán
Đường
C Nghệ N
Tuyến_S

Thủy_L
Q Phòng
Mạnh
T-Anh
Nga_A
Sinh
T.Giang_S
Sử
Linh_S

Sỹ_L
Tin
Thịnh
Toán
TO-HẢI_T
Hóa_TB
Nguyệt
Toán_TB
Ngọ
  Văn_TB
Thủy_V
Văn_TB
C.Hương
  Văn_TB
Đ.Hương
    Toán_TB
Sỹ_T
    Lý_TB
Toán_TB
Len
  Anh_TB
Sâm_A
    Văn_TB
Hạnh_V
2 Q Phòng
Mạnh
T-Anh
Hồng_A
Văn
Hiếu
Văn
Sâm_V
Hoá
Hạnh_H

Thủy_L
Sinh
T.Giang_S
Sử
Linh_S
Toán
Thìn
C Nghệ N
Tuyến_S

LY_Văn
T-Anh
Nga_A
T-Anh
Thủy_A
Hoá
Hường_H
C Nghệ N
Nội
Tin
Thịnh
Toán
TO-HẢI_T
Hóa_TB
Nguyệt
Toán_TB
Ngọ
Toán_TB
Đường
Văn_TB
Thủy_V
Văn_TB
C.Hương
  Văn_TB
Đ.Hương
    Toán_TB
Sỹ_T
    Lý_TB
Toán_TB
Len
Thể dục
Lẫy
Anh_TB
Sâm_A
    Văn_TB
Hạnh_V
3 T-Anh
Châm
Q Phòng
Mạnh
T-Anh
Hồng_A
Hoá
Hường_H
T-Anh
Thủy_A
Tin
Thịnh
Toán
Huế
Sinh
T.Giang_S
Toán
Thìn

Thủy_L
Văn
Hiếu
Toán
Thương

LY_Văn

Vụ
Sử
Linh_S

Sỹ_L
T-Anh
Nga_A
Hóa_TB
Nguyệt
Toán_TB
Ngọ
Toán_TB
Đường
Văn_TB
Thủy_V
Văn_TB
C.Hương
  Văn_TB
Đ.Hương
    Toán_TB
Sỹ_T
  Q Phòng
Trưởng
Lý_TB
Toán_TB
Len
Thể dục
Lẫy
Anh_TB
Sâm_A
    Văn_TB
Hạnh_V
4           Toán
Len
T-Anh
P.Lan

Thủy_L
    T-Anh
Nga_A

LY_Văn
Sử
Linh_S
T-Anh
Châm
Toán
Huế
C Nghệ N
Tuyến_S

Vụ
Q Phòng
Trưởng
  Toán_TB
Đường
    Toán_TB
Cường
  Toán_TB
Hoa_T
Anh_TB
Huyền
  Toán_TB
Ngọ
Hóa_TB
Hạnh_H
    Tin
Thịnh
  Toán_TB
Dũng
Anh_TB
Oanh
 
5                                             Toán_TB
Cường
  Toán_TB
Hoa_T
Anh_TB
Huyền
  Toán_TB
Ngọ
Hóa_TB
Hạnh_H
    Tin
Thịnh
  Toán_TB
Dũng
Anh_TB
Oanh
 
T.5 1 Văn
Nhung
C Nghệ C
Dũng_KT
TA WST
WST
Sử
Mùi
Toán
Hằng_T

Thủy_L
Hoá
V.Anh
Hoá
Nguyệt
Văn
Đ.Hương
C Nghệ N
Tuyến_S
Văn
Hiếu
GDCD
Nga_CD
Toán
Kế
Tin
Thịnh
Q Phòng
Mạnh

Sỹ_L
Sử
Linh_S
                                     
2 Văn
Nhung
GDCD
Nga_CD
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
Hường_H
Sử
Mùi
Sử
Yến

Hạnh_L
C Nghệ N
Tuyến_S
Sử
Linh_S
TA WST
WST
Văn
Hiếu
T-Anh
Nga_A
Hoá
Nguyệt
Tin
Thịnh

Sỹ_L
Toán
Dũng
Q Phòng
Mạnh
    Thể dục
Hùng
  Q Phòng
Trưởng
      Toán_TB
Hằng_T
        Toán_TB
Len
    Tin
Hiền
  Thể dục
Lẫy
3 C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
V.Anh
Sử
Mùi
Toán
Thương

Hạnh_L
Văn
Đ.Hương
Q Phòng
Mạnh
TA WST
WST
GDCD
Phượng
Sử
Yến
Sử
Linh_S
T-Anh
Nga_A
Toán
Kế
Toán
Dũng
Tin
Thịnh
T-Anh
Hồng_A
Sinh
H.Giang
Toán_TB
Quang_T
Hóa_TB
Hảo
Thể dục
Hùng
  Thể dục
L.Anh
Văn_TB
Hồng_V
Anh_TB
Thủy_A
Q Phòng
Trưởng
Toán_TB
Hằng_T
Hóa_TB
Hường_H
Hóa_TB
Nguyệt
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Cường
Toán_TB
Len
    Tin
Hiền
  Thể dục
Lẫy
4 Toán
Kế
TA WST
WST
T-Anh
Hồng_A
T-Anh
Châm
GDCD
Nga_CD
Văn
Đ.Hương
Toán
Huế
Văn
Nhung
Sinh
H.Giang
Hoá
V.Anh
T-Anh
Nga_A
Toán
Thương
Sử
Linh_S
C Nghệ N
Nội
Tin
Thịnh
Sử
Yến
Toán
TO-HẢI_T
Toán_TB
Quang_T
Hóa_TB
Hảo
Q Phòng
Trưởng
  Thể dục
L.Anh
Văn_TB
Hồng_V
Anh_TB
Thủy_A
Thể dục
Hùng
Toán_TB
Hằng_T
Hóa_TB
Hường_H
Hóa_TB
Nguyệt
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Cường
Toán_TB
Len
    Thể dục
Lẫy
  Tin
Hiền
5 T-Anh
Châm
Hoá
V.Anh
Toán
Len
Toán
Thương
Toán
Hằng_T
TA WST
WST
Sử
Yến
Văn
Nhung

Hạnh_L
GDCD
Nga_CD
T-Anh
Nga_A
C Nghệ N
Nội
GDCD
Phượng
Toán
Dũng
Toán
Huế
T-Anh
Hồng_A
Toán
TO-HẢI_T
Toán_TB
Quang_T
Hóa_TB
Hảo
      Văn_TB
Hồng_V
Anh_TB
Thủy_A
Thể dục
Hùng
  Hóa_TB
Hường_H
Hóa_TB
Nguyệt
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Cường
      Thể dục
Lẫy
  Tin
Hiền
T.6 1
LY_Văn
T-Anh
Hồng_A
Sinh
Hồng_S
TA WST
WST
Toán
Hằng_T
T-Anh
Châm
GDCD
Phượng
T-Anh
Sâm_A
Hoá
HO-Quang_H
Toán
TO-THU_T
GDCD
Nga_CD
Văn
Nhuận
Tin
Thịnh
Địa
Hiệp
Sinh
H.Giang
Q Phòng
Mạnh
Hoá
Hường_H
                                     
2 Sử
Mùi

LY_Văn
Sinh
Hồng_S
GDCD
Nga_CD
Q Phòng
Mạnh
T-Anh
Châm

Hạnh_L
GDCD
Phượng
Tin
Thịnh
T-Anh
Huyền
Hoá
HO-Quang_H
Sử
Linh_S
Hoá
Nguyệt
Hoá
Hường_H
T-Anh
Khanh
TA WST
WST
Văn
Nhuận
          Thể dục
L.Anh
      Lý_TB
Sỹ_L
  Thể dục
Hùng
Thể dục
Lẫy
Tin
Phúc
Toán_TB
Hằng_T
  Anh_TB
Nga_A
   
3 T-Anh
Châm
Sử
Mùi

Vụ
Toán
Thương

Hạnh_L
Q Phòng
Mạnh
Sử
Yến
Hoá
Nguyệt
Tin
Thịnh
Toán
TO-THU_T
Toán
TO-KHƯƠNG_T
Hoá
Hường_H
TA WST
WST
Sử
Linh_S
Địa
Hiệp
Sinh
H.Giang
Văn
Nhuận
  Toán_TB
Ngọ
  Toán_TB
Cường
Anh_TB
Oanh
Thể dục
L.Anh
Toán_TB
Quang_T
Anh_TB
Khanh
  Lý_TB
Sỹ_L
Q Phòng
Trưởng
Thể dục
Hùng
Thể dục
Lẫy
Tin
Phúc
Toán_TB
Hằng_T
Toán_TB
Huế
Anh_TB
Nga_A
Văn_TB
Tuyến_V
Anh_TB
Hồng_A
4 GDCD
Nga_CD
Toán
Thương
Địa
Hường_Đ

Hạnh_L
TA WST
WST
GDCD
Phượng
T-Anh
P.Lan
Tin
Thịnh
T-Anh
Sâm_A
Sinh
H.Giang
Sử
Linh_S

LY_Văn
Địa
Hiệp
T-Anh
Châm
Hoá
HO-Quang_H
Sử
Yến

Vụ
Thể dục
L.Anh
Toán_TB
Ngọ
  Toán_TB
Cường
Anh_TB
Oanh
Q Phòng
Trưởng
Toán_TB
Quang_T
Anh_TB
Khanh
  Lý_TB
Sỹ_L
Thể dục
Hùng
  Tin
Phúc
Thể dục
Lẫy
Toán_TB
Hằng_T
Toán_TB
Huế
Anh_TB
Nga_A
Văn_TB
Tuyến_V
Anh_TB
Hồng_A
5 T-Anh
Châm
Văn
Nhuận
GDCD
Nga_CD
Địa
Hường_Đ
Toán
Hằng_T
Địa
Hiệp
T-Anh
P.Lan
Tin
Thịnh
T-Anh
Sâm_A
T-Anh
Huyền
Toán
TO-KHƯƠNG_T
Toán
Thương

LY_Văn

Vụ
Sử
Linh_S
GDCD
Phượng
T-Anh
Nga_A
Thể dục
L.Anh
Toán_TB
Ngọ
  Toán_TB
Cường
Anh_TB
Oanh
  Toán_TB
Quang_T
Anh_TB
Khanh
    Thể dục
Hùng
  Tin
Phúc
Thể dục
Lẫy
  Toán_TB
Huế
  Văn_TB
Tuyến_V
Anh_TB
Hồng_A
T.7 1
LY_Văn
Văn
Nhuận

Vụ
T-Anh
Châm
Văn
Nhung
Toán
Len
Văn
C.Hương

Thủy_L
T-Anh
Sâm_A
Toán
TO-THU_T
Hoá
HO-Quang_H
Sinh
T.Giang_S
Toán
Kế
GDCD
Phượng
T-Anh
Khanh
Toán
Dũng
T-Anh
Nga_A
                                     
2 Sinh
Hoàn
Toán
Thương
Toán
Len

Hạnh_L
Văn
Nhung
Văn
Đ.Hương
Văn
C.Hương
T-Anh
Sâm_A
Hoá
HO-Quang_H
Toán
TO-THU_T
Sinh
T.Giang_S
C Nghệ N
Nội

LY_Văn
T-Anh
Châm
GDCD
Phượng
Hoá
V.Anh
Văn
Nhuận
    Lý_TB
Vụ
          Văn_TB
Sâm_V
                   
3 Toán
Kế
Toán
Thương
Hoá
V.Anh
T-Anh
Châm
Sinh
Hoàn
C Nghệ N
Nội

Hạnh_L
Địa
Hiệp
Văn
Đ.Hương
Văn
Thủy_V
T-Anh
Nga_A
Văn
Nhuận
T-Anh
Thủy_A
Sinh
T.Giang_S
Hoá
HO-Quang_H
Văn
Nhung
GDCD
Phượng
    Lý_TB
Vụ
Anh_TB
A-My
Toán_TB
Ngọ
Anh_TB
Khanh
    Văn_TB
Sâm_V
      Toán_TB
Cường
  Lý_TB
Thủy_L
Văn_TB
Hiếu
Toán_TB
Dũng
Toán_TB
Sỹ_T
 
4 Toán
Kế
Hoá
V.Anh
Toán
Len
Sinh
Hoàn
T-Anh
Thủy_A
Sinh
T.Giang_S
C Nghệ N
Nội
T-Anh
Sâm_A
Văn
Đ.Hương
Văn
Thủy_V

LY_Văn
Văn
Nhuận
Văn
Tuyến_V
Văn
C.Hương
Văn
T.Hương
Văn
Nhung
T-Anh
Nga_A
    Lý_TB
Vụ
Anh_TB
A-My
Toán_TB
Ngọ
Anh_TB
Khanh
    Văn_TB
Sâm_V
      Toán_TB
Cường
  Lý_TB
Thủy_L
Văn_TB
Hiếu
Toán_TB
Dũng
Toán_TB
Sỹ_T
 
5 S.Hoạt
Kế
S.Hoạt
V.Anh
S.Hoạt
Vụ
S.Hoạt
Nội
S.Hoạt
Hạnh_H
S.Hoạt
Len
S.Hoạt
T.Giang_S
S.Hoạt
Đường
S.Hoạt
Sâm_A
S.Hoạt
Thủy_V
S.Hoạt
Nga_A
S.Hoạt
Nhuận
S.Hoạt
Tuyến_V
S.Hoạt
C.Hương
S.Hoạt
T.Hương
S.Hoạt
Nhung
S.Hoạt
Hiệp
      Anh_TB
A-My
Toán_TB
Ngọ
Anh_TB
Khanh
            Toán_TB
Cường
  Lý_TB
Thủy_L
Văn_TB
Hiếu
Toán_TB
Dũng
Toán_TB
Sỹ_T
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net