Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M 12N 12P 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H 10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H 10I 10K 10M 10N 10P 11I 11K 11M 11N 11P
T.2 1 Chào cờ
Đ.Hương
Chào cờ
Chào cờ
Hồng_V
Chào cờ
Cường
Chào cờ
Oanh
Chào cờ
H.Giang
Chào cờ
Thủy_A
Chào cờ
Thìn_CD
Chào cờ
Sâm_V
Chào cờ
Sỹ_T
Chào cờ
Nguyệt
Chào cờ
Phượng
Chào cờ
Hảo
Chào cờ
Hồng_S
Chào cờ
Nga_CD
Chào cờ
Hiếu
Chào cờ
Tuyến_S
Chào cờ
Hạnh_L
Chào cờ
Hoàn
    Toán_TB
Đường
  Thể dục
Linh_TD
            Thể dục
Hùng
         
2 Sinh
Hoàn

Địa
Hằng_Đ
GDCD
Phượng
Sinh
H.Giang
Toán
Cường
GDCD
Thìn_CD
Hoá
Nguyệt
Văn
Sâm_V
Văn
Thủy_V
T-Anh
Thủy_A
Sinh
Hồng_S
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
Hảo
T-Anh
Oanh
Văn
Hiếu
Sinh
Tuyến_S
Toán
Sỹ_T
Toán
Hoa_T
Hóa_TB
Hạnh_H
Toán_TB
Huế
Toán_TB
Đường
  Thể dục
Linh_TD
    Toán_TB
Kế
Toán_TB
Dũng
Lý_TB
Sỹ_L
  Thể dục
Hùng
Văn_TB
Nhung
Anh_TB
Hồng_A
Toán_TB
Len
Hóa_TB
Hường_H
 
3 Văn
Đ.Hương
Sử
Yến
Sinh
H.Giang
Hoá
Hảo
T-Anh
Oanh
Văn
Hồng_V
T-Anh
Thủy_A
Toán
Hoa_T
Văn
Sâm_V
Văn
Thủy_V

GDCD
Phượng
Toán
Cường

Vụ
GDCD
Nga_CD
Sinh
Hồng_S

Hạnh_L
Hoá
HO-Quang_H
C Nghệ C
Dũng_KT
Hóa_TB
Hạnh_H
Toán_TB
Huế
Toán_TB
Đường
      Thể dục
Linh_TD
Toán_TB
Kế
Toán_TB
Dũng
Lý_TB
Sỹ_L
Thể dục
Hùng
  Văn_TB
Nhung
Anh_TB
Hồng_A
Toán_TB
Len
Hóa_TB
Hường_H
 
4 Toán
Quang_T
T-Anh
Huyền
Toán
Đường
Văn
Thủy_V
Sử
Yến
T-Anh
Khanh
Địa
Hằng_Đ
Toán
Hoa_T
GDCD
Thìn_CD
Toán
Sỹ_T
Văn
Hạnh_V
T-Anh
A-My
Sinh
Hồng_S
C Nghệ C
Dũng_KT
Toán
Hằng_T

Vụ
Hoá
V.Anh
GDCD
Nga_CD
Hoá
HO-Quang_H
Hóa_TB
Hạnh_H
Toán_TB
Huế
        Thể dục
Linh_TD
Toán_TB
Kế
Toán_TB
Dũng
Lý_TB
Sỹ_L
Thể dục
Hùng
  Văn_TB
Nhung
Anh_TB
Hồng_A
Toán_TB
Len
Hóa_TB
Hường_H
 
5 Sử
Yến
T-Anh
Huyền
Toán
Đường
Văn
Thủy_V
Địa
Hằng_Đ

Sỹ_L

T-Anh
Khanh
Toán
Hằng_T
GDCD
Thìn_CD
Văn
Hạnh_V
Toán
Quang_T
GDCD
Nga_CD
T-Anh
A-My
Hoá
Hạnh_H
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
V.Anh
Hoá
HO-Quang_H
Toán
Hoa_T
                                 
T.3 1 Văn
Đ.Hương
Văn
Sâm_V
C Nghệ C
Nghị
T-Anh
A-My

Sỹ_L
Sử
Mùi
T-Anh
Thủy_A
T-Anh
Khanh
T-Anh
Huyền
Hoá
Hường_H
Toán
Ngọ
Hoá
Hạnh_H
Địa
Hằng_Đ
Toán
Len
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
Hảo
Địa
Phương_Đ
T-Anh
Oanh
T-Anh
Hồng_A
Lý_TB
Thủy_L
  Toán_TB
Đường
Anh_TB
Sâm_A
      Thể dục
Linh_TD
Văn_TB
C.Hương
  Hóa_TB
V.Anh
  Anh_TB
Châm
Toán_TB
Thương
Lý_TB
Vụ
Lý_TB
Hạnh_L
Toán_TB
Hằng_T
2 Văn
Đ.Hương
Văn
Sâm_V
Địa
Hằng_Đ
Sử
Mùi
Toán
Ngọ
T-Anh
Khanh
Hoá
Hảo
C Nghệ C
Dũng_KT
T-Anh
Huyền

Sỹ_L
T-Anh
Thủy_A
C Nghệ C
Nghị

T-Anh
A-My
Hoá
Hạnh_H
Toán
Huế
Văn
Hạnh_V
TA WST
WST
Toán
Hoa_T
Lý_TB
Thủy_L
  Toán_TB
Đường
Anh_TB
Sâm_A
      Thể dục
Linh_TD
Văn_TB
C.Hương
  Hóa_TB
V.Anh
  Anh_TB
Châm
Toán_TB
Thương
Lý_TB
Vụ
Lý_TB
Hạnh_L
Toán_TB
Hằng_T
3 C Nghệ C
Nghị
Hoá
Hảo
T-Anh
A-My
Sử
Mùi
Địa
Hằng_Đ

Sỹ_L

Toán
Hoa_T
Hoá
Hường_H
T-Anh
Huyền
T-Anh
Thủy_A
Địa
Phương_Đ
Toán
Cường
Toán
Len
C Nghệ C
Dũng_KT
Toán
Huế
TA WST
WST
Địa
Hường_Đ
T-Anh
Hồng_A
Lý_TB
Thủy_L
Thể dục
Linh_TD
Toán_TB
Đường
Anh_TB
Sâm_A
        Văn_TB
C.Hương
  Hóa_TB
V.Anh
  Anh_TB
Châm
Toán_TB
Thương
Lý_TB
Vụ
Lý_TB
Hạnh_L
Toán_TB
Hằng_T
4 T-Anh
Khanh
Toán
Ngọ
Toán
Đường
Địa
Phương_Đ
Văn
C.Hương
Hoá
Hường_H
Toán
Quang_T

Sỹ_L
Văn
Sâm_V
Địa
Hường_Đ
Văn
Hạnh_V
T-Anh
A-My
Văn
Nhuận
Sử
Mùi
T-Anh
Oanh
TA WST
WST
Toán
Dũng
C Nghệ C
Nghị
Toán
Hoa_T
  Thể dục
Linh_TD
                             
5 T-Anh
Khanh

Toán
Đường
Toán
Cường
T-Anh
Oanh
Địa
Hường_Đ
Địa
Hằng_Đ
Toán
Hoa_T
Văn
Sâm_V

Sỹ_L
Văn
Hạnh_V
Toán
Quang_T
Văn
Nhuận
TA WST
WST
Toán
Hằng_T
T-Anh
Sâm_A
Toán
Dũng

Hạnh_L
Sử
Mùi
                                 
T.4 1 Toán
Quang_T
T-Anh
Huyền
Hoá
Lương

Thủy_L
Địa
Hằng_Đ
Văn
Hồng_V

Văn
T.Hương
Toán
Hằng_T
Văn
Thủy_V
Văn
Hạnh_V
T-Anh
A-My
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
Hảo
Hoá
Hạnh_H
Sử
Mùi
T-Anh
Nga_A
C Nghệ C
Nghị
Sinh
Hoàn
Toán_TB
Len
    Văn_TB
Đ.Hương
Toán_TB
TO-THU_T
Văn_TB
Hiếu
  Anh_TB
Thủy_A
Thể dục
Linh_TD
Anh_TB
Khanh
Toán_TB
Dũng
Hóa_TB
Hường_H
  Văn_TB
Nhuận
    Lý_TB
Hạnh_L
2 Toán
Quang_T
T-Anh
Huyền
Hoá
Lương
T-Anh
A-My
Toán
Ngọ
Văn
Hồng_V
Sử
Mùi
Văn
T.Hương
Toán
Hằng_T
Văn
Thủy_V

Hoá
Hạnh_H
Hoá
Hảo
Địa
Hằng_Đ
Sinh
Hoàn
C Nghệ C
Dũng_KT
T-Anh
Nga_A
Q Phòng
Trưởng
T-Anh
Hồng_A
Toán_TB
Len
    Văn_TB
Đ.Hương
Toán_TB
TO-THU_T
Văn_TB
Hiếu
  Anh_TB
Thủy_A
Thể dục
Linh_TD
Anh_TB
Khanh
Toán_TB
Dũng
Hóa_TB
Hường_H
Tin
Thịnh
Văn_TB
Nhuận
    Lý_TB
Hạnh_L
3 Hoá
Nguyệt
Văn
Sâm_V
Sử
Linh_S
Hoá
Hảo
Văn
C.Hương
Địa
Hường_Đ
Địa
Hằng_Đ
Địa
Hiệp
C Nghệ C
Dũng_KT
Sinh
Hoàn
Văn
Hạnh_V
Sử
Mùi

T-Anh
A-My
Toán
Hằng_T
T-Anh
Sâm_A
C Nghệ C
Nghị
Sinh
Hồng_S
Q Phòng
Trưởng
Toán_TB
Len
    Văn_TB
Đ.Hương
Toán_TB
TO-THU_T
Văn_TB
Hiếu
  Anh_TB
Thủy_A
  Anh_TB
Khanh
Toán_TB
Dũng
Hóa_TB
Hường_H
Tin
Thịnh
Văn_TB
Nhuận
    Lý_TB
Hạnh_L
4                                                                        
5                                                                        
T.5 1
LY_Tình
Hoá
Hảo
T-Anh
A-My
C Nghệ C
Nghị
T-Anh
Oanh
GDCD
Thìn_CD
Toán
Quang_T
Hoá
Nguyệt
Toán
Hằng_T
T-Anh
Huyền

Văn
Sâm_V
T-Anh
Hồng_A
C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
Tuyến_V
Văn
Hiếu
Toán
Dũng
Sinh
Hồng_S
Văn
Hạnh_V
  Lý_TB
Hạnh_L
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Thìn
Văn_TB
Thủy_V
Thể dục
Linh_TD
Toán_TB
Thương
    Toán_TB
Huế
Lý_TB
Sỹ_L
  Toán_TB
Kế
  Hóa_TB
V.Anh
Thể dục
L.Anh
Hóa_TB
Hạnh_H
2
LY_Tình
Địa
Hiệp
Văn
Hồng_V
T-Anh
A-My
GDCD
Thìn_CD
Địa
Hường_Đ
Toán
Quang_T
Sử
Linh_S
T-Anh
Huyền
C Nghệ C
Dũng_KT
C Nghệ C
Nghị
Văn
Sâm_V
T-Anh
Hồng_A
Sinh
Hồng_S
Văn
Tuyến_V
Văn
Hiếu
Toán
Dũng
T-Anh
Oanh
Văn
Hạnh_V
  Lý_TB
Hạnh_L
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Thìn
Văn_TB
Thủy_V
Thể dục
Linh_TD
Toán_TB
Thương
    Toán_TB
Huế
Lý_TB
Sỹ_L
  Toán_TB
Kế
  Hóa_TB
V.Anh
Thể dục
L.Anh
Hóa_TB
Hạnh_H
3 Văn
Đ.Hương
Văn
Sâm_V
Văn
Hồng_V
T-Anh
A-My
C Nghệ C
Nghị
Hoá
Hường_H
Hoá
Hảo
Địa
Hiệp
Sử
Linh_S
T-Anh
Huyền
Hoá
Nguyệt
Địa
Phương_Đ
TA WST
WST
Văn
Hiếu
Toán
Hằng_T
Địa
Hường_Đ
Văn
Hạnh_V
T-Anh
Oanh
C Nghệ C
Dũng_KT
Thể dục
Linh_TD
Lý_TB
Hạnh_L
Lý_TB
Thủy_L
Toán_TB
Thìn
Văn_TB
Thủy_V
  Toán_TB
Thương
    Toán_TB
Huế
Lý_TB
Sỹ_L
  Toán_TB
Kế
Thể dục
L.Anh
Hóa_TB
V.Anh
Tin
Hiền
Hóa_TB
Hạnh_H
4 Văn
Đ.Hương
T-Anh
Huyền

Vụ
Địa
Phương_Đ
Hoá
Nguyệt
Toán
Cường
C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
T.Hương
Hoá
Hường_H

Sỹ_L
T-Anh
Thủy_A

Thủy_L
Q Phòng
Trưởng
Văn
Hiếu
TA WST
WST
Hoá
Hảo
T-Anh
Nga_A
Văn
Tuyến_V
Địa
Hường_Đ
Thể dục
Linh_TD
                        Thể dục
L.Anh
  Tin
Hiền
 
5 Địa
Phương_Đ
Văn
Sâm_V

Vụ
Văn
Thủy_V

Sỹ_L
Toán
Cường
T-Anh
Thủy_A
Văn
T.Hương
Địa
Hiệp
Hoá
Hường_H
Địa
Hường_Đ
T-Anh
A-My
Hoá
Hảo
Q Phòng
Trưởng
T-Anh
Oanh
Toán
Huế
T-Anh
Nga_A
Văn
Tuyến_V
TA WST
WST
                                 
T.6 1
LY_Tình

T-Anh
A-My

Thủy_L
Toán
Ngọ
C Nghệ C
Nghị
Sử
Mùi
Sinh
T.Giang_S
Địa
Hiệp
Toán
Sỹ_T
GDCD
Phượng
Văn
Sâm_V
Sử
Yến

Vụ
T-Anh
Oanh
T-Anh
Sâm_A
Văn
Hạnh_V
Hoá
HO-Quang_H
T-Anh
Hồng_A
Toán_TB
Len
Toán_TB
Huế
Hóa_TB
Nguyệt
Toán_TB
Thìn
Anh_TB
Huyền
Anh_TB
Nga_A
Văn_TB
Nhuận
Văn_TB
Tuyến_V
      Toán_TB
TO-HẢI_T
Thể dục
Lẫy
Tin
Thịnh
Thể dục
L.Anh
Toán_TB
Thương
Tin
Phúc
2 T-Anh
Khanh
C Nghệ C
Nghị
GDCD
Phượng
Sinh
T.Giang_S
Toán
Ngọ

Sỹ_L
Toán
Quang_T
Địa
Hiệp
Sinh
Hồng_S
Toán
Sỹ_T
Sử
Yến
Văn
Sâm_V
Toán
Cường
T-Anh
A-My
Sử
Mùi

Vụ
Văn
Hạnh_V
T-Anh
Oanh
Hoá
HO-Quang_H
Toán_TB
Len
Toán_TB
Huế
Hóa_TB
Nguyệt
Toán_TB
Thìn
Anh_TB
Huyền
Anh_TB
Nga_A
Văn_TB
Nhuận
Văn_TB
Tuyến_V
      Toán_TB
TO-HẢI_T
Thể dục
Lẫy
Tin
Thịnh
Thể dục
L.Anh
Toán_TB
Thương
Tin
Phúc
3 Toán
Quang_T
Địa
Hiệp

Vụ
Địa
Phương_Đ
Sử
Yến
Toán
Cường
Văn
Đ.Hương
T-Anh
Khanh

Sỹ_L
Địa
Hường_Đ
Sinh
T.Giang_S
T-Anh
A-My
T-Anh
Hồng_A
Sinh
Hồng_S
Q Phòng
Trưởng
T-Anh
Sâm_A
C Nghệ C
Nghị
Toán
Sỹ_T

Thủy_L
Toán_TB
Len
Toán_TB
Huế
Hóa_TB
Nguyệt
Toán_TB
Thìn
Anh_TB
Huyền
Anh_TB
Nga_A
Văn_TB
Nhuận
Văn_TB
Tuyến_V
  Thể dục
Lẫy
  Toán_TB
TO-HẢI_T
    Tin
Hiền
Toán_TB
Thương
Thể dục
L.Anh
4 Địa
Phương_Đ
Toán
Ngọ
Văn
Hồng_V
Toán
Cường
T-Anh
Oanh
T-Anh
Khanh
Văn
Đ.Hương
GDCD
Thìn_CD
Văn
Sâm_V
Sử
Linh_S
Địa
Hường_Đ
Toán
Quang_T
T-Anh
Hồng_A
Toán
Len

Thủy_L
Q Phòng
Trưởng
Sử
Mùi
Sử
Yến
Văn
Hạnh_V
                  Thể dục
Lẫy
        Tin
Hiền
  Thể dục
L.Anh
5 T-Anh
Khanh
Văn
Sâm_V
Văn
Hồng_V

Thủy_L
Hoá
Nguyệt
Sử
Mùi
GDCD
Thìn_CD
Sử
Linh_S

Sỹ_L
T-Anh
Huyền
Toán
Ngọ
Toán
Quang_T
Toán
Cường
Toán
Len
Địa
Phương_Đ
Toán
Huế
Q Phòng
Trưởng
Toán
Sỹ_T
Văn
Hạnh_V
                                 
T.7 1 GDCD
Phượng
Sinh
Hồng_S
T-Anh
A-My
Văn
Thủy_V
Văn
C.Hương
Văn
Hồng_V
Văn
Đ.Hương
T-Anh
Khanh

Sỹ_L
T-Anh
Huyền
Toán
Ngọ
Văn
Sâm_V
Văn
Nhuận
Hoá
Hảo

Thủy_L
Văn
Hiếu
GDCD
Nga_CD
Văn
Tuyến_V
Sinh
Hoàn
  Hóa_TB
V.Anh
Thể dục
Linh_TD
  Toán_TB
TO-THU_T
Toán_TB
TO-KHƯƠNG_T
Anh_TB
Nga_A
  Anh_TB
Châm
Hóa_TB
HO-Quang_H
  Lý_TB
Vụ
         
2 T-Anh
Khanh
Toán
Ngọ
T-Anh
A-My
GDCD
Phượng
Văn
C.Hương
GDCD
Thìn_CD
Văn
Đ.Hương

Sỹ_L
T-Anh
Huyền
Văn
Thủy_V
T-Anh
Thủy_A
Văn
Sâm_V
Văn
Nhuận
GDCD
Nga_CD
Sinh
Hoàn
Hoá
Hảo

Hạnh_L
Văn
Tuyến_V

Thủy_L
  Hóa_TB
V.Anh
Thể dục
Linh_TD
  Toán_TB
TO-THU_T
Toán_TB
TO-KHƯƠNG_T
Anh_TB
Nga_A
  Anh_TB
Châm
Hóa_TB
HO-Quang_H
  Lý_TB
Vụ
         
3 Văn
Đ.Hương
Toán
Ngọ
Văn
Hồng_V
Toán
Cường

Sỹ_L
T-Anh
Khanh
Sinh
Hoàn
GDCD
Thìn_CD
T-Anh
Huyền
Văn
Thủy_V
Hoá
Nguyệt

Thủy_L
Hoá
Hảo
Văn
Hiếu
Văn
Tuyến_V
Sinh
Hồng_S
Sinh
Tuyến_S
Toán
Sỹ_T
GDCD
Nga_CD
  Hóa_TB
V.Anh
  Thể dục
Linh_TD
Toán_TB
TO-THU_T
Toán_TB
TO-KHƯƠNG_T
Anh_TB
Nga_A
  Anh_TB
Châm
Hóa_TB
HO-Quang_H
  Lý_TB
Vụ
         
4 Hoá
Nguyệt
GDCD
Phượng
Văn
Hồng_V
Toán
Cường
GDCD
Thìn_CD
Sinh
H.Giang
T-Anh
Thủy_A

Sỹ_L
Văn
Sâm_V
Toán
Sỹ_T
Toán
Ngọ

Thủy_L
Sinh
Hồng_S
Văn
Hiếu
Văn
Tuyến_V
GDCD
Nga_CD
Hoá
V.Anh

Hạnh_L
Hoá
HO-Quang_H
      Thể dục
Linh_TD
                         
5 S.Hoạt
Đ.Hương
S.Hoạt
S.Hoạt
Hồng_V
S.Hoạt
Cường
S.Hoạt
Oanh
S.Hoạt
H.Giang
S.Hoạt
Thủy_A
S.Hoạt
Thìn_CD
S.Hoạt
Sâm_V
S.Hoạt
Sỹ_T
S.Hoạt
Nguyệt
S.Hoạt
Phượng
S.Hoạt
Hảo
S.Hoạt
Hồng_S
S.Hoạt
Nga_CD
S.Hoạt
Hiếu
S.Hoạt
Tuyến_S
S.Hoạt
Hạnh_L
S.Hoạt
Hoàn
                                 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net