Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
TO Thầy Thìn Toán 11D(5) 5 5
TO Thầy Cường Toán 12A(5), 12K(5) 16 16
Toán_TB 10G(3), 10K(3)
TO Thầy Sỹ_T Toán_TB 10E(6), 10H(3), 11N(3) 12 12
TO Cô Huế Toán 12D(5), 12N(5) 16 16
Toán_TB 10B(6)
TO Thầy Dũng Toán_TB 10I(3), 10N(3), 11I(3) 9 9
TO Cô Hằng_T Toán 12C(5), 12P(5) 16 16
Toán_TB 10C(6)
TO Thầy Đường Chào cờ 11C(1) 12 12
S.Hoạt 11C(1)
Toán 12B(5), 11C(5)
TO Thầy Thương Toán_TB 10M(3), 10P(3), 10Q(3) 9 9
TO Cô Ngọ Chào cờ 11A(1) 20 20
S.Hoạt 11A(1)
Toán 12G(5), 12I(5), 11A(5)
Toán_TB 11K(3)
TO Cô Len 0 0
TO Thầy Quang Toán 12E(5), 12M(5), 11B(5) 18 18
Toán_TB 11M(3)
TO Cô Hoa Toán 12H(5) 17 17
Toán_TB 10A(6), 10D(6)
TO-HẢI_T Toán_TB 11P(3) 3 3
TO-THU_T Toán 11E(5), 11H(5) 10 10
TO-KHƯƠNG_T Toán 11G(5) 5 5
TI Cô Hiền Tin 11A(1), 11B(1) 2 2
TI Thầy Phúc Tin 12A(2), 12E(2), 12G(2), 12I(2), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1) 13 13
TI Thầy Thịnh Tin 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12K(2) 8 8
TI Cô Hải Tin 12H(2), 12M(2), 12N(2), 12P(2) 8 8
LY Thầy Vụ Chào cờ 12M(1) 14 14
S.Hoạt 12M(1)
12B(2), 12D(2), 12M(2)
Lý_TB 10C(3), 11P(3)
LY Thầy Sỹ_L 12E(2), 12I(2), 12K(2) 18 18
Lý_TB 10B(3), 10N(3), 11M(3), 11N(3)
LY Cô Hà 12A(2) 5 5
Lý_TB 10P(3)
LY Thầy Thủy_L 12C(2), 12H(2), 11A(3), 11C(3), 11E(3) 16 16
Lý_TB 10M(3)
LY Cô Hạnh_L Chào cờ 12G(1) 17 17
S.Hoạt 12G(1)
12G(2), 12N(2), 12P(2), 11B(3), 11D(3)
Lý_TB 10A(3)
LY_Ngọc 11G(3), 11H(3) 6 6
LY_Văn Lý_TB 10Q(3) 3 3
CN Dũng_KT C Nghệ C 12A(1), 12M(1), 12N(1), 12P(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1) 9 9
CN Thầy Nghị C Nghệ C 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12G(1), 12H(1), 12I(1), 12K(1), 11A(1), 11B(1) 10 10
HO Cô V.Anh Chào cờ 12K(1) 15 15
S.Hoạt 12K(1)
Hoá 12E(2), 12K(2), 12M(2), 11B(2), 11E(2)
Hóa_TB 11N(3)
HO Cô Hạnh_H Chào cờ 12P(1) 11 11
S.Hoạt 12P(1)
Hoá 12C(2), 12P(2), 11A(2)
Hóa_TB 10P(3)
HO Cô Lương Hóa_TB 10Q(3) 3 3
HO Cô Nguyệt Hoá 11C(2), 11G(2) 10 10
Hóa_TB 10A(3), 10C(3)
HO Cô Hảo Chào cờ 12A(1) 14 14
S.Hoạt 12A(1)
Hoá 12A(2), 12B(2), 12D(2)
Hóa_TB 10B(3), 10N(3)
HO Cô Hường Hoá 12G(2), 12I(2), 12N(2), 11H(2) 14 14
Hóa_TB 11M(3), 11P(3)
HO-Quang_H Hoá 12H(2), 11D(2) 7 7
Hóa_TB 10M(3)
HO Cô Tươi 0 0
SI Cô Hoàn Chào cờ 12H(1) 8 8
S.Hoạt 12H(1)
Sinh 12C(2), 12H(2), 12P(2)
SI Cô T.Giang_S Chào cờ 11B(1) 12 12
S.Hoạt 11B(1)
Sinh 12I(2), 12K(2), 12N(2), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11H(1)
SI Cô Tuyến_S Chào cờ 12E(1) 8 8
S.Hoạt 12E(1)
Sinh 12D(2), 12E(2), 12G(2)
SI Cô H.Giang Sinh 11D(1), 11E(1), 11G(1) 3 3
SI Cô Hồng Chào cờ 12B(1) 8 8
S.Hoạt 12B(1)
Sinh 12A(2), 12B(2), 12M(2)
CN Cô Nội Chào cờ 12N(1) 2 2
S.Hoạt 12N(1)
VA Cô Nhung Văn 12I(4), 12P(4), 11C(4) 12 12
VA Cô Thủy_V Chào cờ 11E(1) 9 9
S.Hoạt 11E(1)
Văn 11E(4)
Văn_TB 10D(3)
VA Cô Tuyến_V Văn 12C(4), 12G(4) 11 11
Văn_TB 11I(3)
VA Cô Hiếu Chào cờ 12D(1) 14 14
S.Hoạt 12D(1)
Văn 12B(4), 12D(4), 12M(4)
VA Cô Đ.Hương Văn 11A(4), 11D(4) 11 11
Văn_TB 10K(3)
VA Cô T.Hương Văn 11G(4) 4 4
VA Cô Nhuận Chào cờ 11H(1) 14 14
S.Hoạt 11H(1)
Văn 12A(4), 12K(4), 11H(4)
VA Cô Hạnh_V Văn 12E(4), 12H(4) 8 8
VA Cô Hồng_V Văn_TB 10G(3), 10H(3) 6 6
VA Cô C.Hương Văn 11B(4) 7 7
Văn_TB 11K(3)
VA Sâm_V Văn 12N(4) 10 10
Văn_TB 10E(3), 10I(3)
TA Cô Khanh Chào cờ 12I(1) 14 14
S.Hoạt 12I(1)
T-Anh 12C(4), 12G(4), 12I(4)
TA Cô Lan 0 0
TA Cô A My Anh_TB 10D(3), 10H(3) 6 6
TA Cô Oanh Anh_TB 10E(3), 10I(3), 10Q(3) 9 9
TA Cô Huyền T-Anh 11E(4) 7 7
Anh_TB 10K(3)
TA Cô Hồng_A T-Anh 12A(4), 12K(4), 11B(4), 11H(4) 16 16
TA Cô Sâm_A Chào cờ 11D(1) 14 14
S.Hoạt 11D(1)
T-Anh 12D(4), 11C(4), 11D(4)
TA Cô Mẫn T-Anh 12B(4), 12H(4) 8 8
TA Cô Thủy_A T-Anh 12P(4) 10 10
Anh_TB 10G(3), 11I(3)
TA Cô Châm T-Anh 12M(4), 12N(4), 11A(4) 15 15
Anh_TB 11K(3)
TA Cô Nga_A Chào cờ 11G(1) 10 10
S.Hoạt 11G(1)
T-Anh 12E(4), 11G(4)
TA Teacher WST TA WST 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1) 7 7
TD Thầy Hùng Thể dục 10D(2), 10E(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2), 11N(2), 11P(2) 16 16
TD Cô Lẫy Thể dục 11M(2) 2 2
TD Thầy Linh_TD Thể dục 10M(2), 10N(2), 11I(2), 11K(2) 8 8
TD Cô Lan L.Anh Thể dục 10A(2), 10B(2), 10C(2), 10P(2), 10Q(2) 10 10
QP Thầy Trưởng 0 0
QP Thầy Mạnh Q Phòng 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1) 7 7
DI Cô Hằng_Đ Địa 12A(1), 12B(1), 12H(1), 11A(1), 11B(1) 5 5
DI Cô Phương_Đ Địa 12C(1), 12E(1), 12M(1), 11D(1), 11E(1), 11H(1) 6 6
DI Cô Hường Địa 12D(1), 12I(1), 12N(1) 3 3
DI Cô Hiệp Địa 12G(1), 12K(1), 12P(1), 11C(1), 11G(1) 5 5
SU Cô Yến Sử 12A(2), 12G(2), 12H(2) 6 6
SU Linh_S Sử 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12I(2), 12P(2), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1) 17 17
SU Cô Mùi Sử 12E(2), 12K(2), 12M(2), 12N(2) 8 8
GD Cô Phượng GDCD 12G(1), 12H(1), 12I(1), 12K(1), 12N(1), 12P(1) 6 6
GD Cô Nga_CD Chào cờ 12C(1) 10 10
S.Hoạt 12C(1)
GDCD 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12M(1), 11G(1), 11H(1)
GD Cô Thìn_CD GDCD 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1) 5 5

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn