Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
TO Thầy Thìn Toán 11D(5) 11 11
Toán_TB 11D(6)
TO Thầy Cường Toán 12A(5), 12K(5), 10G(4), 10K(4) 33 33
Toán_TB 10G(3), 10K(3), 12A(6), 12K(3)
TO Thầy Sỹ_T Toán 11N(5), 10E(4), 10H(4) 25 25
Toán_TB 10E(6), 10H(3), 11N(3)
TO Cô Huế Chào cờ 10B(1) 31 31
S.Hoạt 10B(1)
Toán 12D(5), 12N(5), 10B(4)
Toán_TB 10B(6), 12D(6), 12N(3)
TO Thầy Dũng Toán 11I(5), 10I(4), 10N(4) 22 22
Toán_TB 10I(3), 10N(3), 11I(3)
TO Cô Hằng_T Chào cờ 10C(1) 31 31
S.Hoạt 10C(1)
Toán 12C(5), 12P(5), 10C(4)
Toán_TB 10C(6), 12C(6), 12P(3)
TO Thầy Đường Chào cờ 11C(1) 24 24
S.Hoạt 11C(1)
Toán 12B(5), 11C(5)
Toán_TB 12B(6), 11C(6)
TO Thầy Thương Toán 10M(4), 10P(4), 10Q(4) 21 21
Toán_TB 10M(3), 10P(3), 10Q(3)
TO Cô Ngọ Chào cờ 11A(1) 37 37
S.Hoạt 11A(1)
Toán 12G(5), 12I(5), 11A(5), 11K(5)
Toán_TB 11K(3), 12G(3), 12I(3), 11A(6)
TO Cô Len 0 0
TO Thầy Quang Toán 12E(5), 12M(5), 11B(5), 11M(5) 38 38
Toán_TB 11M(3), 12E(6), 12M(3), 11B(6)
TO Cô Hoa Toán 12H(5), 10A(4), 10D(4) 31 31
Toán_TB 10A(6), 10D(6), 12H(6)
TO-HẢI_T Toán 11P(5) 8 8
Toán_TB 11P(3)
TO-THU_T Toán 11E(5), 11H(5) 19 19
Toán_TB 11E(6), 11H(3)
TO-KHƯƠNG_T Toán 11G(5) 8 8
Toán_TB 11G(3)
TI Cô Hiền Tin 11A(1), 11B(1), 10A(2), 10E(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2), 10Q(2) 18 18
TI Thầy Phúc Tin 12A(2), 12E(2), 12G(2), 12I(2), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1) 18 18
TI Thầy Thịnh Tin 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12K(2), 10B(2), 10C(2), 10D(2), 10N(2), 10P(2) 18 18
TI Cô Hải Tin 12H(2), 12M(2), 12N(2), 12P(2) 8 8
LY Thầy Vụ Chào cờ 12M(1) 26 26
S.Hoạt 12M(1)
12B(2), 12D(2), 12M(2), 11P(3), 10C(3)
Lý_TB 10C(3), 11P(3), 12B(3), 12M(3)
LY Thầy Sỹ_L 12E(2), 12I(2), 12K(2), 11M(3), 11N(3), 10B(3), 10N(3) 30 30
Lý_TB 10B(3), 10N(3), 11M(3), 11N(3)
LY Cô Hà Chào cờ 10P(1) 16 16
S.Hoạt 10P(1)
12A(2), 10D(3), 10P(3)
Lý_TB 10P(3), 12A(3)
LY Thầy Thủy_L 12C(2), 12H(2), 11A(3), 11C(3), 11E(3), 10K(3), 10M(3) 31 31
Lý_TB 10M(3), 12C(3), 11A(3), 11C(3)
LY Cô Hạnh_L Chào cờ 12G(1) 29 29
S.Hoạt 12G(1)
12G(2), 12N(2), 12P(2), 11B(3), 11D(3), 10A(3)
Lý_TB 10A(3), 12N(3), 12P(3), 11B(3)
LY_Ngọc 11G(3), 11H(3), 11K(3), 10E(3), 10H(3) 15 15
LY_Văn 11I(3), 10G(3), 10I(3), 10Q(3) 15 15
Lý_TB 10Q(3)
CN Dũng_KT C Nghệ C 12A(1), 12M(1), 12N(1), 12P(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1) 14 14
CN Thầy Nghị C Nghệ C 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12G(1), 12H(1), 12I(1), 12K(1), 11A(1), 11B(1) 10 10
HO Cô V.Anh Chào cờ 12K(1) 23 23
S.Hoạt 12K(1)
Hoá 12E(2), 12K(2), 12M(2), 11B(2), 11E(2), 11N(2)
Hóa_TB 11N(3), 12M(3), 11B(3)
HO Cô Hạnh_H Chào cờ 12P(1) 24 24
S.Hoạt 12P(1)
Hoá 12C(2), 12P(2), 11A(2), 10G(2), 10P(2)
Hóa_TB 10P(3), 12C(3), 12P(3), 11A(3)
HO Cô Lương Hoá 10K(2), 10Q(2) 7 7
Hóa_TB 10Q(3)
HO Cô Nguyệt Chào cờ 10A(1) 23 23
S.Hoạt 10A(1)
Hoá 11C(2), 11G(2), 10A(2), 10C(2), 10E(2), 10I(2)
Hóa_TB 10A(3), 10C(3), 11C(3)
HO Cô Hảo Chào cờ 12A(1) 26 26
S.Hoạt 12A(1)
Hoá 12A(2), 12B(2), 12D(2), 10B(2), 10H(2), 10N(2)
Hóa_TB 10B(3), 10N(3), 12A(3), 12B(3)
HO Cô Hường Hoá 12G(2), 12I(2), 12N(2), 11H(2), 11I(2), 11K(2), 11M(2), 11P(2) 25 25
Hóa_TB 11M(3), 11P(3), 12N(3)
HO-Quang_H Hoá 12H(2), 11D(2), 10D(2), 10M(2) 11 11
Hóa_TB 10M(3)
HO Cô Tươi 0 0
SI Cô Hoàn Chào cờ 12H(1) 13 13
S.Hoạt 12H(1)
Sinh 12C(2), 12H(2), 12P(2), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1)
SI Cô T.Giang_S Chào cờ 11B(1) 12 12
S.Hoạt 11B(1)
Sinh 12I(2), 12K(2), 12N(2), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11H(1)
SI Cô Tuyến_S Chào cờ 12E(1) 8 8
S.Hoạt 12E(1)
Sinh 12D(2), 12E(2), 12G(2)
SI Cô H.Giang Chào cờ 10N(1) 13 13
S.Hoạt 10N(1)
Sinh 11D(1), 11E(1), 11G(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10Q(1)
SI Cô Hồng Chào cờ 12B(1) 13 13
S.Hoạt 12B(1)
Sinh 12A(2), 12B(2), 12M(2), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10P(1)
CN Cô Nội Chào cờ 12N(1) 15 15
S.Hoạt 12N(1)
C Nghệ N 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1)
VA Cô Nhung Chào cờ 11N(1) 21 21
S.Hoạt 11N(1)
Văn 12I(4), 12P(4), 11C(4), 11N(4)
Văn_TB 12I(3)
VA Cô Thủy_V Chào cờ 11E(1) 24 24
S.Hoạt 11E(1)
Văn 11E(4), 10D(4), 10M(4), 10Q(4)
Văn_TB 10D(3), 11E(3)
VA Cô Tuyến_V Chào cờ 11I(1) 20 20
S.Hoạt 11I(1)
Văn 12C(4), 12G(4), 11I(4)
Văn_TB 11I(3), 12G(3)
VA Cô Hiếu Chào cờ 12D(1) 17 17
S.Hoạt 12D(1)
Văn 12B(4), 12D(4), 12M(4)
Văn_TB 12D(3)
VA Cô Đ.Hương Chào cờ 10K(1) 20 20
S.Hoạt 10K(1)
Văn 11A(4), 11D(4), 10K(4)
Văn_TB 10K(3), 11D(3)
VA Cô T.Hương Chào cờ 11M(1) 17 17
S.Hoạt 11M(1)
Văn 11G(4), 11M(4), 10P(4)
Văn_TB 11G(3)
VA Cô Nhuận Chào cờ 11H(1) 20 20
S.Hoạt 11H(1)
Văn 12A(4), 12K(4), 11H(4)
Văn_TB 12K(3), 11H(3)
VA Cô Hạnh_V Văn 12E(4), 12H(4), 10A(4), 10N(4) 22 22
Văn_TB 12E(3), 12H(3)
VA Cô Hồng_V Chào cờ 10H(1) 20 20
S.Hoạt 10H(1)
Văn 10B(4), 10G(4), 10H(4)
Văn_TB 10G(3), 10H(3)
VA Cô C.Hương Chào cờ 11K(1) 17 17
S.Hoạt 11K(1)
Văn 11B(4), 11K(4), 11P(4)
Văn_TB 11K(3)
VA Sâm_V Chào cờ 10I(1) 24 24
S.Hoạt 10I(1)
Văn 12N(4), 10C(4), 10E(4), 10I(4)
Văn_TB 10E(3), 10I(3)
TA Cô Khanh Chào cờ 12I(1) 26 26
S.Hoạt 12I(1)
T-Anh 12C(4), 12G(4), 12I(4), 11M(4)
Anh_TB 11M(2), 12G(3), 12I(3)
TA Cô Lan T-Anh 10C(4) 4 4
TA Cô A My Chào cờ 10D(1) 20 20
S.Hoạt 10D(1)
T-Anh 10A(4), 10D(4), 10H(4)
Anh_TB 10D(3), 10H(3)
TA Cô Oanh Chào cờ 10Q(1) 23 23
S.Hoạt 10Q(1)
T-Anh 10E(4), 10I(4), 10Q(4)
Anh_TB 10E(3), 10I(3), 10Q(3)
TA Cô Huyền T-Anh 11E(4), 10B(4), 10K(4), 10P(4) 22 22
Anh_TB 10K(3), 11E(3)
TA Cô Hồng_A T-Anh 12A(4), 12K(4), 11B(4), 11H(4), 11N(4) 26 26
Anh_TB 12K(3), 11H(3)
TA Cô Sâm_A Chào cờ 11D(1) 17 17
S.Hoạt 11D(1)
T-Anh 12D(4), 11C(4), 11D(4)
Anh_TB 11D(3)
TA Cô Mẫn T-Anh 12B(4), 12H(4), 10M(4), 10N(4) 22 22
Anh_TB 12H(6)
TA Cô Thủy_A Chào cờ 10G(1) 20 20
S.Hoạt 10G(1)
T-Anh 12P(4), 11I(4), 10G(4)
Anh_TB 10G(3), 11I(3)
TA Cô Châm T-Anh 12M(4), 12N(4), 11A(4), 11K(4) 19 19
Anh_TB 11K(3)
TA Cô Nga_A Chào cờ 11G(1) 23 23
S.Hoạt 11G(1)
T-Anh 12E(4), 11G(4), 11P(4)
Anh_TB 12D(3), 12E(3), 11G(3)
TA Teacher WST TA WST 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1) 25 25
TD Thầy Hùng Thể dục 10D(2), 10E(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2), 11N(2), 11P(2), 11A(2), 11G(2) 20 20
TD Cô Lẫy Thể dục 11M(2), 12A(2), 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12E(2), 12G(2), 12H(2), 12I(2) 18 18
TD Thầy Linh_TD Thể dục 10M(2), 10N(2), 11I(2), 11K(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11H(2) 18 18
TD Cô Lan L.Anh Thể dục 10A(2), 10B(2), 10C(2), 10P(2), 10Q(2), 12K(2), 12M(2), 12N(2), 12P(2) 18 18
QP Thầy Trưởng Q Phòng 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1), 12A(2), 12B(2), 12C(2), 12D(2) 21 21
QP Thầy Mạnh Q Phòng 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 12E(2), 12G(2), 12H(2), 12I(2), 12K(2), 12M(2), 12N(2), 12P(2) 28 28
DI Cô Hằng_Đ Địa 12A(1), 12B(1), 12H(1), 11A(1), 11B(1), 11N(1), 10C(2), 10G(2), 10H(2) 12 12
DI Cô Phương_Đ Địa 12C(1), 12E(1), 12M(1), 11D(1), 11E(1), 11H(1), 10I(2), 10K(2), 10M(2), 10N(2) 14 14
DI Cô Hường Chào cờ 10E(1) 13 13
S.Hoạt 10E(1)
Địa 12D(1), 12I(1), 12N(1), 10D(2), 10E(2), 10P(2), 10Q(2)
DI Cô Hiệp Chào cờ 11P(1) 15 15
S.Hoạt 11P(1)
Địa 12G(1), 12K(1), 12P(1), 11C(1), 11G(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11P(1), 10A(2), 10B(2)
SU Cô Yến Sử 12A(2), 12G(2), 12H(2), 10A(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1) 16 16
SU Linh_S Sử 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12I(2), 12P(2), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1) 17 17
SU Cô Mùi Sử 12E(2), 12K(2), 12M(2), 12N(2), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 10B(1), 10C(1), 10M(1) 16 16
GD Cô Phượng Chào cờ 10M(1) 13 13
S.Hoạt 10M(1)
GDCD 12G(1), 12H(1), 12I(1), 12K(1), 12N(1), 12P(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10M(1)
GD Cô Nga_CD Chào cờ 12C(1) 13 13
S.Hoạt 12C(1)
GDCD 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12M(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1)
GD Cô Thìn_CD GDCD 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11N(1), 11P(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1) 15 15

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn