Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
TO Thầy Thìn Toán 10D(4) 10 10
Toán_TB 10D(6)
TO Thầy Cường Chào cờ 12D(1) 32 32
S.Hoạt 12D(1)
Toán 12D(4), 12G(4), 11A(4)
Toán_TB 12D(6), 12G(6), 11A(6)
TO Thầy Kế Chào cờ 11I(1) 16 16
S.Hoạt 11I(1)
Toán 11I(4), 10I(4)
Toán_TB 10I(3), 11I(3)
TO Thầy Sỹ_T Chào cờ 12M(1) 16 16
S.Hoạt 12M(1)
Toán 12M(4), 11G(4)
Toán_TB 12M(3), 11G(3)
TO Cô Huế Toán 11D(4), 10B(4), 10M(4) 27 27
Toán_TB 10B(6), 10M(3), 11D(6)
TO Thầy Dũng Toán 11E(4), 10K(4), 10N(4) 24 24
Toán_TB 10K(3), 10N(3), 11E(6)
TO Cô Hằng_T Toán 12K(4), 11C(4), 11P(4) 24 24
Toán_TB 11P(3), 12K(3), 11C(6)
TO Thầy Đường Chào cờ 10C(1) 22 22
S.Hoạt 10C(1)
Toán 12C(4), 10C(4)
Toán_TB 10C(6), 12C(6)
TO Thầy Thương Toán 11K(4), 11N(4), 10H(4) 21 21
Toán_TB 10H(3), 11K(3), 11N(3)
TO Cô Ngọ Toán 12B(4), 12E(4), 12N(4) 27 27
Toán_TB 12B(6), 12E(6), 12N(3)
TO Cô Len Chào cờ 10A(1) 29 29
S.Hoạt 10A(1)
Toán 11B(4), 11M(4), 10A(4)
Toán_TB 10A(6), 11M(3), 11B(6)
TO Thầy Quang Toán 12A(4), 12H(4), 12P(4) 24 24
Toán_TB 12A(6), 12H(3), 12P(3)
TO Cô Hoa Toán 12I(4), 11H(4) 14 14
Toán_TB 12I(3), 11H(3)
TO-HẢI_T Toán 10P(4) 7 7
Toán_TB 10P(3)
TO-THU_T Toán 10E(4) 10 10
Toán_TB 10E(6)
TO-KHƯƠNG_T Toán 10G(4) 7 7
Toán_TB 10G(3)
TI Cô Hiền Tin 11M(2), 11N(2), 10E(2), 10G(2), 10H(2), 10P(2), 11E(2), 11H(2) 16 16
TI Thầy Phúc Tin 11P(2), 11A(2), 11B(2) 6 6
TI Thầy Thịnh Tin 11I(2), 11K(2), 10A(2), 10B(2), 10C(2), 10D(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2), 10N(2), 11C(2), 11D(2), 11G(2) 26 26
TI Cô Hải 0 0
LY Thầy Doãn 0 0
LY Thầy Vụ Chào cờ 11M(1) 29 29
S.Hoạt 11M(1)
12C(3), 11B(2), 11D(2), 11M(2), 10K(3), 10P(3)
Lý_TB 10P(3), 11M(3), 12C(3), 11B(3)
LY Thầy Sỹ_L 12E(3), 12G(3), 12I(3), 12K(3), 12M(3), 10M(3), 10N(3) 30 30
Lý_TB 10M(3), 10N(3), 12M(3)
LY Cô Hà Chào cờ 12B(1) 22 22
S.Hoạt 12B(1)
12B(3), 12H(3), 12N(3), 11A(2)
Lý_TB 12B(3), 12N(3), 11A(3)
LY Thầy Thủy_L 12D(3), 12P(3), 11C(2), 11H(2), 10A(3), 10C(3), 10E(3) 31 31
Lý_TB 10A(3), 10C(3), 12P(3), 11C(3)
LY Cô Hạnh_L Chào cờ 11G(1) 25 25
S.Hoạt 11G(1)
11E(2), 11G(2), 11N(2), 11P(2), 10B(3), 10D(3)
Lý_TB 10B(3), 11N(3), 11P(3)
LY_Tình 12A(3) 6 6
Lý_TB 12A(3)
LY_Văn 11I(2), 11K(2), 10G(3), 10H(3), 10I(3) 13 13
CN Dũng_KT C Nghệ C 12H(1), 12I(1), 12K(1), 12M(1), 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11H(2), 11I(2), 11K(2), 11M(2), 11N(2), 11P(2) 24 24
CN Thầy Nghị C Nghệ C 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12G(1), 12N(1), 12P(1), 11E(2), 11G(2) 12 12
HO Cô V.Anh Chào cờ 11K(1) 26 26
S.Hoạt 11K(1)
Hoá 11E(3), 11K(3), 11M(3), 10B(2), 10E(2), 10N(2)
Hóa_TB 10B(3), 10N(3), 11M(3)
HO Cô Hạnh_H Chào cờ 11P(1) 24 24
S.Hoạt 11P(1)
Hoá 12P(2), 11C(3), 11P(3), 10A(2)
Hóa_TB 10A(3), 11P(3), 12P(3), 11C(3)
HO Cô Lương Hoá 12C(2) 5 5
Hóa_TB 12C(3)
HO Cô Nguyệt Chào cờ 12N(1) 23 23
S.Hoạt 12N(1)
Hoá 12A(2), 12E(2), 12I(2), 12N(2), 10C(2), 10I(2)
Hóa_TB 10C(3), 12A(3), 12N(3)
HO Cô Hảo Chào cờ 11A(1) 26 26
S.Hoạt 11A(1)
Hoá 12B(2), 12D(2), 12H(2), 11A(3), 11B(3), 11D(3)
Hóa_TB 12B(3), 11A(3), 11B(3)
HO Cô Hường Hoá 12G(2), 12K(2), 12M(2), 11I(3), 11N(3), 10H(2), 10K(2), 10P(2) 27 27
Hóa_TB 10P(3), 11N(3), 12M(3)
HO-Quang_H Hoá 11G(3), 11H(3), 10D(2), 10G(2), 10M(2) 15 15
Hóa_TB 10M(3)
HO Cô Tươi 0 0
SI Cô Hoàn Chào cờ 11H(1) 17 17
S.Hoạt 11H(1)
Sinh 12A(1), 12H(1), 12M(1), 11C(2), 11H(2), 11I(2), 11K(2), 11N(2), 11P(2)
SI Cô T.Giang_S Chào cờ 10B(1) 12 12
S.Hoạt 10B(1)
Sinh 12D(1), 12I(1), 12N(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1)
SI Cô Tuyến_S Chào cờ 11E(1) 14 14
S.Hoạt 11E(1)
Sinh 11E(2)
C Nghệ N 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10N(2), 10P(2)
SI Cô H.Giang Chào cờ 12G(1) 10 10
S.Hoạt 12G(1)
Sinh 12C(1), 12E(1), 12G(1), 10D(1), 10E(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1)
SI Cô Hồng Chào cờ 11B(1) 15 15
S.Hoạt 11B(1)
Sinh 12B(1), 12K(1), 12P(1), 11A(2), 11B(2), 11D(2), 11G(2), 11M(2)
CN Cô Nội Chào cờ 11N(1) 16 16
S.Hoạt 11N(1)
C Nghệ N 10A(2), 10B(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2)
VA Cô Nhung Chào cờ 10N(1) 19 19
S.Hoạt 10N(1)
Văn 11I(4), 11P(4), 10C(3), 10N(3)
Văn_TB 11I(3)
VA Cô Thủy_V Chào cờ 10E(1) 21 21
S.Hoạt 10E(1)
Văn 12D(4), 12M(6), 10E(3)
Văn_TB 10E(3), 12D(3)
VA Cô Tuyến_V Chào cờ 10I(1) 19 19
S.Hoạt 10I(1)
Văn 11C(4), 11G(4), 10I(3)
Văn_TB 10I(3), 11G(3)
VA Cô Hiếu Chào cờ 11D(1) 23 23
S.Hoạt 11D(1)
Văn 11B(4), 11D(4), 11M(4), 10G(3)
Văn_TB 10G(3), 11D(3)
VA Cô Đ.Hương Chào cờ 12A(1) 24 24
S.Hoạt 12A(1)
Văn 12A(6), 12H(4), 10A(3), 10D(3)
Văn_TB 10D(3), 12H(3)
VA Cô T.Hương Chào cờ 10M(1) 12 12
S.Hoạt 10M(1)
Văn 12I(4), 10M(3)
Văn_TB 12I(3)
VA Cô Nhuận Chào cờ 10H(1) 22 22
S.Hoạt 10H(1)
Văn 11A(4), 11K(4), 10H(3), 10P(3)
Văn_TB 10H(3), 11K(3)
VA Cô Hạnh_V Văn 12N(6), 11E(4), 11H(4) 20 20
Văn_TB 11E(3), 11H(3)
VA Cô Hồng_V Chào cờ 12C(1) 15 15
S.Hoạt 12C(1)
Văn 12C(6), 12G(4)
Văn_TB 12G(3)
VA Cô C.Hương Chào cờ 10K(1) 18 18
S.Hoạt 10K(1)
Văn 12E(4), 10B(3), 10K(3)
Văn_TB 10K(3), 12E(3)
VA Sâm_V Chào cờ 12K(1) 27 27
S.Hoạt 12K(1)
Văn 12B(6), 12K(6), 12P(6), 11N(4)
Văn_TB 12K(3)
TA Cô Khanh T-Anh 12A(5), 12G(4), 12I(4), 10M(4) 26 26
Anh_TB 10M(3), 12G(3), 12I(3)
TA Cô Lan T-Anh 10B(4) 4 4
TA Cô A My T-Anh 12C(5), 12D(4), 12P(5), 11B(4) 24 24
Anh_TB 12D(3), 12P(3)
TA Cô Oanh Chào cờ 12E(1) 23 23
S.Hoạt 12E(1)
T-Anh 12E(4), 11C(4), 11G(4)
Anh_TB 12E(6), 11G(3)
TA Cô Huyền T-Anh 12B(5), 12K(5), 12M(5), 10E(3) 24 24
Anh_TB 10E(3), 12K(3)
TA Cô Hồng_A T-Anh 11A(4), 11H(4), 11K(4), 11M(4), 10N(4) 26 26
Anh_TB 11K(3), 11H(3)
TA Cô Sâm_A Chào cờ 10D(1) 19 19
S.Hoạt 10D(1)
T-Anh 11D(4), 10C(4), 10D(3)
Anh_TB 10D(3), 11D(3)
TA Cô Mẫn 0 0
TA Cô Thủy_A Chào cờ 12H(1) 25 25
S.Hoạt 12H(1)
T-Anh 12H(4), 12N(5), 11P(4), 10I(4)
Anh_TB 10I(3), 12H(3)
TA Cô Châm T-Anh 11I(4), 11N(4), 10A(4), 10K(4) 22 22
Anh_TB 10K(3), 11I(3)
TA Cô Nga_A Chào cờ 10G(1) 30 30
S.Hoạt 10G(1)
T-Anh 11E(4), 10G(4), 10H(4), 10P(4)
Anh_TB 10G(3), 10H(3), 11E(6)
TA Teacher WST TA WST 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1) 24 24
TD Thầy Hùng Thể dục 10N(2), 10P(2), 12C(2), 12D(2), 12I(2), 12K(2), 12M(2), 12N(2), 12P(2) 18 18
TD Cô Lẫy Thể dục 10M(2), 11I(2), 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11G(2), 11H(2) 18 18
TD Thầy Linh_TD Thể dục 10A(2), 10B(2), 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2) 18 18
TD Cô Lan L.Anh Thể dục 11K(2), 11M(2), 11N(2), 11P(2), 12A(2), 12B(2), 12E(2), 12G(2), 12H(2) 18 18
QP Thầy Trưởng Q Phòng 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12G(1), 12H(1), 12I(1), 12K(1), 12M(1), 12N(1), 12P(1) 19 19
QP Thầy Mạnh Q Phòng 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1) 17 17
DI Cô Hằng_Đ Địa 12C(2), 12E(3), 12H(3), 11A(1), 11B(1) 10 10
DI Cô Phương_Đ Địa 12A(2), 12D(3), 12P(2), 11C(1), 11E(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1) 13 13
DI Cô Hường Địa 12G(3), 12M(2), 12N(2), 11D(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1) 15 15
DI Cô Hiệp Chào cờ 10P(1) 17 17
S.Hoạt 10P(1)
Địa 12B(2), 12I(3), 12K(2), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1)
SU Cô Yến Sử 12A(1), 12B(1), 12E(2), 12N(1), 11A(1), 11G(1), 10A(2), 10B(2), 10E(2), 10N(2) 15 15
SU Linh_S Sử 12C(1), 12I(2), 12K(1), 12M(1), 10C(2), 10D(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2), 10P(2) 21 21
SU Cô Mùi Sử 12D(2), 12G(2), 12H(2), 12P(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1) 17 17
GD Cô Phượng Chào cờ 12P(1) 18 18
S.Hoạt 12P(1)
GDCD 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(2), 12N(1), 12P(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1)
GD Cô Nga_CD Chào cờ 11C(1) 17 17
S.Hoạt 11C(1)
GDCD 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1)
GD Cô Thìn_CD Chào cờ 12I(1) 12 12
S.Hoạt 12I(1)
GDCD 12E(2), 12G(2), 12H(2), 12I(2), 12K(1), 12M(1)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net