Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M 12N 12P 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H 10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H 10I 10K 10M 10N 10P 10Q 11I 11K 11M 11N 11P
T.2 1 Chào cờ
Hảo
Chào cờ
Hồng_S
Chào cờ
Nga_CD
Chào cờ
Hiếu
Chào cờ
Tuyến_S
Chào cờ
Hạnh_L
Chào cờ
Hoàn
Chào cờ
Khanh
Chào cờ
V.Anh
Chào cờ
Vụ
Chào cờ
Nội
Chào cờ
Hạnh_H
Chào cờ
Ngọ
Chào cờ
T.Giang_S
Chào cờ
Đường
Chào cờ
Sâm_A
Chào cờ
Thủy_V
Chào cờ
Nga_A
Chào cờ
Nhuận
Toán_TB
Hoa_T
    Thể dục
Hùng
                Thể dục
L.Anh
         
2 Sinh
Hồng_S
Văn
Hiếu
Hoá
Hạnh_H
Hoá
Hảo
T-Anh
Nga_A
Sinh
Tuyến_S
Sinh
Hoàn
Sử
Linh_S
Văn
Nhuận

Vụ
Tin
Hải
Văn
Nhung
Sinh
T.Giang_S
Địa
Hằng_Đ
Toán
Đường
Toán
Thìn
Văn
Thủy_V
GDCD
Nga_CD

LY_Ngọc
Toán_TB
Hoa_T
Toán_TB
Huế
Toán_TB
Hằng_T
Thể dục
Hùng
Toán_TB
Sỹ_T
Toán_TB
Cường
      Hóa_TB
HO-Quang_H
Lý_TB
Sỹ_L
  Thể dục
L.Anh
Văn_TB
Tuyến_V
  Thể dục
Lẫy
Hóa_TB
V.Anh
Hóa_TB
Hường_H
3 Tin
Phúc
Hoá
Hảo

Thủy_L
T-Anh
Sâm_A
GDCD
Nga_CD
T-Anh
Khanh
Địa
Hằng_Đ
Văn
Nhung
Văn
Nhuận
Tin
Hải

Hạnh_L
Sinh
Hoàn
Toán
Ngọ
Sinh
T.Giang_S
Toán
Đường
Toán
Thìn
Văn
Thủy_V

LY_Ngọc
T-Anh
Hồng_A
Toán_TB
Hoa_T
Toán_TB
Huế
Toán_TB
Hằng_T
  Toán_TB
Sỹ_T
Toán_TB
Cường
  Thể dục
Hùng
  Hóa_TB
HO-Quang_H
Lý_TB
Sỹ_L
Thể dục
L.Anh
  Văn_TB
Tuyến_V
  Thể dục
Lẫy
Hóa_TB
V.Anh
Hóa_TB
Hường_H
4 Hoá
Hảo

Vụ
T-Anh
Khanh
Văn
Hiếu
Văn
Hạnh_V
Toán
Ngọ
Toán
Hoa_T
Văn
Nhung
Tin
Thịnh
Toán
Quang_T
T-Anh
Châm
Tin
Hải

Thủy_L
T-Anh
Hồng_A
Sinh
T.Giang_S

Hạnh_L
Sử
Linh_S
Toán
TO-KHƯƠNG_T
Tin
Phúc
  Toán_TB
Huế
Toán_TB
Hằng_T
  Toán_TB
Sỹ_T
Toán_TB
Cường
  Thể dục
Hùng
  Hóa_TB
HO-Quang_H
Lý_TB
Sỹ_L
Thể dục
L.Anh
  Văn_TB
Tuyến_V
    Hóa_TB
V.Anh
Hóa_TB
Hường_H
5 Toán
Cường
GDCD
Nga_CD
Sinh
Hoàn
Văn
Hiếu
Văn
Hạnh_V

Hạnh_L
Toán
Hoa_T
Tin
Phúc
Tin
Thịnh
Toán
Quang_T
T-Anh
Châm
Tin
Hải
Toán
Ngọ
T-Anh
Hồng_A
Văn
Nhung
Sử
Linh_S

Thủy_L
Toán
TO-KHƯƠNG_T
Văn
Nhuận
                                   
T.3 1 Văn
Nhuận
Toán
Đường
C Nghệ C
Nghị
Sử
Linh_S
Toán
Quang_T
Toán
Ngọ
Văn
Hạnh_V
T-Anh
Khanh
T-Anh
Hồng_A
T-Anh
Châm
Văn
Sâm_V
Toán
Hằng_T
Hoá
Hạnh_H

Hạnh_L
Văn
Nhung
T-Anh
Sâm_A
GDCD
Thìn_CD
Văn
T.Hương

LY_Ngọc
  Thể dục
L.Anh
Lý_TB
Vụ
Toán_TB
Hoa_T
Anh_TB
Oanh
Văn_TB
Hồng_V
Toán_TB
Sỹ_T
  Văn_TB
Đ.Hương
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Dũng
Lý_TB
  Anh_TB
Thủy_A
    Thể dục
Hùng
 
2 Văn
Nhuận
Toán
Đường
Sử
Linh_S
Toán
Huế
Văn
Hạnh_V

Hạnh_L
Tin
Hải
C Nghệ C
Nghị
T-Anh
Hồng_A
T-Anh
Châm
Văn
Sâm_V
Toán
Hằng_T
GDCD
Thìn_CD
TA WST
WST
Văn
Nhung
T-Anh
Sâm_A
Toán
TO-THU_T
Văn
T.Hương
C Nghệ C
Dũng_KT
  Thể dục
L.Anh
Lý_TB
Vụ
Toán_TB
Hoa_T
Anh_TB
Oanh
Văn_TB
Hồng_V
Toán_TB
Sỹ_T
  Văn_TB
Đ.Hương
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Dũng
Lý_TB
  Anh_TB
Thủy_A
    Thể dục
Hùng
 
3 Toán
Cường
Sử
Linh_S
Toán
Hằng_T
T-Anh
Sâm_A
C Nghệ C
Nghị
Toán
Ngọ
Tin
Hải

Sỹ_L
Văn
Nhuận
Toán
Quang_T
Toán
Huế
Hoá
Hạnh_H
T-Anh
Châm
GDCD
Thìn_CD
C Nghệ C
Dũng_KT
Sinh
H.Giang
Toán
TO-THU_T

LY_Ngọc
TA WST
WST
Thể dục
L.Anh
  Lý_TB
Vụ
Toán_TB
Hoa_T
Anh_TB
Oanh
Văn_TB
Hồng_V
Toán_TB
Sỹ_T
  Văn_TB
Đ.Hương
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Dũng
Lý_TB
  Anh_TB
Thủy_A
      Thể dục
Hùng
4 Toán
Cường
T-Anh
Mẫn
T-Anh
Khanh
Toán
Huế
Toán
Quang_T
Hoá
Hường_H
Toán
Hoa_T
Toán
Ngọ

Sỹ_L
C Nghệ C
Dũng_KT
Tin
Hải
T-Anh
Thủy_A
TA WST
WST
T-Anh
Hồng_A
Toán
Đường

Hạnh_L
Sinh
H.Giang
Sử
Linh_S
Toán
TO-THU_T
Thể dục
L.Anh
                                Thể dục
Hùng
5
T-Anh
Mẫn
Toán
Hằng_T

Vụ

Sỹ_L
T-Anh
Khanh
Toán
Hoa_T
Hoá
Hường_H
Toán
Cường
Tin
Hải
Toán
Huế

Hạnh_L
Toán
Ngọ
Toán
Quang_T

Thủy_L
C Nghệ C
Dũng_KT
TA WST
WST
Sinh
H.Giang
Toán
TO-THU_T
                                   
T.4 1 C Nghệ C
Dũng_KT
Tin
Thịnh
Văn
Tuyến_V
Văn
Hiếu
Tin
Phúc
T-Anh
Khanh
Văn
Hạnh_V
Sử
Linh_S
Sinh
T.Giang_S
Địa
Phương_Đ
T-Anh
Châm
Toán
Hằng_T
Địa
Hằng_Đ
Văn
C.Hương
Hoá
Nguyệt
T-Anh
Sâm_A

Thủy_L
Q Phòng
Mạnh
Hoá
Hường_H
Toán_TB
Hoa_T
Toán_TB
Huế
  Văn_TB
Thủy_V
Văn_TB
Sâm_V
        Toán_TB
Thương
  Hóa_TB
Hạnh_H
Hóa_TB
Lương
Toán_TB
Dũng
Toán_TB
Ngọ
Toán_TB
Quang_T
   
2 Địa
Hằng_Đ
Tin
Thịnh
Văn
Tuyến_V
Sử
Linh_S
Tin
Phúc
Sử
Yến
Văn
Hạnh_V
T-Anh
Khanh
Hoá
V.Anh
Văn
Hiếu
Hoá
Hường_H
C Nghệ C
Dũng_KT
Tin
Hiền
Văn
C.Hương
T-Anh
Sâm_A
Toán
Thìn
Q Phòng
Mạnh
Hoá
Nguyệt
Sinh
T.Giang_S
Toán_TB
Hoa_T
Toán_TB
Huế
  Văn_TB
Thủy_V
Văn_TB
Sâm_V
        Toán_TB
Thương
  Hóa_TB
Hạnh_H
Hóa_TB
Lương
Toán_TB
Dũng
Toán_TB
Ngọ
Toán_TB
Quang_T
   
3
Địa
Hằng_Đ
Toán
Hằng_T
Tin
Thịnh
Hoá
V.Anh
Tin
Phúc
Sử
Yến
Hoá
Hường_H
Toán
Cường
Văn
Hiếu
Sinh
T.Giang_S
T-Anh
Thủy_A
T-Anh
Châm
Tin
Hiền
T-Anh
Sâm_A
Địa
Phương_Đ
T-Anh
Huyền
T-Anh
Nga_A
Q Phòng
Mạnh
Toán_TB
Hoa_T
Toán_TB
Huế
  Văn_TB
Thủy_V
Văn_TB
Sâm_V
        Toán_TB
Thương
  Hóa_TB
Hạnh_H
Hóa_TB
Lương
Toán_TB
Dũng
Toán_TB
Ngọ
Toán_TB
Quang_T
   
4                                                                          
5                                                                          
T.5 1 Văn
Nhuận
T-Anh
Mẫn
T-Anh
Khanh
Sinh
Tuyến_S
Văn
Hạnh_V
Văn
Tuyến_V
C Nghệ C
Nghị
Sinh
T.Giang_S
Sử
Mùi
Văn
Hiếu
GDCD
Phượng
Văn
Nhung
Hoá
Hạnh_H
T-Anh
Hồng_A
Địa
Hiệp
Văn
Đ.Hương
Tin
Phúc
T-Anh
Nga_A
Hoá
Hường_H
Lý_TB
Hạnh_L
Lý_TB
Sỹ_L
Hóa_TB
Nguyệt
Anh_TB
A-My
    Văn_TB
Hồng_V
Văn_TB
Sâm_V
Anh_TB
Huyền
  Thể dục
Linh_TD
  Anh_TB
Oanh
  Anh_TB
Châm
    Toán_TB
TO-HẢI_T
2 Văn
Nhuận
T-Anh
Mẫn
Hoá
Hạnh_H
T-Anh
Sâm_A
Sinh
Tuyến_S
Văn
Tuyến_V
Văn
Hạnh_V
T-Anh
Khanh
Địa
Hiệp
Văn
Hiếu
Sinh
T.Giang_S
Văn
Nhung
Sử
Linh_S
C Nghệ C
Nghị

Thủy_L
Văn
Đ.Hương
Hoá
V.Anh
Tin
Phúc
T-Anh
Hồng_A
Lý_TB
Hạnh_L
Lý_TB
Sỹ_L
Hóa_TB
Nguyệt
Anh_TB
A-My
    Văn_TB
Hồng_V
Văn_TB
Sâm_V
Anh_TB
Huyền
  Thể dục
Linh_TD
  Anh_TB
Oanh
  Anh_TB
Châm
    Toán_TB
TO-HẢI_T
3 T-Anh
Hồng_A
Hoá
Hảo
Văn
Tuyến_V
C Nghệ C
Nghị
T-Anh
Nga_A
Tin
Phúc
T-Anh
Mẫn
Văn
Nhung
GDCD
Phượng
Sử
Mùi
Hoá
Hường_H
Hoá
Hạnh_H

Thủy_L
Hoá
V.Anh
TA WST
WST
Toán
Thìn
C Nghệ C
Dũng_KT
Địa
Hiệp
Sử
Linh_S
Lý_TB
Hạnh_L
Lý_TB
Sỹ_L
Hóa_TB
Nguyệt
Anh_TB
A-My
    Văn_TB
Hồng_V
Văn_TB
Sâm_V
Anh_TB
Huyền
Thể dục
Linh_TD
    Anh_TB
Oanh
  Anh_TB
Châm
    Toán_TB
TO-HẢI_T
4 Hoá
Hảo
Văn
Hiếu
Văn
Tuyến_V
T-Anh
Sâm_A
T-Anh
Nga_A
Toán
Ngọ
GDCD
Phượng
Văn
Nhung
Toán
Cường
T-Anh
Châm
Sử
Mùi
Sử
Linh_S
Văn
Đ.Hương
Toán
Quang_T
Hoá
Nguyệt
TA WST
WST
T-Anh
Huyền
C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
Nhuận
                  Thể dục
Linh_TD
               
5 Toán
Cường
Văn
Hiếu
Sử
Linh_S
Hoá
Hảo
Sử
Mùi
GDCD
Phượng
T-Anh
Mẫn
Toán
Ngọ

Sỹ_L
Hoá
V.Anh
C Nghệ C
Dũng_KT

Hạnh_L
Văn
Đ.Hương
Toán
Quang_T
T-Anh
Sâm_A
Toán
Thìn

Thủy_L
TA WST
WST
Văn
Nhuận
                                   
T.6 1 T-Anh
Hồng_A
C Nghệ C
Nghị
Tin
Thịnh
Sinh
Tuyến_S
Toán
Quang_T
Sử
Yến
T-Anh
Mẫn
Toán
Ngọ
Hoá
V.Anh

Vụ

Hạnh_L
T-Anh
Thủy_A
T-Anh
Châm
Q Phòng
Mạnh
GDCD
Thìn_CD
Tin
Phúc
Toán
TO-THU_T
Toán
TO-KHƯƠNG_T
Địa
Phương_Đ
Hóa_TB
Nguyệt
  Toán_TB
Hằng_T
Toán_TB
Hoa_T
Toán_TB
Sỹ_T
  Anh_TB
A-My
Toán_TB
Dũng
Thể dục
Hùng
  Hóa_TB
Hảo
  Toán_TB
Thương
  Thể dục
Linh_TD
Hóa_TB
Hường_H
Lý_TB
Sỹ_L
 
2 Sử
Yến
Toán
Đường
Tin
Thịnh

Vụ
Sinh
Tuyến_S
C Nghệ C
Nghị
T-Anh
Mẫn
GDCD
Phượng
T-Anh
Hồng_A
Toán
Quang_T
Toán
Huế
T-Anh
Thủy_A
T-Anh
Châm
Hoá
V.Anh
Q Phòng
Mạnh

Hạnh_L
Địa
Phương_Đ
Toán
TO-KHƯƠNG_T
Toán
TO-THU_T
Hóa_TB
Nguyệt
  Toán_TB
Hằng_T
Toán_TB
Hoa_T
Toán_TB
Sỹ_T
  Anh_TB
A-My
Toán_TB
Dũng
Thể dục
Hùng
  Hóa_TB
Hảo
  Toán_TB
Thương
  Thể dục
Linh_TD
Hóa_TB
Hường_H
Lý_TB
Sỹ_L
 
3 Toán
Cường
Toán
Đường
Địa
Phương_Đ
Tin
Thịnh
Toán
Quang_T
Toán
Ngọ
Hoá
HO-Quang_H
Địa
Hường_Đ
C Nghệ C
Nghị
T-Anh
Châm
Toán
Huế
GDCD
Phượng
Q Phòng
Mạnh

Hạnh_L
Tin
Phúc
GDCD
Thìn_CD
Hoá
V.Anh
T-Anh
Nga_A
GDCD
Nga_CD
Hóa_TB
Nguyệt
  Toán_TB
Hằng_T
Toán_TB
Hoa_T
Toán_TB
Sỹ_T
Thể dục
Hùng
Anh_TB
A-My
Toán_TB
Dũng
    Hóa_TB
Hảo
  Toán_TB
Thương
Thể dục
Linh_TD
  Hóa_TB
Hường_H
Lý_TB
Sỹ_L
 
4 Tin
Phúc

Vụ
GDCD
Nga_CD
Địa
Hường_Đ
Địa
Phương_Đ
Địa
Hiệp

Thủy_L
Toán
Ngọ
Toán
Cường
Sinh
Hồng_S
T-Anh
Châm
Toán
Hằng_T
C Nghệ C
Nghị
Văn
C.Hương
Toán
Đường
Q Phòng
Mạnh
T-Anh
Huyền
Hoá
Nguyệt
T-Anh
Hồng_A
          Thể dục
Hùng
              Thể dục
Linh_TD
       
5 GDCD
Nga_CD
Sinh
Hồng_S

Thủy_L
Toán
Huế

Sỹ_L
Hoá
Hường_H
Toán
Hoa_T
Tin
Phúc
Toán
Cường
Hoá
V.Anh
Địa
Hường_Đ
Địa
Hiệp
Toán
Ngọ
Văn
C.Hương
Toán
Đường
Hoá
HO-Quang_H
T-Anh
Huyền
T-Anh
Nga_A
T-Anh
Hồng_A
                                   
T.7 1 Sử
Yến
Sử
Linh_S
Sinh
Hoàn
Toán
Huế
Sử
Mùi
Văn
Tuyến_V

Thủy_L
T-Anh
Khanh
T-Anh
Hồng_A
Sinh
Hồng_S
Văn
Sâm_V
Toán
Hằng_T
Văn
Đ.Hương
Toán
Quang_T
Văn
Nhung
Hoá
HO-Quang_H
Toán
TO-THU_T
Văn
T.Hương

LY_Ngọc
  Hóa_TB
Hảo
Thể dục
L.Anh
  Thể dục
Hùng
Anh_TB
Thủy_A
  Anh_TB
Oanh
Toán_TB
Cường
    Toán_TB
Thương
Lý_TB
LY_Văn
  Văn_TB
C.Hương
Lý_TB
Sỹ_L
Toán_TB
Sỹ_T
Lý_TB
Vụ
2 T-Anh
Hồng_A
Sinh
Hồng_S
Toán
Hằng_T
Toán
Huế
Toán
Quang_T
Văn
Tuyến_V
Sử
Yến
Toán
Ngọ
Sử
Mùi
GDCD
Nga_CD
Văn
Sâm_V
Văn
Nhung
Văn
Đ.Hương
Sử
Linh_S

Thủy_L
T-Anh
Sâm_A
Toán
TO-THU_T

LY_Ngọc
Văn
Nhuận
  Hóa_TB
Hảo
Thể dục
L.Anh
  Thể dục
Hùng
Anh_TB
Thủy_A
  Anh_TB
Oanh
Toán_TB
Cường
    Toán_TB
Thương
Lý_TB
LY_Văn
  Văn_TB
C.Hương
Lý_TB
Sỹ_L
Toán_TB
Sỹ_T
Lý_TB
Vụ
3 T-Anh
Hồng_A
Văn
Hiếu
Toán
Hằng_T
GDCD
Nga_CD
T-Anh
Nga_A
T-Anh
Khanh
Hoá
HO-Quang_H
Sinh
T.Giang_S
Văn
Nhuận
Sử
Mùi
Toán
Huế
Sinh
Hoàn

Thủy_L
Toán
Quang_T
Sử
Linh_S
Văn
Đ.Hương
Văn
Thủy_V
Văn
T.Hương
Toán
TO-THU_T
  Hóa_TB
Hảo
      Anh_TB
Thủy_A
Thể dục
Hùng
Anh_TB
Oanh
Toán_TB
Cường
    Toán_TB
Thương
Lý_TB
LY_Văn
  Văn_TB
C.Hương
Lý_TB
Sỹ_L
Toán_TB
Sỹ_T
Lý_TB
Vụ
4 Sinh
Hồng_S
Toán
Đường
T-Anh
Khanh
Văn
Hiếu
Hoá
V.Anh
Sinh
Tuyến_S
Sinh
Hoàn

Sỹ_L
Sinh
T.Giang_S
Toán
Quang_T
Sử
Mùi
Sử
Linh_S
Toán
Ngọ

Hạnh_L
T-Anh
Sâm_A
Văn
Đ.Hương
Văn
Thủy_V
Toán
TO-KHƯƠNG_T
Toán
TO-THU_T
            Thể dục
Hùng
                     
5 S.Hoạt
Hảo
S.Hoạt
Hồng_S
S.Hoạt
Nga_CD
S.Hoạt
Hiếu
S.Hoạt
Tuyến_S
S.Hoạt
Hạnh_L
S.Hoạt
Hoàn
S.Hoạt
Khanh
S.Hoạt
V.Anh
S.Hoạt
Vụ
S.Hoạt
Nội
S.Hoạt
Hạnh_H
S.Hoạt
Ngọ
S.Hoạt
T.Giang_S
S.Hoạt
Đường
S.Hoạt
Sâm_A
S.Hoạt
Thủy_V
S.Hoạt
Nga_A
S.Hoạt
Nhuận
                                   

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn