Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
TO Thầy Thìn Toán_TB 11D(6) 6 6
TO Thầy Cường Toán 10G(4), 10K(4) 17 17
Toán_TB 12A(6), 12K(3)
TO Thầy Sỹ_T Toán 11N(5), 10E(4), 10H(4) 13 13
TO Cô Huế Chào cờ 10B(1) 15 15
S.Hoạt 10B(1)
Toán 10B(4)
Toán_TB 12D(6), 12N(3)
TO Thầy Dũng Toán 11I(5), 10I(4), 10N(4) 13 13
TO Cô Hằng_T Chào cờ 10C(1) 15 15
S.Hoạt 10C(1)
Toán 10C(4)
Toán_TB 12C(6), 12P(3)
TO Thầy Đường Toán_TB 12B(6), 11C(6) 12 12
TO Thầy Thương Toán 10M(4), 10P(4), 10Q(4) 12 12
TO Cô Ngọ Toán 11K(5) 17 17
Toán_TB 12G(3), 12I(3), 11A(6)
TO Cô Len 0 0
TO Thầy Quang Toán 11M(5) 20 20
Toán_TB 12E(6), 12M(3), 11B(6)
TO Cô Hoa Toán 10A(4), 10D(4) 14 14
Toán_TB 12H(6)
TO-HẢI_T Toán 11P(5) 5 5
TO-THU_T Toán_TB 11E(6), 11H(3) 9 9
TO-KHƯƠNG_T Toán_TB 11G(3) 3 3
TI Cô Hiền Tin 10A(2), 10E(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2), 10M(2), 10Q(2) 16 16
TI Thầy Phúc Tin 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1) 5 5
TI Thầy Thịnh Tin 10B(2), 10C(2), 10D(2), 10N(2), 10P(2) 10 10
TI Cô Hải 0 0
LY Thầy Vụ 11P(3), 10C(3) 12 12
Lý_TB 12B(3), 12M(3)
LY Thầy Sỹ_L 11M(3), 11N(3), 10B(3), 10N(3) 12 12
LY Cô Hà Chào cờ 10P(1) 11 11
S.Hoạt 10P(1)
10D(3), 10P(3)
Lý_TB 12A(3)
LY Thầy Thủy_L 10K(3), 10M(3) 15 15
Lý_TB 12C(3), 11A(3), 11C(3)
LY Cô Hạnh_L 10A(3) 12 12
Lý_TB 12N(3), 12P(3), 11B(3)
LY_Ngọc 11K(3), 10E(3), 10H(3) 9 9
LY_Văn 11I(3), 10G(3), 10I(3), 10Q(3) 12 12
CN Dũng_KT C Nghệ C 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1) 5 5
CN Thầy Nghị 0 0
HO Cô V.Anh Hoá 11N(2) 8 8
Hóa_TB 12M(3), 11B(3)
HO Cô Hạnh_H Hoá 10G(2), 10P(2) 13 13
Hóa_TB 12C(3), 12P(3), 11A(3)
HO Cô Lương Hoá 10K(2), 10Q(2) 4 4
HO Cô Nguyệt Chào cờ 10A(1) 13 13
S.Hoạt 10A(1)
Hoá 10A(2), 10C(2), 10E(2), 10I(2)
Hóa_TB 11C(3)
HO Cô Hảo Hoá 10B(2), 10H(2), 10N(2) 12 12
Hóa_TB 12A(3), 12B(3)
HO Cô Hường Hoá 11I(2), 11K(2), 11M(2), 11P(2) 11 11
Hóa_TB 12N(3)
HO-Quang_H Hoá 10D(2), 10M(2) 4 4
HO Cô Tươi 0 0
SI Cô Hoàn Sinh 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1) 5 5
SI Cô T.Giang_S 0 0
SI Cô Tuyến_S 0 0
SI Cô H.Giang Chào cờ 10N(1) 10 10
S.Hoạt 10N(1)
Sinh 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10Q(1)
SI Cô Hồng Sinh 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10P(1) 5 5
CN Cô Nội C Nghệ N 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1) 13 13
VA Cô Nhung Chào cờ 11N(1) 9 9
S.Hoạt 11N(1)
Văn 11N(4)
Văn_TB 12I(3)
VA Cô Thủy_V Văn 10D(4), 10M(4), 10Q(4) 15 15
Văn_TB 11E(3)
VA Cô Tuyến_V Chào cờ 11I(1) 9 9
S.Hoạt 11I(1)
Văn 11I(4)
Văn_TB 12G(3)
VA Cô Hiếu Văn_TB 12D(3) 3 3
VA Cô Đ.Hương Chào cờ 10K(1) 9 9
S.Hoạt 10K(1)
Văn 10K(4)
Văn_TB 11D(3)
VA Cô T.Hương Chào cờ 11M(1) 13 13
S.Hoạt 11M(1)
Văn 11M(4), 10P(4)
Văn_TB 11G(3)
VA Cô Nhuận Văn_TB 12K(3), 11H(3) 6 6
VA Cô Hạnh_V Văn 10A(4), 10N(4) 14 14
Văn_TB 12E(3), 12H(3)
VA Cô Hồng_V Chào cờ 10H(1) 14 14
S.Hoạt 10H(1)
Văn 10B(4), 10G(4), 10H(4)
VA Cô C.Hương Chào cờ 11K(1) 10 10
S.Hoạt 11K(1)
Văn 11K(4), 11P(4)
VA Sâm_V Chào cờ 10I(1) 14 14
S.Hoạt 10I(1)
Văn 10C(4), 10E(4), 10I(4)
TA Cô Khanh T-Anh 11M(4) 12 12
Anh_TB 11M(2), 12G(3), 12I(3)
TA Cô Lan T-Anh 10C(4) 4 4
TA Cô A My Chào cờ 10D(1) 14 14
S.Hoạt 10D(1)
T-Anh 10A(4), 10D(4), 10H(4)
TA Cô Oanh Chào cờ 10Q(1) 14 14
S.Hoạt 10Q(1)
T-Anh 10E(4), 10I(4), 10Q(4)
TA Cô Huyền T-Anh 10B(4), 10K(4), 10P(4) 15 15
Anh_TB 11E(3)
TA Cô Hồng_A T-Anh 11N(4) 10 10
Anh_TB 12K(3), 11H(3)
TA Cô Sâm_A Anh_TB 11D(3) 3 3
TA Cô Mẫn T-Anh 10M(4), 10N(4) 14 14
Anh_TB 12H(6)
TA Cô Thủy_A Chào cờ 10G(1) 10 10
S.Hoạt 10G(1)
T-Anh 11I(4), 10G(4)
TA Cô Châm T-Anh 11K(4) 4 4
TA Cô Nga_A T-Anh 11P(4) 13 13
Anh_TB 12D(3), 12E(3), 11G(3)
TA Teacher WST TA WST 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1) 18 18
TD Thầy Hùng Thể dục 11A(2), 11G(2) 4 4
TD Cô Lẫy Thể dục 12A(2), 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12E(2), 12G(2), 12H(2), 12I(2) 16 16
TD Thầy Linh_TD Thể dục 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11H(2) 10 10
TD Cô Lan L.Anh Thể dục 12K(2), 12M(2), 12N(2), 12P(2) 8 8
QP Thầy Trưởng Q Phòng 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10M(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1), 12A(2), 12B(2), 12C(2), 12D(2) 21 21
QP Thầy Mạnh Q Phòng 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 12E(2), 12G(2), 12H(2), 12I(2), 12K(2), 12M(2), 12N(2), 12P(2) 21 21
DI Cô Hằng_Đ Địa 11N(1), 10C(2), 10G(2), 10H(2) 7 7
DI Cô Phương_Đ Địa 10I(2), 10K(2), 10M(2), 10N(2) 8 8
DI Cô Hường Chào cờ 10E(1) 10 10
S.Hoạt 10E(1)
Địa 10D(2), 10E(2), 10P(2), 10Q(2)
DI Cô Hiệp Chào cờ 11P(1) 10 10
S.Hoạt 11P(1)
Địa 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11P(1), 10A(2), 10B(2)
SU Cô Yến Sử 10A(1), 10D(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1) 10 10
SU Linh_S 0 0
SU Cô Mùi Sử 11I(1), 11K(1), 11M(1), 11N(1), 11P(1), 10B(1), 10C(1), 10M(1) 8 8
GD Cô Phượng Chào cờ 10M(1) 7 7
S.Hoạt 10M(1)
GDCD 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10M(1)
GD Cô Nga_CD GDCD 11I(1), 11K(1), 11M(1) 3 3
GD Cô Thìn_CD GDCD 11N(1), 11P(1), 10E(1), 10G(1), 10H(1), 10I(1), 10K(1), 10N(1), 10P(1), 10Q(1) 10 10

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn