Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
TO Thầy Thìn Toán 10D(4) 4 4
TO Thầy Cường Toán_TB 12D(6), 12G(6), 11A(6) 18 18
TO Thầy Kế Chào cờ 11I(1) 10 10
S.Hoạt 11I(1)
Toán 11I(4), 10I(4)
TO Thầy Sỹ_T Toán_TB 12M(3), 11G(3) 6 6
TO Cô Huế Toán 10B(4), 10M(4) 14 14
Toán_TB 11D(6)
TO Thầy Dũng Toán 10K(4), 10N(4) 14 14
Toán_TB 11E(6)
TO Cô Hằng_T Toán 11P(4) 13 13
Toán_TB 12K(3), 11C(6)
TO Thầy Đường Chào cờ 10C(1) 12 12
S.Hoạt 10C(1)
Toán 10C(4)
Toán_TB 12C(6)
TO Thầy Thương Toán 11K(4), 11N(4), 10H(4) 12 12
TO Cô Ngọ Toán_TB 12B(6), 12E(6), 12N(3) 15 15
TO Cô Len Chào cờ 10A(1) 16 16
S.Hoạt 10A(1)
Toán 11M(4), 10A(4)
Toán_TB 11B(6)
TO Thầy Quang Toán_TB 12A(6), 12H(3), 12P(3) 12 12
TO Cô Hoa Toán_TB 12I(3), 11H(3) 6 6
TO-HẢI_T Toán 10P(4) 4 4
TO-THU_T Toán 10E(4) 4 4
TO-KHƯƠNG_T Toán 10G(4) 4 4
TI Cô Hiền Tin 10E(2), 10G(2), 10H(2), 10P(2), 11E(2), 11H(2) 12 12
TI Thầy Phúc Tin 11A(2), 11B(2) 4 4
TI Thầy Thịnh Tin 10A(2), 10B(2), 10C(2), 10D(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2), 10N(2), 11C(2), 11D(2), 11G(2) 22 22
TI Cô Hải 0 0
LY Thầy Doãn 0 0
LY Thầy Vụ Chào cờ 11M(1) 16 16
S.Hoạt 11M(1)
11M(2), 10K(3), 10P(3)
Lý_TB 12C(3), 11B(3)
LY Thầy Sỹ_L 10M(3), 10N(3) 9 9
Lý_TB 12M(3)
LY Cô Hà Lý_TB 12B(3), 12N(3), 11A(3) 9 9
LY Thầy Thủy_L 10A(3), 10C(3), 10E(3) 15 15
Lý_TB 12P(3), 11C(3)
LY Cô Hạnh_L 11N(2), 11P(2), 10B(3), 10D(3) 10 10
LY_Tình Lý_TB 12A(3) 3 3
LY_Văn 11I(2), 11K(2), 10G(3), 10H(3), 10I(3) 13 13
CN Dũng_KT C Nghệ C 11I(2), 11K(2), 11M(2), 11N(2), 11P(2) 10 10
CN Thầy Nghị 0 0
HO Cô V.Anh Chào cờ 11K(1) 14 14
S.Hoạt 11K(1)
Hoá 11K(3), 11M(3), 10B(2), 10E(2), 10N(2)
HO Cô Hạnh_H Chào cờ 11P(1) 13 13
S.Hoạt 11P(1)
Hoá 11P(3), 10A(2)
Hóa_TB 12P(3), 11C(3)
HO Cô Lương Hóa_TB 12C(3) 3 3
HO Cô Nguyệt Hoá 10C(2), 10I(2) 10 10
Hóa_TB 12A(3), 12N(3)
HO Cô Hảo Hóa_TB 12B(3), 11A(3), 11B(3) 9 9
HO Cô Hường Hoá 11I(3), 11N(3), 10H(2), 10K(2), 10P(2) 15 15
Hóa_TB 12M(3)
HO-Quang_H Hoá 10D(2), 10G(2), 10M(2) 6 6
HO Cô Tươi 0 0
SI Cô Hoàn Sinh 11I(2), 11K(2), 11N(2), 11P(2) 8 8
SI Cô T.Giang_S Chào cờ 10B(1) 9 9
S.Hoạt 10B(1)
Sinh 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1)
SI Cô Tuyến_S C Nghệ N 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10N(2), 10P(2) 10 10
SI Cô H.Giang Sinh 10D(1), 10E(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1) 5 5
SI Cô Hồng Sinh 11M(2) 2 2
CN Cô Nội Chào cờ 11N(1) 16 16
S.Hoạt 11N(1)
C Nghệ N 10A(2), 10B(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2)
VA Cô Nhung Chào cờ 10N(1) 16 16
S.Hoạt 10N(1)
Văn 11I(4), 11P(4), 10C(3), 10N(3)
VA Cô Thủy_V Chào cờ 10E(1) 8 8
S.Hoạt 10E(1)
Văn 10E(3)
Văn_TB 12D(3)
VA Cô Tuyến_V Chào cờ 10I(1) 8 8
S.Hoạt 10I(1)
Văn 10I(3)
Văn_TB 11G(3)
VA Cô Hiếu Văn 11M(4), 10G(3) 10 10
Văn_TB 11D(3)
VA Cô Đ.Hương Văn 10A(3), 10D(3) 9 9
Văn_TB 12H(3)
VA Cô T.Hương Chào cờ 10M(1) 8 8
S.Hoạt 10M(1)
Văn 10M(3)
Văn_TB 12I(3)
VA Cô Nhuận Chào cờ 10H(1) 12 12
S.Hoạt 10H(1)
Văn 11K(4), 10H(3), 10P(3)
VA Cô Hạnh_V Văn_TB 11E(3), 11H(3) 6 6
VA Cô Hồng_V Văn_TB 12G(3) 3 3
VA Cô C.Hương Chào cờ 10K(1) 11 11
S.Hoạt 10K(1)
Văn 10B(3), 10K(3)
Văn_TB 12E(3)
VA Sâm_V Văn 11N(4) 7 7
Văn_TB 12K(3)
TA Cô Khanh T-Anh 10M(4) 10 10
Anh_TB 12G(3), 12I(3)
TA Cô Lan T-Anh 10B(4) 4 4
TA Cô A My Anh_TB 12D(3), 12P(3) 6 6
TA Cô Oanh Anh_TB 12E(6), 11G(3) 9 9
TA Cô Huyền T-Anh 10E(3) 6 6
Anh_TB 12K(3)
TA Cô Hồng_A T-Anh 11K(4), 11M(4), 10N(4) 15 15
Anh_TB 11H(3)
TA Cô Sâm_A Chào cờ 10D(1) 12 12
S.Hoạt 10D(1)
T-Anh 10C(4), 10D(3)
Anh_TB 11D(3)
TA Cô Mẫn 0 0
TA Cô Thủy_A T-Anh 11P(4), 10I(4) 11 11
Anh_TB 12H(3)
TA Cô Châm T-Anh 11I(4), 11N(4), 10A(4), 10K(4) 16 16
TA Cô Nga_A Chào cờ 10G(1) 20 20
S.Hoạt 10G(1)
T-Anh 10G(4), 10H(4), 10P(4)
Anh_TB 11E(6)
TA Teacher WST TA WST 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1) 17 17
TD Thầy Hùng Thể dục 12C(2), 12D(2), 12I(2), 12K(2), 12M(2), 12N(2), 12P(2) 14 14
TD Cô Lẫy Thể dục 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11G(2), 11H(2) 14 14
TD Thầy Linh_TD 0 0
TD Cô Lan L.Anh Thể dục 12A(2), 12B(2), 12E(2), 12G(2), 12H(2) 10 10
QP Thầy Trưởng Q Phòng 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12G(1), 12H(1), 12I(1), 12K(1), 12M(1), 12N(1), 12P(1) 12 12
QP Thầy Mạnh Q Phòng 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1) 17 17
DI Cô Hằng_Đ 0 0
DI Cô Phương_Đ Địa 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1) 4 4
DI Cô Hường Địa 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1) 5 5
DI Cô Hiệp Chào cờ 10P(1) 10 10
S.Hoạt 10P(1)
Địa 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1)
SU Cô Yến Sử 10A(2), 10B(2), 10E(2), 10N(2) 8 8
SU Linh_S Sử 10C(2), 10D(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2), 10P(2) 16 16
SU Cô Mùi Sử 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1) 5 5
GD Cô Phượng GDCD 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1) 9 9
GD Cô Nga_CD GDCD 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1) 8 8
GD Cô Thìn_CD 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net