Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
TO Thầy Thìn Toán_TB 10D(6) 6 6
TO Thầy Cường Chào cờ 12D(1) 14 14
S.Hoạt 12D(1)
Toán 12D(4), 12G(4), 11A(4)
TO Thầy Kế Toán_TB 10I(3), 11I(3) 6 6
TO Thầy Sỹ_T Chào cờ 12M(1) 10 10
S.Hoạt 12M(1)
Toán 12M(4), 11G(4)
TO Cô Huế Toán 11D(4) 13 13
Toán_TB 10B(6), 10M(3)
TO Thầy Dũng Toán 11E(4) 10 10
Toán_TB 10K(3), 10N(3)
TO Cô Hằng_T Toán 12K(4), 11C(4) 11 11
Toán_TB 11P(3)
TO Thầy Đường Toán 12C(4) 10 10
Toán_TB 10C(6)
TO Thầy Thương Toán_TB 10H(3), 11K(3), 11N(3) 9 9
TO Cô Ngọ Toán 12B(4), 12E(4), 12N(4) 12 12
TO Cô Len Toán 11B(4) 13 13
Toán_TB 10A(6), 11M(3)
TO Thầy Quang Toán 12A(4), 12H(4), 12P(4) 12 12
TO Cô Hoa Toán 12I(4), 11H(4) 8 8
TO-HẢI_T Toán_TB 10P(3) 3 3
TO-THU_T Toán_TB 10E(6) 6 6
TO-KHƯƠNG_T Toán_TB 10G(3) 3 3
TI Cô Hiền Tin 11M(2), 11N(2) 4 4
TI Thầy Phúc Tin 11P(2) 2 2
TI Thầy Thịnh Tin 11I(2), 11K(2) 4 4
TI Cô Hải 0 0
LY Thầy Doãn 0 0
LY Thầy Vụ 12C(3), 11B(2), 11D(2) 13 13
Lý_TB 10P(3), 11M(3)
LY Thầy Sỹ_L 12E(3), 12G(3), 12I(3), 12K(3), 12M(3) 21 21
Lý_TB 10M(3), 10N(3)
LY Cô Hà Chào cờ 12B(1) 13 13
S.Hoạt 12B(1)
12B(3), 12H(3), 12N(3), 11A(2)
LY Thầy Thủy_L 12D(3), 12P(3), 11C(2), 11H(2) 16 16
Lý_TB 10A(3), 10C(3)
LY Cô Hạnh_L Chào cờ 11G(1) 15 15
S.Hoạt 11G(1)
11E(2), 11G(2)
Lý_TB 10B(3), 11N(3), 11P(3)
LY_Tình 12A(3) 3 3
LY_Văn 0 0
CN Dũng_KT C Nghệ C 12H(1), 12I(1), 12K(1), 12M(1), 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11H(2) 14 14
CN Thầy Nghị C Nghệ C 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12G(1), 12N(1), 12P(1), 11E(2), 11G(2) 12 12
HO Cô V.Anh Hoá 11E(3) 12 12
Hóa_TB 10B(3), 10N(3), 11M(3)
HO Cô Hạnh_H Hoá 12P(2), 11C(3) 11 11
Hóa_TB 10A(3), 11P(3)
HO Cô Lương Hoá 12C(2) 2 2
HO Cô Nguyệt Chào cờ 12N(1) 13 13
S.Hoạt 12N(1)
Hoá 12A(2), 12E(2), 12I(2), 12N(2)
Hóa_TB 10C(3)
HO Cô Hảo Chào cờ 11A(1) 17 17
S.Hoạt 11A(1)
Hoá 12B(2), 12D(2), 12H(2), 11A(3), 11B(3), 11D(3)
HO Cô Hường Hoá 12G(2), 12K(2), 12M(2) 12 12
Hóa_TB 10P(3), 11N(3)
HO-Quang_H Hoá 11G(3), 11H(3) 9 9
Hóa_TB 10M(3)
HO Cô Tươi 0 0
SI Cô Hoàn Chào cờ 11H(1) 9 9
S.Hoạt 11H(1)
Sinh 12A(1), 12H(1), 12M(1), 11C(2), 11H(2)
SI Cô T.Giang_S Sinh 12D(1), 12I(1), 12N(1) 3 3
SI Cô Tuyến_S Chào cờ 11E(1) 4 4
S.Hoạt 11E(1)
Sinh 11E(2)
SI Cô H.Giang Chào cờ 12G(1) 5 5
S.Hoạt 12G(1)
Sinh 12C(1), 12E(1), 12G(1)
SI Cô Hồng Chào cờ 11B(1) 13 13
S.Hoạt 11B(1)
Sinh 12B(1), 12K(1), 12P(1), 11A(2), 11B(2), 11D(2), 11G(2)
CN Cô Nội 0 0
VA Cô Nhung Văn_TB 11I(3) 3 3
VA Cô Thủy_V Văn 12D(4), 12M(6) 13 13
Văn_TB 10E(3)
VA Cô Tuyến_V Văn 11C(4), 11G(4) 11 11
Văn_TB 10I(3)
VA Cô Hiếu Chào cờ 11D(1) 13 13
S.Hoạt 11D(1)
Văn 11B(4), 11D(4)
Văn_TB 10G(3)
VA Cô Đ.Hương Chào cờ 12A(1) 15 15
S.Hoạt 12A(1)
Văn 12A(6), 12H(4)
Văn_TB 10D(3)
VA Cô T.Hương Văn 12I(4) 4 4
VA Cô Nhuận Văn 11A(4) 10 10
Văn_TB 10H(3), 11K(3)
VA Cô Hạnh_V Văn 12N(6), 11E(4), 11H(4) 14 14
VA Cô Hồng_V Chào cờ 12C(1) 12 12
S.Hoạt 12C(1)
Văn 12C(6), 12G(4)
VA Cô C.Hương Văn 12E(4) 7 7
Văn_TB 10K(3)
VA Sâm_V Chào cờ 12K(1) 20 20
S.Hoạt 12K(1)
Văn 12B(6), 12K(6), 12P(6)
TA Cô Khanh T-Anh 12A(5), 12G(4), 12I(4) 16 16
Anh_TB 10M(3)
TA Cô Lan 0 0
TA Cô A My T-Anh 12C(5), 12D(4), 12P(5), 11B(4) 18 18
TA Cô Oanh Chào cờ 12E(1) 14 14
S.Hoạt 12E(1)
T-Anh 12E(4), 11C(4), 11G(4)
TA Cô Huyền T-Anh 12B(5), 12K(5), 12M(5) 18 18
Anh_TB 10E(3)
TA Cô Hồng_A T-Anh 11A(4), 11H(4) 11 11
Anh_TB 11K(3)
TA Cô Sâm_A T-Anh 11D(4) 7 7
Anh_TB 10D(3)
TA Cô Mẫn 0 0
TA Cô Thủy_A Chào cờ 12H(1) 14 14
S.Hoạt 12H(1)
T-Anh 12H(4), 12N(5)
Anh_TB 10I(3)
TA Cô Châm Anh_TB 10K(3), 11I(3) 6 6
TA Cô Nga_A T-Anh 11E(4) 10 10
Anh_TB 10G(3), 10H(3)
TA Teacher WST TA WST 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1) 7 7
TD Thầy Hùng Thể dục 10N(2), 10P(2) 4 4
TD Cô Lẫy Thể dục 10M(2), 11I(2) 4 4
TD Thầy Linh_TD Thể dục 10A(2), 10B(2), 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10G(2), 10H(2), 10I(2), 10K(2) 18 18
TD Cô Lan L.Anh Thể dục 11K(2), 11M(2), 11N(2), 11P(2) 8 8
QP Thầy Trưởng Q Phòng 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1) 7 7
QP Thầy Mạnh 0 0
DI Cô Hằng_Đ Địa 12C(2), 12E(3), 12H(3), 11A(1), 11B(1) 10 10
DI Cô Phương_Đ Địa 12A(2), 12D(3), 12P(2), 11C(1), 11E(1) 9 9
DI Cô Hường Địa 12G(3), 12M(2), 12N(2), 11D(1), 11G(1), 11H(1) 10 10
DI Cô Hiệp Địa 12B(2), 12I(3), 12K(2) 7 7
SU Cô Yến Sử 12A(1), 12B(1), 12E(2), 12N(1), 11A(1), 11G(1) 7 7
SU Linh_S Sử 12C(1), 12I(2), 12K(1), 12M(1) 5 5
SU Cô Mùi Sử 12D(2), 12G(2), 12H(2), 12P(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11H(1) 12 12
GD Cô Phượng Chào cờ 12P(1) 9 9
S.Hoạt 12P(1)
GDCD 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(2), 12N(1), 12P(1)
GD Cô Nga_CD Chào cờ 11C(1) 9 9
S.Hoạt 11C(1)
GDCD 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1)
GD Cô Thìn_CD Chào cờ 12I(1) 12 12
S.Hoạt 12I(1)
GDCD 12E(2), 12G(2), 12H(2), 12I(2), 12K(1), 12M(1)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net